Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Selskaper

Glitre Energi AS

Årsresultat 2016 - utbytte

Drammen kommune har en eierandel på 50 prosent i Glitre Energi AS. Den andre halvdelen eies av Vardar AS (som eies av Buskerud fylkeskommune).  Selskapet hadde i 2016 et resultat etter skatt på 253,3 millioner kroner, hvorav majoritetens andel utgjør 211,0 millioner kroner. Dette er et vesentlig bedre resultat enn for 2015 (102 millioner kroner).

Selskapets styre har nå avlagt regnskapet og anbefaler et utbytte på totalt 126,6 millioner kroner for generalforsamlingen. Dette er i samsvar med eierstrategiens føringer om 60 prosent utbytte av majoritetens andel av resultatet. Styrets anbefaling innebærer et utbytte på 63,3 millioner kroner til hver av eierne. Dette er 13,8 millioner kroner høyere enn budsjettert utbytte på 49,5 millioner kroner. Selv om utbyttet ennå ikke er formelt godkjent av generalforsamlingen, velger rådmannen å oppjustere årets utbytte fra Glitre Energi AS i samsvar med styrets anbefaling.

Økonomisk status per 1. kvartal 2017

Glitre Energi AS’ regnskap for 1. kvartal 2017 viser et resultat på 92,7 millioner kroner etter skatt. Dette er 3,3 millioner kroner lavere enn i samme periode i fjor. Majoritetens andel av resultatet er på 72,7 millioner kroner, og dette er om lag 7 millioner kroner mer enn for samme periode i 2016.

Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS

Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS eies 100 prosent av Drammen kommune og ble vedtatt opprettet av bystyret i møte 23.2.16. Selskapet skal ivareta kommunens utviklerrolle for eiendommer som ikke er knyttet opp til kommunens tjenesteproduksjon. Selskapets vedtekter sier at:

”Selskapet skal selv og gjennom investeringer i andre selskaper kjøpe, selge, eie, utvikle, drive og forvalte næringseiendom og annen fast eiendom på vegne av Drammen kommune, samt alt som står i naturlig sammenheng med dette. Selskapet kan eie slik eiendom sammen med private eller andre offentlige aktører. Selskapet skal legge vekt på sitt særlige samfunnsmessige ansvar og skal i den sammenheng ivareta offentlige eller byutviklingsmessige hensyn, herunder bidra til at det bygges et mangfold av boliger når det gjelder pris, størrelse, beliggenhet og utforming.”

Selskapets risikoprofil skal være lav. Selskapet ble formelt etablert i stiftelsesmøte 13. juni 2016.  Som oppstartskapital vedtok bystyret i tilknytning til behandling av 1. tertialrapport 2016 å tilføre selskapet 15 millioner kroner i aksjeinnskudd. Bystyret vedtok i tilknytning til sak om etablering av selskapet at følgende eiendommer og eierposisjoner forutsettes overført fra Drammen kommune til Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS:

• Marienlyst Utvikling AS
• Papirbredden Eiendom AS
• Rød Utvikling AS
• Gilhus Gård og Gilhustomta
• Buskerudveien 17
• Tomter på Konnerud
• Kobbervikdalen Pukkverk

Med unntak av Marienlyst Utvikling AS er dette eierposisjoner og eiendommer som til nå har ligget i balansen til Drammen Eiendom KF. Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS vil forvalte disse i tråd med rammer fastsatt blant annet i selskapets vedtekter.

Status i arbeidet med overføring av eiendommer og eierposisjoner vedtatt av bystyret 23.02.16

Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS har høsten 2016 og første halvår 2017 arbeidet med å tilrettelegge for overføring av selskapsposter og eiendommer i tråd med bystyrets vedtak. Arbeidet har bestått i nærmere å definere eiendommene som ble vedtatt overført, gjennomføre fradelingsprosesser, eksterne verdivurderinger, etablering av datterselskaper etc.

Selskapet har i sin rapport for 1. tertial 2017 redegjort nærmere for status i dette arbeidet. Rapporten følger som vedlegg 8.

Fire eierposisjoner/eiendommer er i generalforsamlinger i 1. tertial 2017 vedtatt overført fra Drammen kommune til selskapet.  Dette gjelder kommunens aksjepost i Papirbredden Eiendom AS samt tomteområdene Skalstadskogen og Torsbergskogen Øst på Konnerud samt Kobbervikdalen pukkverk. Når det gjelder Marienlyst Utvikling AS, avventes utfallet av reguleringsplansaken for Marienlystområdet før det legges til rette for overføring av aksjene fra Drammen kommune til Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS. Når det gjelder Rød Utvikling AS, Gilhus gård, Gilhustomta og Buskerudveien 17, arbeides det fortsatt med nødvendige avklaringer før eiendomsoverdragelser kan gjennomføres.

Økonomiske konsekvenser

Etter avklaring med Buskerud Kommunerevisjon IKS er aktuelle aksjeposter og eiendommer regnskapsmessig overført fra Drammen Eiendom KF til Drammen bykasse til bokført verdi før de er benyttet som tingsinnskudd i Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS til markedsverdi:

Som det fremgår av tabellen ovenfor er den aktuelle aksjeposten og de tre eiendommene på grunnlag av eksterne verdivurderinger verdsatt til 502,6 millioner kroner. Overdragelsene fra kommunen er gjort opp i form av tingsinnskudd i selskapet med tilsvarende beløp. Dette fremkommer som salg av aksjer og eiendommer og kjøp av aksjer i bykassens investeringsregnskap. Drammen kommune har etter dette aksjeinnskudd på totalt 517,6 millioner kroner i Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS.

I forhold til bokført verdi i Drammen Eiendom KFs balanse utgjør overdragelsene en merverdi på 439 millioner kroner. I henhold til kommunale regnskapsregler føres ikke gevinst/tap ved salg av anleggsmidler slik det gjøres etter regnskapsloven. Tingsinnskuddet i Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS gir således ingen gevinst som bokføres, men gir økning i eiendeler og økt egenkapital i bykassens balanse.

Overføring av nye eiendommer

I bystyresak 12/16 om etablering av Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS heter det at:

«Rådmannen vil komme nærmere tilbake med en sak om hvilke konkrete eiendommer som foreslås overført til det nye eiendomsutviklingsselskapet utover de som foreslås overført i denne saken. Eksempelvis vil eiendommer på Tangen være aktuelle. Eiendommene er i kommuneplanen omgjort til byutviklingsformål.»

Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS viser i sin 1. tertialrapport til Hollenderkollen/Tangen tilfluktsrom og eiendommer på Tangenkaia som aktuelle eiendommer for overføring til selskapet. Dette er områder avsatt til by- og boligutvikling.

Tangen tilfluktsrom / Hollenderkollen

Eiendommen omkring Tangen tilfluktsrom er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål. Eiendommen er på ca. 5,7 mål og Drammen kommune v/ Drammen Eiendom KF har en intensjonsavtale med Urban Compact Living om et utviklingsprosjekt for boligutvikling i kombinasjon med oppgradering av tilfluktsrommet og utvikling av en innovativ energiløsning hvor en kan utnytte tilfluktsrommet til termisk energilagring.  

Hollenderkollen/Tangen tilfluktsrom er en eiendom som ikke er tiltenkt utviklet til kommunalt formål. Det er således naturlig at Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS får i oppgave å forvalte og utvikle eiendommen.  Drammen kommune vil fortsatt ha ansvar for tilfluktsrommets beredskapsmessige funksjon i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Også Drammen Eiendom KF anbefaler overføringen i sin 1. tertialrapport for 2017. Rådmannen foreslår å overføre Hollenderkollen/Tangen tilfluktsrom til Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS for utvikling til boligformål.

Eiendommer på Tangenkaia

Tangenkaia er et betydelig område med stort by- og boligutviklingspotensiale. Området består også av eiendommer som eies av Bane Nor Eiendom. Det vil også være behov for nærmere å vurdere hvordan en kan sikre løsninger for eventuelle kommunale formålsbygg på området, eksempelvis barnehage, skole eller omsorgsbygg. Det er behov for at utviklingen av den samlede eiendomsmassen på Tangenkaia utredes nærmere før det tas endelig stilling til overføring av eiendommer til Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS. Rådmannen vil i samarbeid med Drammen Eiendom KF og Drammen kommune eiendomsutvikling AS utrede og utforme avtaleverk, og kommer tilbake til dette i egen sak til bystyret.

Eierstrategi Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS

Overføring av eiendommer til Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS innebærer overføring av betydelige verdier fra kommunen til selskapet. Et selskap som Drammen kommune kontrollerer 100 prosent. Overordnede føringer for selskapets strategi og verdihåndtering er særlig regulert i selskapets styringsdokumenter og også nærmere omtalt i bystyresak 12/16 om etablering av selskapet. Rådmannen ser at det er behov for en særskilt eierstrategi for selskapet. Dette forsterkes av at Drammen fra 2020 vil inngå i en ny og større kommune med et utvidet utviklingspotensial for eiendomsutvikling.

Nedre Eiker kommune har også et eget eiendomsutviklingsselskap - Nedre Eiker Eiendomsutvikling AS. Rådmannen legger opp til å igangsatte et eierstrategisk arbeid for Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS som en del av arbeidet med å etablere en ny kommune i Drammensregionen. Arbeidet vil ses i sammenheng med etablerte løsninger for eiendomsutvikling i kommunene Svelvik og Nedre Eiker.

Marienlyst Utvikling AS

Drammen kommune (DK) inngikk den 8. oktober 2012 en utviklingsavtale med Ticon Eiendom AS (Ticon) om etablering av selskapene Marienlyst Utvikling AS og Marienlyst Utvikling IS (MU) og fellesinvestering i disse selskapene. Drammen kommune har krav på 50 prosent av overskuddet i selskapene og skal tilsvarende dekke 50 prosent av eventuelt underskudd. Avtalene inneholder klausuler om avvikling og kostnadsdekning dersom prosjektet på Marienlyst ikke blir gjennomført.

Drammen kommune inngikk samme dag en salgsavtale med MU hvoretter eiendom på Marienlyst skulle selges til MU. I denne salgsavtalen er det inntatt en del betingelser, deriblant en rett for hver av partene til å påberope seg bortfall av avtalen dersom endelig regulering ikke er vedtatt innen 5 år. Avtalen medfører ikke automatisk opphør etter utløpet av fristen, men en mulighet for hver av partene til å påberope seg bortfall.   Med "Endelig regulering" menes at den aktuelle reguleringsplanen er vedtatt, alle klagefrister har utløpt og eventuelle klager er tilbakevist. Et eventuelt krav om bortfall må påberopes innen tre måneder etter at "Endelig regulering" foreligger.

Avtaleverket innebærer ingen forhåndsbinding av forvaltningsmyndighet, og det er presisert at Drammen kommune som planmyndighet må behandle saken på ordinær måte, og at Drammen kommune som planmyndighet har en uavhengig rolle. 

Prosjektutvikling 

MU har siden oppstarten arbeidet med å utvikle og fremme reguleringsplan for Marienlystområdet. Reguleringsarbeidet har trukket ut i tid av ulike grunner.MU har til eierne (Ticon Eiendom AS og Drammen kommune) varslet at det per april er påløpet 26 millioner kroner i utviklingskostnader. Beløpet er i henhold til avtaler dekket via lån fra Ticon Eiendom AS, og er forutsatt dekket av fremtidige salgsinntekter. Reguleringsarbeidet er i all hovedsak sluttført, og MU melder at reguleringsplanen i all hovedsak er ferdig til utleggelse uten ytterligere kostnadspådrag av vesentlig art. Det er nå usannsynlig at endelig vedtatt reguleringsplan vil foreligger innen 8. oktober 2017.Ticon Eiendom AS har i brev til Drammen Kommune gitt utrykk for at Ticon ikke vil benytte sin termineringsrett, og ber Drammen kommune gjøre det samme. Dette av hensyn til å bekrefte videre samarbeid, og en klargjøring for MU med hensyn til verdsetting av prosjektmaterialet ved avleggelse av regnskap. En slik bekreftelse vil innebære en reforhandling av enkeltelementer i avtalen. Avtaleverket vil ha behov for flere justeringer som følge av endelig regulering. 

Kommunes ulike roller

Kommunen har her tre ulike roller som bør holdes adskilt. Rollen som aksjonær og deltaker i MU. Rollen som selger av eiendommen. Rollen som planmyndighet.

Som aksjonær og deltaker og selger kan Drammen kommune påberope seg utviklings- og salgsavtalen og kreve bortfall av kjøpsavtalen dersom regulering ikke foreligger innen fristen. Konsekvensen av bortfall vil være at Drammen kommune vil måtte dekke 50 prosent av påløpte kostnader i MU ved en oppkapitalisering, og MU vil oppløses. Eventuelle prosjekttegninger m.m. tilfaller DK.

Som planmyndighet står Drammen kommune fritt og vil måtte gjennomføre planprosessen på den måte som Drammen kommune som planmyndighet mener er riktigst. Et eventuelt ansvar for Drammen kommune som planmyndighet må baseres på generelle regler for kommuners ansvar i planprosesser og det foreligger ikke bindinger i avtaleverket som legger føringer for arbeidet eller eventuelt ansvar for dette.

Vurdering

Drammen kommune er i denne saken i et forretningspartnerskap med en kommersiell aktør. Det er i kommunens interesse å opptre som en kommersiell aktør og legge alminnelige markedsmessige vurderinger til grunn.  Det skal ikke sås tvil om at kommunen som kommersiell aktør står for sine avtaleforpliktelser.  Dersom aktører som fremover inngår samarbeid med kommunen eller aktører som DK ønsker å inngå samarbeid med, ikke kan anta at kommunen som medspiller vil opptre som andre aktører, kan kommunen risikere å svekke sin troverdighet i markedet og således begrense sitt eget handlingsrom.

Drammen kommune kan frafalle krav om bortfall ved forsinket regulering, men spørsmålet er i første omgang om Drammen kommune har noen grunn til å skulle forskuttere denne avgjørelsen. Dersom en part frafaller en privatrettslig avtalt rettighet vil det normalt måtte være forretningsmessig begrunnet.  Det er fortsatt flere uklarheter tilknyttet omfanget og dermed den forretningsmessige konsekvensen av reguleringsplanen. Med en slik usikkerhet vil det ikke være hensiktsmessig å skulle si fra seg en klar rettighet uten å få avklart også andre forhold. En avventing av å ta stilling til dette spørsmålet skaper slik rådmannen ser det heller ikke vesentlige problemer for hverken Marienlyst Utvikling AS eller Ticon Eiendom AS. Ettersom det ikke vil påløpe vesentlige merkostnader for å sluttføre reguleringsprosessen er det hensiktsmessig at reguleringsplanen sluttføres før en endrer på forretningsmessige forhold. Risikoen for at motparten skulle benytte termineringsretten er håndterbar for kommunen.  

Rådmannen er av den oppfatning at avtaleverket knyttet til rollen som eier og selger, slik det ligger per i dag, regulerer forholdet på en tilfredsstillende måte ut fra forretningsmessige forhold.  Det anses derfor ikke formålstjenlig å reforhandle enkeltelementer på nåværende tidspunkt, før reguleringsplanen er lagt frem for behandling. 

Dersom reguleringsplanen ikke skulle bli vedtatt eller vesentlig redusert vil kommunen kunne påberope seg bortfall, alternativt anmode om at avtalen blir gjenstand for reforhandling.  Ved eventuelt bortfall av kjøpekontrakten og avvikling av MU er eierne forpliktet til å dekke 50 prosent av påløpte kostnader hver. Det innebærer 13 millioner kroner på Drammen kommunes hånd.

Rådmannen foreslår at bystyret fatter følgende vedtak:

Drammen kommune frafaller på nåværende tidspunkt ikke sin rett til å kreve bortfall av Utviklings- og kjøpsavtaler med henholdsvis Ticon Eiendom AS og Marienlyst Utvikling AS ved manglende regulering innen 5 år.    

Klage til ESA

Drammen kommune har via Nærings- og fiskeridepartementet mottatt brev fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Brevet gjelder en klage som ESA har mottatt i forbindelse med  utviklingsavtalen mellom Drammen kommune med Ticon Eiendom AS. Klageren stiller spørsmål om avtalen er inngått i samsvar med regler om offentlige anskaffelser. Saken blir nå besvart fra Drammen kommune via Næringsdepartementet med bistand fra kommuneadvokaten og ekstern advokat innen fristen 23. juni i år.  

Lindum AS

Lindum AS er 100 prosent eid av Drammen kommune. Lindum AS endte med et overskudd på 28,5 millioner kroner i 2016, en økning på 5,1 millioner kroner fra 2015. Revidert eierstrategi for Lindum AS ble fastsatt av bystyret i desember 2012, og denne angir som hovedregel at 50 prosent av årsresultatet skal utbetales som utbytte.

Etter innstilling fra styret har generalforsamlingen i Lindum AS fastsatt et utbytte på 14,25 millioner kroner. Dette utgjør i overkant av 50 prosent av majoritetens andel av årsresultatet, og styret har lagt vekt på at Lindum AS’ egenkapitalandel med det foreslåtte utbytte vil ligge på et forsvarlig nivå på i overkant 30 prosent. Det fastsatte utbyttet innebærer en merinntekt på 3,25 millioner kroner i forhold forutsetningen i bykassens budsjett for 2017.

Foreløpig regnskapstall per 1. kvartal 2017 for konsernet viser et resultat før skatt på 19 millioner kroner, mens konsernet i samme periode i fjor hadde et resultat før skatt på 9,7 millioner kroner. Konsernet har hatt en god start på 2017, og alle virksomhetsområder har økt sine inntekter. Økningen skyldes hovedsakelig økt tilgang på masser til deponier.

Drammen Kino AS

Drammen kommune har en eierandel på 33 prosent i Drammen Kino AS, mens Egmont AS har en eierandel på 67 prosent. Selskapets resultat etter skatt i 2016 ble på 11,5 millioner kroner, som er om lag 2,6 millioner kroner bedre enn i 2015. Styret er tilfreds med årsresultatet og forklarer det gode resultatet med både et høyt kinobesøk og god kostnadskontroll i selskapet.

Generalforsamlingen i Drammen Kino AS fastsatte 29. mai 2017 et utbytte for 2016 tilsvarende årsresultatet på 11,5 millioner kroner. Drammen kommunes andel av utbyttet er om lag 3,8 millioner kroner. Dette er svært positivt sett i forhold til årets budsjettforutsetning om utbytte på 1,5 millioner kroner. Annen opptjent egenkapital i selskapet er i praksis lik null etter utbetalt utbytte til eierne, og egenkapitalen består etter dette av selskapets aksjekapital som per utgangen av 2016 var 6,3 millioner kroner. Rådmannen vurderer at selskapets egenkapital som tilfredsstillende.

Drammen Scener AS

Drammen Scener AS driver Drammens Teater og Union Scene, med totalt ti arenaer. Selskapet administrerer også aktivitetene i Harmonien i Teaterkvartalet.  Virksomheten utgjør til sammen 28 årsverk i faste stillinger, i tillegg til 10 årsverk på deltid. 

Årsmeldingen fra 2015 viste et negativ resultat og tapt egenkapital. Bystyret bevilget gjennom budsjettbehandlingen 2016, 2 MNOK til selskapet, for å gjenoppbygge egenkapital. Gjennom 2016 er en ny organisasjonsmodell tatt i bruk, i tillegg til at selskapet har hatt økt aktivitet.

Omsetningen økte fra 47,1 millioner kroner i 2015 til 51,4 millioner kroner i 2016. Årsresultatet etter skatt ble forbedret fra et underskudd på 0,6 millioner kroner i 2015 til et overskudd på 2,5 millioner kroner i 2016. Antall arrangementer i 2016 var 1 106, en liten nedgang fra 2015. Totalt antall besøkende økte fra snaut 110 000 i 2015, til drøyt 115 000 i 2016.

Antall solgte billetter til forestillinger på Teatret er økt med ca. 5.500 billetter fra 1.kvartal 2016, mens antall solgte billetter på Union Scene er så og si det samme som 1. kvartal 2016. Aktiviteten på kurs/konferanse har vært noe lavere i år enn samme periode i fjor. Resultatet så langt i 2017 er på 1 285 771,-, omtrent dobbelt av resultatet fra 1. kvartal 2016.

Papirbredden Innovasjon AS

Papirbredden Innovasjon AS er et regionalt innovasjonsselskap. Drammen kommune eier 10,33 prosent av aksjene i selskapet. I november 2016 mottok Drammen kommune en forespørsel om å delta i en rettet emisjon. Bystyret fattet i sak 175/16 vedtak om at kommunen ikke skulle tegne flere aksjer i selskapet. Emisjonen i Papirbredden Innovasjon AS er ikke sluttført, men det er forventet at kommunens eierandel vil bli forholdsmessig redusert.

Enter Kompetanse AS

Enter Kompetanse AS er en attføringsbedrift og tilbyr opplæring gjennom fabrikasjon og annen forretningsvirksomhet. Selskapet er kommersielt drevet og konkurrerer på pris og kvalitet. Selskapet har behov for å være rustet mot endringer i rammebetingelser, noe som kan være utfordrende med et spredt eierskap. I 1. tertial 2016 ble derfor rådmannen gitt fullmakt til å kjøpe aksjeposter i Enter Kompetanse AS til bokførte verdier. Etter oppkjøp eier Drammen kommune 82,98 prosent av aksjene i selskapet.

Legevakta i Drammensregionen IKS

Det vises til eiermøte den 21.3.2017 og vedtaket i formannskapet hvor det bes om at, som en del av 1. tertial 2017, de økonomiske utfordringene Legevakta i Drammensregionen IKS har, belyses samt hvordan man skal styrke kvaliteten på legevaktstjenesten.

Daglig leder har varslet styret og eierne om et mulig merforbruk på nærmere 6,0 millioner kroner i 2017. Etter at Lier og Nedre Eiker har sagt opp noen av KAD-plassene har Legevakta ikke klart å tilpasse driften tilsvarende inntektsbortfallet. I tillegg er det inntektsbortfall på refusjonsinntekter og andre tillegg, samt merkostnader på nødnett på 1,2 millioner kroner i år. Det siste ble ikke kjent før i januar, etter at budsjettet og eierbidraget for 2017 var vedtatt.

Hovedtiltakene som foreløpig er satt i gang er følgende:

- Ny sykepleierturnus for å gi fleksibilitet og bedre tilpasning til variasjonen i pågang på telefoner/ konsultasjoner.
- Administrasjonen har flyttet ned i første etasje slik at lokalet i 2 etasje er frigjort til fremleie. Estimerte leieinntekter per år er på 0,5 – 0,75 millioner kroner. Det jobbes med å få på plass ny leietaker.
- Det er ansatt en økonom på nyopprettet stilling for å få bedre oversikt, kontroll og lederstøtte.

Når det gjelder kvaliteten på tjenesten og responstid, er hovedtiltakene følgende:

- Økt bemanning sen kveld og tidlig natt i helgene fra og med sommerturnusen blir iverksatt.
- Fra 8.mai er det fast to personer som betjener legevakttelefonen.
- Opprettelse av kvalitetsutvalg for løpende håndtering av avvik og kvalitetsforbedringstiltak.
- Strategisk kompetanseutvikling settes i system.
- Alle sykepleiere skal gjennomgå operatøropplæring for legevaktsentralen.
- Det blir innført sertifiseringsordninger på flere sentrale oppgaver, med årlige oppfriskningskurs.
- Gått til anskaffelse av Bliksund, som vil gi bedret statistikk og tallgrunnlag for
legevaktsentralen.

Revidert budsjett for 2017 og tentativt budsjett 2018 vil bli lagt frem i ekstraordinært møte i representantskapet 26. juni 2017. Rådmannen følger opp saken og kommer tilbake med nye vurderinger i 2. tertial.

 
Topp