Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Kommunale foretak

Tabellen nedenfor viser regnskapsstatus for de kommunale foretakene per 1. tertial 2017. Samlet viser foretakene et resultat på 28,2 millioner kroner, som er 1,2 millioner kroner bedre enn budsjettert. Med unntak av Drammen Drift KF, som har et underskudd på 2,6 millioner kroner, har de øvrige foretakene positive resultater per 1. tertial 2017. I tillegg til Drammen Drift KF har imidlertid også Drammensbadet KF et tertialresultat som er svakere enn budsjettert.


I det etterfølgende er en kortfattet status for de kommunale foretakene per 1. tertial 2017. For ytterligere informasjon vises til styrebehandlede tertialrapporter fra hvert av foretakene.

Drammen Eiendom KF

Driftsregnskapet

Drammen Eiendom KF har et positivt resultat per utgangen av 1. tertial før salg av eiendom på 21,3 millioner kroner. Dette er 7,9 millioner kroner bedre enn budsjettert. Årsprognosen tilsier et resultat før salg av eiendom godt innenfor budsjett på 55,8 millioner kroner. Budsjettert eieruttak fra Drammen Eiendom KF i 2017 foreslås opprettholdt i samsvar med opprinnelig budsjett på 58,4 millioner kroner.

Foretakets resultat etter salg av eiendom på 22,2 millioner kroner, er 1,3 millioner kroner bedre enn budsjettert. Drammen Eiendom KF har i løpet av 1. tertial 2017 solgt eiendommer for 1 million kroner, med en bokført gevinst på nesten tilsvarende beløp. I forhold til periodebudsjettet er imidlertid inntekter og resultat fra salg av eiendom betydelig lavere enn forutsatt.

Investeringsregnskapet

Drammen Eiendom KF har i 1. tertial i år foretatt investeringer for 73,0 millioner kroner. Investeringsaktiviteten har vært noe lavere enn i samme periode i fjor, hvor det var påløpt 82,8 millioner kroner i investeringskostnader. Det vises til nærmere omtale av Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett i del 2.3.3, herunder forslag til justeringer i årets investeringsbudsjett.

Ramme til strategiske kjøp av eiendom

Fra og med budsjettåret 2015 er Drammen Eiendom tilført en årlig investeringsramme til strategiske eiendomskjøp. For 2017 er denne budsjettrammen satt til 40 millioner kroner. Imidlertid ble påløpte utgifter til strategiske oppkjøp 6,7 millioner kroner høyere enn budsjettert, slik at disponibel ramme i år er på 33,3 millioner kroner. Per utgangen av 1. tertial 2017 har det påløpt 24 millioner kroner. I tillegg er det allerede avtalefestet disponering på ytterligere 16,5 millioner kroner.

Kjøp av eiendommer knyttet til ny trase for Vestfoldbanen, og ut fra usikkerheten i forhold til antallet, tilsier at rammen for strategiske eiendomskjøp må vurderes i tilknytning til tertialrapportene. Basert på status hittil i år foreslås at årets ramme oppjusteres med 40 millioner kroner.

Kjøp og salg av boliger

Prosjektet ”Fra leie til eie” legger til rette for at leietakere som har ønske om og mulighet til å kjøpe egen bolig kan kjøpe boligen de leier til markedstakst. I løpet av 1. tertial er to borettslagsleiligheter solgt til tidligere leietakere for 2,5 millioner kroner. Det er i tillegg avtalt salg av ytterligere fem leiligheter til en verdi av 3,5 millioner kroner. I vedtatt budsjett er det forutsatt salg av boliger for 30 millioner kroner i 2017.

Årets budsjett for anskaffelse av boliger, inklusiv avsatte midler til kjøp av omsorgsboliger, er på 59,8 millioner kroner, inklusiv ubrukte midler fra 2016 som foreslås rebevilget. I regnskapet per 1. tertial er det påløpt utgifter på 9,4 millioner kroner til kjøp av tre boliger som er anskaffet i 2016.

Overføringer til Drammen kommune eiendomsutvikling AS

Følgende aksjer og eiendommer er overført til Drammen kommune eiendomsutvikling AS (DKEU) per 1. tertial:

  • Papirbredden Eiendom AS
  • Skalstadskogen, Konnerud
  • Torsbergskogen, Konnerud
  • Kobbervikdalen pukkverk


Overføringene er ført i sin helhet mot foretakets egenkapital, og påvirker således ikke foretakets gjeld i kommunens lånefond. Det vises til nærmere omtale i del 4.3.2 Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS.

Gilhusbukta

Det er vedtatt i Bystyret at to eiendommer i Gilhusbukta i Lier skal overføres fra Drammen kommune til Drammen kommune eiendomsutvikling AS.  Ettersom eiendommene ligger i en annen kommune, vil det utløse skatt for Drammen kommune dersom overføringen skjer som et ordinært tingsinnskudd i DKEU. Eiendommen er taksert til cirka  38 millioner kroner.

For at kommunen skal kunne begrense beskatningen som utløses ved tingsinnskudd, er det anbefalt en modell der Drammen kommune ved Drammen Eiendom KF etablerer virksomhet knyttet til tomtene i Gilhusbukta. Virksomheten kan senere omdannes til aksjeselskap og overføres som forutsatt til Drammen kommune eiendomsutvikling AS for videre utvikling.
Eidos AS har fremlagt et avtaleforslag knyttet til miljøopprydding i Gilhusbukta der parter er Gilhusbukta Sjøgrunn AS (Eidos) (52  prosent), Drammen Eiendom KF (27  prosent),  Gilhusbukta Eiendom AS (21 prosent).

Estimat viser at totalkostnaden for miljøopprydding og tildekking av sjøgrunn vil utgjøre opp mot 24 millioner kroner eks. mva. Drammen kommunes andel vil kunne utgjøre cirka 6,5 millioner kroner eks. mva. (8,1 millioner kroner inkl. mva.) som foreslås innarbeidet i revidert investeringsbudsjett.

Fullstendig 1. tertialrapport 2017 fra Drammen Eiendom KF følger som vedlegg 3.

Drammen Drift KF

Ved utgangen av 1. tertial 2017 har Drammen Drift KF et underskudd på 2,6 millioner kroner.  Resultatet er 1,1 millioner kroner svakere enn budsjett og 3,5 millioner kroner svakere enn for samme periode i 2016. Det negative avviket skyldes redusert omsetning som i hovedsak skyldes to forhold:

1. Foretaket har med virkning fra 1.1.17 inngått nye rammeavtaler med vann- og avløpsvirksomheten i Drammen kommune med lavere priser enn for 2016. Forutsatt tilsvarende aktivitetsnivå som 2016 representerer de nye prisene en nedgang på 5,5 prosent. Hensyntatt prisvekst i bransjen på 3,5 prosent for 2016 representerer de nye prisene en nedgang på 9 prosent. De nye rammeavtalene får direkte konsekvens for om lag 2/3 av foretakets omsetning.

2. Oppdragsmengden i januar måned var langt svakere enn forventet, med en ledigtid på 13,8 prosent og en omsetning som var 2,5 millioner kroner (52 prosent) lavere enn omsetning i januar 2016.

Foretaket har ved utgangen av 1. kvartal 2017 44 ansatte og et samlet sykefravær på 12,1 prosent. Sammenlignet med 1. kvartal i 2016 er det en økning på 4,45 prosentpoeng. Hovedårsaken til økningen i sykefraværet skyldes langtidsfravær.

Rådmannen konstaterer at Drammen Drift KF tidligere år hatt en utfordrende driftssituasjon som likevel viste god bedring i 2016. Rådmannen ser nå at foretaket på nytt har utfordringer knyttet til omsetning og inntjening. Rådmannen vil i tiden fremover følge utviklingen nøye og ha løpende dialog med foretaket.

Fullstendig 1. tertialrapport 2017 fra Drammen Drift KF følger som vedlegg 4.

Drammen Kjøkken KF

Drammen Kjøkken KF har per 1. tertial et positivt resultat på 1 409 000 kroner. Resultatet er i samsvar med periodisert budsjett. Det er forventet at foretaket vil gå med overskudd.

Fullstendig 1. tertialrapport 2017 fra Drammen Kjøkken KF følger som vedlegg 5.

Tilbakeføring av Drammen Kjøkken KF til basisorganisasjonen

I 1. tertialrapport 2015 varslet rådmannen oppstart av et eierstrategisk arbeid. I gjeldende økonomiplan ble rådmannen gitt fullmakt til å utrede alternative organisasjonsformer for Drammen Kjøkken KF. Arbeidet med å utvikle en eierstrategi for Drammen Kjøkken KF har gitt en rekke anbefalinger.

I vedtatt politisk plattform har Svelvik og Nedre Eiker spesielt nevnt at leveranser av mat bør organiseres i basisorganisasjonen. Som en tilpasning til kommunereformen, og gjennomført eierstrategi, anbefaler rådmannen et strategisk hovedgrep knyttet til fremtidig styringsmodell.

Bakgrunn og begrunnelse

Bystyret besluttet i økonomiplanen 2006 – 2009 å organisere Virksomhet Kjøkken som et kommunalt foretak (KF). Etableringen var et resultat av en lengre prosess med sammenslåing av 10 lokale institusjonskjøkken. Sammenlignet med tidligere organisering har etableringen av det kommunale foretaket profesjonalisert og effektivisert kjøkkendriften.

Brukerne har fått økt kvalitet og bedre fleksibilitet hva angår porsjonsstørrelser og serveringstidspunkter. I dag kommer cirka 90 prosent av foretakets inntekter fra basisorganisasjonen (HSO). Andelen kommersielle inntekter (catering) er cirka 10 prosent. Det er således kommunens basisorganisasjon som er foretakets hovedkunde. Det kan av den grunn stilles spørsmål ved hvorfor kjøkkenet skal ha en selvstendig stilling i forhold til kommunens øvrige administrasjon.

Det nye kjøkkenet er bygget for å håndtere middagsproduksjon etter sous-vide metoden. Bygget er i mindre grad tilpasset catering. Å vokse innenfor cateringmarkedet er derfor en satsing som ikke samsvarer med byggets formål. Hensikten med kommunens eierskap er å sikre levering av mat til brukere av kommunale tjenester. Etter en helhetlig vurdering anbefaler rådmannen at kjøkkenet avvikler sin rolle som kommersiell aktør i cateringmarkedet. 

Etter oppkjøp eier Drammen kommune nå 82,98 prosent av aksjene i Enter Kompetanse AS. Bedriften er en attføringsbedrift som blant annet tilbyr catering i det kommersielle markedet. Bedriften er lokalisert på Gulskogen og nabo til Drammen Kjøkken KF. Det er ikke hensiktsmessig å ha et aksjeselskap, og et kommunalt foretak, som konkurrerer i det samme markedet. Etter rådmannens vurdering bør videre utvikling av cateringtjenester overlates til Enter Kompetanse AS.

Drammen vil sammen med Svelvik og Nedre Eiker danne en ny kommune fra 2020. Av disse tre er Drammen den eneste kommunen som har kommunale foretak. Vedtatt politisk plattform nevner spesifikt at kjøkkentjenestene i Svelvik og Nedre Eiker skal videreføres i basisorganisasjonen. Det er derfor naturlig at Drammen kommune påbegynner en tilsvarende tilpasning.

Videre prosess

Ansatte i Drammen Kjøkken KF er i dag ansatt i Drammen kommune. En eventuell tilbakeføring til basisorganisasjonen vil ikke endre på dette. Verken lønn eller pensjonsvilkår endres som følge av et slikt organisatorisk grep. Et kommunalt foretak er ikke en egen juridisk person, men en del av kommunen som rettssubjekt. Drammen kommune vil også i fortsettelsen være part i alle avtaler og hefte for økonomiske forpliktelser. Rådmannen vil iverksette nødvendige prosesser for å sikre at tilbakeføringen av kjøkkendriften til basisorganisasjonen skjer på en god måte. Dette inkluderer samarbeid med de ansattes organisasjoner.

Kommunereformen, eierstrategisk prosess og det faktum at HSO er hovedkunden gir grunnlag for å anbefale en tilbakeføring til basisorganisasjonen. Rådmannen foreslår at bystyret fatter følgende vedtak:

Drammen Kjøkken KF avvikles innen 1. januar 2018, og kjøkkendriften organiseres fra samme tidspunkt i basisorganisasjonen.

Drammen Parkering KF

Drammen Parkering KFs inntekter er knyttet til parkeringsautomater, inntekter fra gebyr og kontrollsanksjoner, samt salg av tjenester (parkeringskontroll, drift med mer) til andre aktører, herav til datterselskapet Dpark AS. Regnskapsrapporten for 1. tertial viser et positivt resultat på 5,9 millioner kroner, før finansposter. Dette er et tertialresultat som er omlag 1,3 millioner kroner bedre enn budsjettert. Resultatutviklingen innebærer at Drammen Parkering KF ligger an til å kunne oppnå budsjettert eieruttak for året 2017 på 14,2 millioner kroner.

Etter etableringen av datterselskapet Dpark AS 1.1.17 drifter Drammen Parkering KF cirka 865 plasser på gateplan, mens datterselskapet Dpark AS tilbyr cirka 380 avgiftsplasser utendørs og cirka 375 plasser i P-hus. Dette er plasser der alle kan løse p-billett, og plasser for langtidsleie på plasser og i P-husene er da ikke medregnet. Samlet sett betyr dette at kommunen er tilbyder av cirka 54 prosent av de allment tilgjengelige avgiftsplassene sentrumsnært i Drammen, mens private aktører står for cirka 47 prosent av dette parkeringstilbudet.

Nye nasjonale parkeringsforskrifter hadde ikrafttredelse 1.1.17. Drammen Parkering KF har gjennomført nødvendig omskilting, registreringer og rapportering til Statens Vegvesen og Parkeringsklagenemda.

Arbeidet med utarbeidelse av en ny parkeringsstrategi har startet opp og avtale med konsulenter er inngått. Det er byplan som er ansvarlig for utarbeidelsen og politisk behandling, men samarbeider nært med Drammen Parkering KF om strategien.

Antall elbiler som parkerer gratis på kommunens plasser er sterkt økende. Mer enn 25 prosent av det offentlige avgiftsregulerte p-tilbudet på indre Bragernes er belagt med elbiler. Elbilparkeringen i Drammen er planlagt utredet i løpet av året som en del av arbeidet med ny parkeringsstrategi.

Fullstendig 1. tertialrapport 2017 fra Drammen Parkering KF følger som vedlegg 6.

Drammensbadet KF

Drammensbadet KF har per 1. tertial et negativt resultatavvik på 0,2 millioner kroner. Årsaken til det negative resultatet er lavere inntekter enn budsjettert. I tillegg er det økning i vedlikeholds- og driftsrelaterte kostnader. Drammensbadet KF hadde per 1. tertial 129 175 kunder, hvilket er 2 325 færre besøkende enn budsjettert. Besøkstallet gir et gjennomsnitt på 1 085 besøkende per dag.

I desember 2016 mottok Drammen kommune vedtak fra Skatt Sør med et samlet krav om tilbakebetaling av 62,9 millioner kroner. Kravet fra Skatt sør er i hovedsak begrunnet med at skattemyndighetene anser at Drammensbadet KF har drevet «økonomisk aktivitet», jfr. kompensasjonsloven § 4 nr. 4. Vedtaket fra Skatt Sør ble påklaget 31. januar. Etter hva rådmannen er kjent med, ligger klagen for øyeblikket til fornyet vurdering hos førsteinstansen (Skatt Sør). Om etterberegningen fastholdes er det forventet at klagen innen sommeren vil bli oversendt til klageinstansen (Skattedirektoratet).

I klagen bestrider Drammen kommune at Drammensbadet KF har drevet «økonomisk aktivitet», jfr. kompensasjonsloven § 4 nr. 4. Drammen kommune fikk i 2005 bekreftet fra skattekontoret at det forelå kompensasjonsrett. Byggingen av badet var initiert av hensyn til den kompensasjonsberettigede virksomheten. Driften av Drammensbadet KF har vært avhengig av betydelige økonomiske tilskudd, og er således er kompensasjonsberettiget. Det anføres i klagen at denne type anlegg må likestilles med vurderingene av økonomisk aktivitet som er gjort gjeldende overfor kulturhusene i Stavanger og Kristiansand. Subsidiært er det i klagen påpekt at Skatt sør har lagt til grunn feil i både rettslig og faktisk forståelse slik at etterberegningen uansett må reduseres betydelig.
 
Rådmannen vil holde formannskapet fortløpende orientert. Dersom vedtaket blir stående uforandret, vil rådmannen anbefale at saken blir gjenstand for domstolsbehandling. Rådmannen vil i så tilfelle komme tilbake med en egen sak.

Sett i sammenheng med skattemessig omklassifisering av foretaket fra svømmehall til badeland (opplevelssenter) fikk Drammensbadet i 2016 et underskudd på 1,66 millioner kroner. Som varslet i sak 33/17 foreslår rådmannen at foretaket gis et ekstraordinært tilskudd tilsvarende underskuddet.

I gjeldende økonomiplan er det vedtatt å utarbeide en ny eierstrategi for Drammensbadet KF. Arbeidet påbegynnes høsten 2017. Ved oppstart av arbeidet vil man blant annet ha et erfaringsgrunnlag hva angår konkurransen fra Røykenbadet KF.

Med bakgrunn i økt investeringsbehov har foretaket bedt om en økning i lånerammen. Rådmannen foreslår at eksisterende låneramme på 1 million kroner utvides med ytterligere 0,67 millioner kroner.

Fullstendig 1. tertialrapport 2017 fra Drammensbadet KF følger som vedlegg 7.

 
Topp