Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

1. Tertialrapport 2012

Resultatene viser at driftsbudsjettet er under kontroll, men det er knyttet noe usikkerhet til utviklingen i programområde 02 Oppvekst og 05 Helse. Det meldes ikke om avvik som tilsier økt bevilgningsbehov per 1. tertial.

De viktigste endringene i driftsbudsjettet er økt avsetning for å kompensere de private barnehagene for pensjonskostnader, oppgradering av bibliotekets fagbokstamme, midler til søknad av OL i 2022, depositumfond for vanskeligstilte i boligmarkedet og tilskudd til venner av Drammen sykehus. Dette foreslås finansiert gjennom økte inntekter. 

Streiken har påvirket arbeidet med 1. tertialrapport. Dette innebærer noe redusert omtale på enkelte programområder.

Revidert drifts-og investeringsbudsjett

Revidert driftsbudsjett

God økonomistyring medfører ikke behov for store endringer. Det foreslås ingen endringer for programområdene. Den største endringen er økt avsetning på 13 millioner kroner for å kompensere ikke-kommunale barnehager for reguleringskostnader til pensjonsordninger. For øvrig er det foreslått mindre engangsbevilgninger.

Les mer om rådmannens forslag til revidert driftsbudsjett

Revidert investeringsbudsjett

Investeringsbudsjettet for Drammen kommune fordeler seg i hovedsak mellom Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF. I tillegg bevilges enkelte investeringsmidler direkte i budsjettene for de øvrige kommunale foretakene.  I revidert investeringsbudsjett foreslås 2,2 millioner kroner til byutviklingsprosjekter i samarbeid med andre aktører i sentrum. Det foreslås også inntil 10 millioner kroner

 

til kjøp av tomt og planlegging/prosjektering av nye lokaler for Drammen Kjøkken KF. Rammen for kjøp og salg av boliger gjennom prosjektet ”fra leie til eie” foreslås økt med 10 millioner kroner. For å bringe årets investeringsbudsjett bedre i samsvar med realistisk framdrift, foreslås investeringsrammene, og dermed også rammen for låneopptak, nedjustert med totalt 226,6 millioner kroner.

Les mer om rådmannens forslag til revidert investeringsbudsjett

Økonomisk status

Det er et sterkt fokus på økonomistyring  i Drammen kommune, og resultatene viser at budsjettsituasjonen er under kontroll. For programområdene er det per april et samlet merforbruk på 3,3 millioner kroner, tilsvarende 100,4 pst. i forhold til periodisert budsjett. Dette er tilnærmet balanse. Det er usikkerhet knyttet til utviklingen innenfor programområdene 02 Oppvekst og 05 Helse og omsorg. Årsprognosen tilsier per i dag budsjettbalanse også for disse områdene. Det foreslås derfor ingen generelle budsjettendringer i denne omgang.

Les mer om økonomisk status per 1 tertial 2012

 

Vedtaksoppfølging

Som vedlegg 11 til 1. tertialrapport 2012 følger statusrapportering av bystyrets vedtak ved behandlingen av økonomiplan 2012-2015.

Spørsmål fra politiske parti

Eventuelle spørsmål fra politikere vedrørende 1.tertialrapporten, bes oversendt til rådmannen i Drammen kommue pr e-post (politikerpost@drmk.no) innen onsdag 13.juni kl. 12.00. Svar på spørsmål vil foreligge på politikkportalen fredag 15.juni kl.15.00

Topp