Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 13 Introduksjonstjenester

Det er bosatt 70 flyktninger per 1. tertial. To av disse er enslige mindreårige. Rådmannen har i økonomiplan 2017-2020 forventet reduksjon i behovet for bosetting i tiden fremover. Dagens vedtak er på 170 flyktninger, hvorav 15 er enslige mindreårige. IMDi har nå anmodet Drammen kommune om å redusere sitt vedtak for 2017 om bosetting av enslige mindreårige flyktninger fra 15 til 10.

Introduksjonssenteret arbeider med å realisere tiltakene i Handlingsplan for mangfold- og inkludering vedtatt av bystyret oktober 2016.

Det er vekst i utbetalinger av introduksjonslønn. Det er forventet at programområdet samlet sett vil gå i balanse for året.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet er i balanse per 1. tertial.

Vurdering

Som følge av økt bosetting de siste årene har antall introduksjonsdeltakere og utbetaling av introduksjonslønn økt vesentlig. Det er tilsvarende vekst i integreringstilskuddet. Veksten er kompensert for i økonomiplan. Prognosene per 1. tertial tyder på at det kan bli noe merforbruk på denne posten for året. Som følge av økte inntekter og reserver på sentralt ansvar forventer rådmannen at programområdet samlet sett går i balanse.


Konklusjon 

Programområdet er forventet å gå i balanse for 2017. 


Andre forhold 

Bosetting av flyktninger

Per 1. tertial er det bosatt 70 flyktninger, hvorav to er enslige mindreårige. Bystyret har tidligere vedtatt at Drammen kommune skal bosette 170 flyktninger, hvorav 15 enslige mindreårige flyktninger i 2017. Rådmannen har i økonomiplan 2017-2020 forventet reduksjon i behovet for bosetting i tiden fremover. Basert på oppdaterte prognoser for bosettingsbehov fra UDI, er målet for bosetting av flyktninger i Norge nedjustert til 12 000 personer for 2017. Det reduserte bosettingsbehovet gjør at IMDi nå anmoder Drammen kommune om å redusere sitt vedtak for 2017 om bosetting av enslige mindreårige flyktninger fra 15 til 10. Dette er mer utdypende omtalt i P02. Det er usikkerhet knyttet til anslagene til UDI, og det er forventet at bosettingsbehovet for den øvrige flyktninggruppen utover enslige mindreårige også vil bli berørt i tiden fremover. Dette vil kreve en omstilling av tjenestetilbudet. Rådmannen følger utviklingen og kommer tilbake med nærmere vurderinger i økonomiplan 2018-2021.

Handlingsplan for mangfold og inkludering

Introduksjonssenteret jobber med å realisere tiltakene som ble vedtatt av bystyret oktober 2016. Handlingsplanen har fire overordnede målsettinger:

1.Flere flyktninger i arbeid eller utdanning

2. Bedre integrering av arbeidsinnvandrere og deres familier

3. Forebygge reproduksjon av sosial ulikhet i enkelte innvandrergrupper

4. Et helhetlig tjenestetilbud

Hittil i 2017 har cirka 280 deltatt på introduksjonsprogram. 15 deltakere har avsluttet program i år, og av de har ni gått over i jobb, og én har startet i utdanning. 

Rådmannen oppretter en ny stilling som kvalifiserings- og integreringskoordinator som skal sikre at Drammen kommune styrker intern kapasitet og ekstern kapasitet ut mot viktige nasjonale og lokale samarbeidspartnere.

Komité for oppvekst og utdanning og komité for helse og omsorg vil i juni få en nærmere status om tiltaksarbeidet beskrevet i Mangfold- og inkluderingsplanen og i Levekårsplanen.

 
Topp