Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 09 Idrett, park og natur

Programområdet har et driftsresultat som er i tråd med budsjett per 1. tertial.

Det er behov for en tilleggsbevilgning på 1,6 millioner kroner i investeringsbudsjettet til gjennomføring av kjøp av skogsmaskin. Anskaffelse av ismnaskin til Øren kunstisbane flyttes fram fra 2018 til 2017. Olympiatoppens regionale toppidrettssenter er besluttet lagt til Drammen og Skien, driftsbudsjettet styrkes med 300 000 kroner på bakgrunn av dette. Nytt aktivitetsanlegg i Byparken er åpnet og har blitt tildelt Drammen kommunes byggeskikkpris. Bygging av årets nærmiljøanlegg ved Øren og Hallermoen er i rute.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet har et resultat som er i tråd med budsjett per 1.tertial 2017.

Vurdering

Programområdet tilføres 300 000 kroner hvert år for å støtte etableringen av Olympiatoppens regionale toppidrettssenter på Marienlyst. Det tilføres i tillegg 650 000 kroner for å dekke Drammen kommunes andel av underskuddet fra skisprinten 2017, jamfør avtale med Konnerud Idrettslag og Byen Vår Drammen. I tillegg gis Drammensbadet KF et ekstraordinært tilskudd på 1,66 millioner kroner til dekning av underskudd 2016 etter overgang til nytt avgiftsregime. Ut over dette er det ikke behov for justering av driftsbudsjettet.

Konklusjon 

Rådmannens prognose for programområdet er et resultat innenfor tildelt ramme.


Investeringsbudsjettet 

Utskifting av maskiner og utstyr

Det er i 2017 satt av 2 millioner kroner til utskifting/innkjøp av utstyr, herunder 1 million kroner til skogsmaskin. Ved innhenting av foreløpige priser på relativt liten skogsmaskin ligger prisen på 2,6 millioner kroner. Det er behov for en tilleggsbevilgning på 1,6 millioner kroner i investeringsbudsjettet til innkjøp av ny maskin.

I gjeldende økonomiplan er det satt av 1,5 millioner kroner til anskaffelse av ismaskin til ny kunstgress-/kunstisbane på Øren i 2018. Siden den nye banen er forutsatt ferdigstilt i løpet av høsten foreslås at bevilgningen til ismaskin flyttes fram til 2017. 

Flerbrukshall Øren

Utbyggingen av flerbrukshall rapporteres av Drammen Eiendom KF.

Aktivitetsanlegg for eldre 

Det er bevilget 4 millioner kroner til aktivitetsanlegg for eldre. Det ble vedtatt at ulike steder skulle utredes i tillegg til Byparken. Utredningene har tatt tid, og fremdriften er derfor noe forsinket. Ferdigstillelse av anlegg forventes våren 2018.

Nærmiljøanlegg

Nytt aktivitetsanlegg i Byparken er åpnet og har blitt tildelt Drammen kommunes byggeskikkpris. Bygging av årets nærmiljøanlegg ved Øren og Hallermoen er i rute og skal ferdigstilles til skolestart etter sommerferien.

Friluftsløftet

Drammen kommune satser på friluftslivet og har i år satt av tre millioner kroner til «Friluftsløftet». Åskollen, Tangen, Knive og Røysjømarka er de utvalgte nærmiljøene i 2017. Det er gjennomført en innspillsrunde der beboere, elever, foreninger og andre aktører har kommet med innspill. Det skal gjennomføres en digital avstemming og prioritering av tiltak i vår, der det er innbyggerne i området som inviteres til å prioritere fram sine favoritter. Tiltak gjennomføres fra uke 30.

Andre forhold 

Mellomfinansiering av spillemidler

I 2016 ble det vedtatt innført en kommunal mellomfinansieringsordning for spillemidler i Drammen kommune for innkomne søknader fra og med 2017. Det er foreløpig ikke inngått noen avtaler om mellomfinansiering på nærmiljø eller ordinære idrettsanlegg så langt i 2017. 

Avtale med Idrettsrådet om tivoli

Som følge av utvidelsen av Bj. Bjørnsonsgate vil Kastfeltet ikke lenger være mulig å benytte som arrangementsplass i Drammen. Drammen kommune har en avtale med Drammen idrettsråd om gjennomføring av et årlig tivoli i byen. Dette arrangementet legges nå til Øvre Storgate og byparken (på samme måte som under Elvefestivalen). Gjennomføring av tivoli i dette området gir økte kostnader på om lag 100 000 kroner per år som følge av gatestenging og leie av P-plasser. Dette løses innenfor rammen i 2017.

Tennishallen

Tennishallen eies i dag av AS Ferncliff. Dagens eier har ikke organisert seg med et driftsselskap for hallen i tråd med spillemiddelbestemmelsene, og har i tillegg signalisert at de ønsker å selge hallen.

Kulturdepartementet vil som følge av nåværende eierskap kreve tildelte spillemidler til hallen tilbakebetalt fra Drammen kommune (som har garantert for spillemiddeltildelingen på 3,4 millioner kroner). Festekontrakten til bygget forutsetter idrettslig aktivitet i bygget. Rådmannen vil komme tilbake med egen politisk sak som belyser kommunens handlingsrom i saken.

Idrett for alle 

Arrangementet er en arena for inkludering og integrering hvor klubber viser frem sin idrett. Arrangementet blir gjennomført for andre gang i 2017 og utvidet med et eget verdensrekordforsøk i å stå på hodet. 700 barn og unge får muligheten til å delta på verdensrekordforsøket. 

Olympiatoppen sørøst

Olympiatoppens regionale toppidrettssenter er besluttet lagt til Drammen og Skien. Bystyret har besluttet å støtte etableringen på Marienlyst med kr 300 000 per år. Driftsbudsjettet på P09 styrkes med kr 300 000 med utgangspunkt i vedtaket. 

Midt i Drammen

Rulleskiarrangementet er utsatt fra 2017 til 2018. Det vurderes nytt arrangement i 2018. Rådmannen kommer tilbake til dette i forbindelse med økonomiplanen.

Worldcup skisprint - underskuddsgaranti

Skisprinten gikk i år med et underskudd på 720 000 kroner I henhold til avtale med Konnerud Idrettslag og Byen Vår Drammen om underskuddsgaranti, dekker Drammen kommune 650 000 kroner av dette underskuddet.

Underskuddsdekning Drammensbadet KF

Som kjent har Skatt Sør fremmet krav om tilbakebetaling av tidligere mottatt momskompensasjon for oppføringen av Drammensbadet mv. Som følge av den pågående saken har Drammen kommune akseptert at Drammensbadet KF omklassifiseres til avgiftspliktig «badeland». Tilpasningen til endret avgiftsregime er gjennomført fra og med regnskapsåret 2016, og bidro til at foretak fikk et underskudd på 1,66 millioner kroner i fjor. Rådmannen foreslår at Drammensbadet KF kompenseres for merbelastningen gjennom ekstraordinært tilskudd i 2017.

Glassverket Idrettsforening

Etter bystyrevedtak 20.12.16, sak 207/16, har Drammen kommune innvilget pantelån til Glassverket idrettsforening på inntil 2,5 millioner kroner med sikkerhet i Glassverkethallen. Av dette er det utbetalt 800 000 kroner per 1. tertial 2017.

Friluftslivsråd i Drammen

Det er en ambisjon i Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2017-2020 om at det skal jobbes med å etablere et lokalt friluftslivsråd. DNT Drammen og Omegn og Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud er innvilget et engangsbeløp på 500 000 kroner for etablering av et prosjekt som organiseres med en styringsgruppe der Drammen kommune deltar. Dette løses innenfor rammen i 2017.

Programområde 09 Idrett, park og natur

 
 
Topp