Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Rådmannens forslag til vedtak

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2017 tas til etterretning.

2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2017 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. 

3. Fremføring av programområdenes merforbruk/mindreforbruk i 2016 gjennomføres i henhold til budsjettreglementet, med unntak av de forbehold som fremgår av del 2.3.3.

4. Netto mindreforbruk (ubrukte bevilgninger) i investeringsregnskapene for 2016 for Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF, jf. vedlegg II til innstillingen, rebevilges i 2017. Rådmannen gis fullmakt til å fordele midlene på de aktuelle prosjektene i samsvar med tidligere forutsetninger.

5. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2017 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen.

6. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2017 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg IV til innstillingen.

7. Drammensbadet KFs investeringsbudsjett for 2017 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg V til innstillingen.

8. Det innføres følgende egenbetalingssatser for digitale hjelpemidler innenfor pleie- og omsorgstjenestene med virkning fra 1. august 2017:

Egenbetaling digitale hjelpemidler 

9. I samsvar med brev fra IMDi nedjusteres bosetting av flyktninger i Drammen kommune i 2017 fra 170 til 165 personer. Antall enslige mindreårige flyktninger reduseres fra 15 til 10. Av disse forbeholdes 4 plasser for bosetting av enslige mindreårige under 15 år gjennom Bufetat. 

10. Revidert selvkostmodell for byggesak innarbeides i økonomiplan 2018-2021

11. Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil 20 millioner kroner fra Drammen kommunes andel av premiefondet i Drammen kommunale pensjonskasse til delvis finansiering av reguleringskostnaden for 2017. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre nødvendige justeringer i Drammen bykasses driftsbudsjett. 

12. Drammen Kjøkken KF avvikles innen 1. januar 2018, og kjøkkendriften organiseres fra samme tidspunkt i basisorganisasjonen.

13. Eiendommen Hollendersvingen/Tangen tilfluktsrom overføres fra Drammen Eiendom KF til Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS. 

14. Forslag til nytt finans- og gjeldsreglement for Drammen kommune godkjennes.

15. Rådmannen bes kontakte Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å undersøke mulighetene for at den nye kommunen (Drammen, Nedre Eiker og Svelvik) kan oppnå storbytilskudd.

16. Drammen kommune frafaller på nåværende tidspunkt ikke sin rett til å kreve bortfall av Utviklings- og kjøpsavtaler med henholdsvis Ticon Eiendom AS og Marienlyst Utvikling AS ved manglende regulering innen 5 år.    

17. Oppdatert økonomiplan for perioden 2017-2020 tas til etterretning.

Trond Julin (kst. rådmann) og Paul Røland (kst. kommunaldirektør økonomi og næring)

 
Topp