Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Eierstyring - kommunale foretak og selskaper

Drammen kommune har eierposisjoner i om lag 40 selskap og foretak. Kommunens eierstyring skjer med utgangspunkt i kommunens eierpolitikk som ble vedtatt av bystyret 20.9.16.

Eierstyring – aktuelle prosesser

For detaljer om kommunale foretak og selskaper, se kommunens  Eierportal.

Alle selskaper som har budsjettmessig påvirkning er omtalt under del 4.2 Kommunale foretak og del 4.3 Selskaper. Sistnevnte omfatter aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Drammen kommune har i dag fem kommunale foretak (Drammen Eiendom KF, Drammen Drift KF, Drammen Kjøkken KF, Drammen Parkering KF og Drammensbadet KF). De kommunale foretakene er en del av Drammen kommune som juridisk enhet og samhandler på ulik måte med kommunens basisorganisasjon.

Eierstrategisk arbeid

Drammen kommunes vedtatte eierpolitikk forutsetter at kommunen som eier gir klare, langsiktige mål for selskapene og foretakene gjennom selskapsvise eierstrategier. Eierstrategiene legger grunnlag for en aktiv oppfølging av de store verdiene som ligger i de ulike selskapene/foretakene. Det er et naturlig behov for at disse gjennomgås jevnlig.  Strategiene skal danne plattform for en god styringsdialog og gi mål og en klar retning på hva eierne vil med det enkelte selskap/foretak.

Selskapsrapporter / eiermelding fra interkommunale selskap (IKS)

Legevakta i Drammensregionen IKS, Renovasjonsselskapet i Drammensregionen IKS og Glitrevannverket IKS har eierstrategier som nylig er politisk vedtatt i eierkommunene. Eierstrategiene for disse selskapene forutsetter at selskapene utarbeider årlige selskapsrapporter/eiermeldinger som oversendes eierkommunene etter behandling i representantskapet. Eierstrategi for Legevakta i Drammensregionen IKS ble først vedtatt av bystyret i desember 2016. Selskapet har behov for å utarbeide selskapsstrategi før selskapsrapport/eiermelding foreligger. Selskapsrapporter/eiermeldinger for Renovasjonsselskapet i Drammensregionen IKS og Glitrevannverket IKS følger vedlagt.

Eierstrategi Drammensregionens brannvesen IKS

I økonomiplan 2017 – 2020 varslet rådmannen oppstart av arbeidet med ny eierstrategi for Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV IKS), med sikte på å legge frem eierstrategien for bystyret i 2017. Selskapet har åtte eierkommuner. Arbeidet berører kommuner som inngår i ulike kommunesammenslåingsprosesser, hvor fremtidig organisering av brannberedskap vil være tema. Som følge av dette er arbeidet med ny eierstrategi for DRBV IKS utsatt til ny kommunestruktur i Drammensregionen er etablert.

Etablering av bedriftsklynge – videre utvikling av Enter Kompetanse AS og Vinn Industri AS

I gjeldende økonomiplan varslet rådmannen igangsettelsen av et arbeid med det formål å vurdere etableringen av en bedriftsklynge. Arbeidet har sin bakgrunn i at Drammen Aktivitet på grunn av nytt sykehus måtte flytte fra lokalene på Brakerøya. Som et alternativ til nybygg inngikk rådmannen avtale om leie av arealer på Tømmerkrana 20. Eiendommen eies av Enter Kompetanse AS. Tilsvarende er også det tidligere Glassverket Industrisenter planlagt utviklet til boliger.

Som en konsekvens må Vinn Industri AS flytte fra dagens lokaler. Rådmannen har utredet hvorvidt det er mulig å bygge et samlet kompetansemiljø for virksomhetene. Arbeidet har hittil konsentrert seg om å kartlegge den enkelte virksomhets arealbehov, samt synliggjøring av løsninger og tilpasninger på Tømmerkrana 20. Rådmannen legger opp til å gi en oppsummering av mulighetsstudien med anbefalt løsning for bedriftsklynge i 2. tertial 2017.

Generalforsamlinger (AS) og representantskapsmøter (IKS)

Drammen kommune har våren 2017 forberedt og gjennomført sin deltakelse i ulike representantskapsmøter (IKS) og generalforsamlinger (AS). Det er våren 2017 gjennomført styrevalg i både aksjeselskaper og interkommunale selskap. Det er ordfører som er kommunens representant i disse organene.

Valg til styrer i kommunale foretak (KF)

Det er bystyret som velger styrene til kommunale foretak (KF). Det er gjennomført styrevalg til de kommunale foretakene våren 2017.

Eiermøter 2017

Det gjennomføres årlige eiermøter i formannskapet. I 1. tertial 2017 har formannskapet gjennomført eiermøter med Drammen Kino AS, Legevakta i Drammensregionen IKS, og Drammensbadet KF.

Kommunereform

En arbeidsgruppe med representanter fra Drammen, Svelvik og Nedre Eiker har laget en oversikt over alle selskaper der de tre kommunene er eiere (vedlegg 11). Oversikten viser også tilknytning til en del stiftelser som mottar støtte, samt noen samarbeid etter §28 i kommuneloven.

Kartleggingen vil følges opp av en faglig anbefaling for hvordan Drammen, Svelvik og Nedre Eiker bør forvalte sitt eierskap, som ny kommune. Denne anbefalingen vil komme etter at fellesnemnda har utarbeidet politiske eierstrategi for den nye kommunen. Fellesnemnda er et politisk felles utvalg, som skal lede prosessen med å etablere den nye kommunen. Fellesnemnda starter sitt arbeid i juni 2017.

 
Topp