Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

2. Tertialrapport 2012

Status pr 2. tertial viser at budsjettsituasjonen er under kontroll. Programområdene har per august et samlet merforbruk på 1,2 millioner kroner.

Investeringsbudsjettet er i rute og det er ikke meldt om større avvik pr 2. tertial. Det er påløpt totalt 361,4 millioner kroner i investeringskostnader og det foreslås kun mindre justeringer i investeringsbudsjettet for 2012.

Revidert drifts-og investeringsbudsjett

Revidert driftsbudsjett

God økonomistyring medfører ikke behov for store endringer. Det foreslås ingen varige endringer for programområdene. Det foreslås bevilget 15,8 millioner kroner til diverse engangstiltak, herunder 12,1 millioner kroner til dekning av erstatningsansvar i ankesaker.

Les mer om rådmannens forslag til revidert driftsbudsjett

Revidert investeringsbudsjett

Investeringsbudsjettet for Drammen kommune fordeler seg i hovedsak mellom Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF. I tillegg bevilges enkelte investeringsmidler direkte i budsjettene for de øvrige kommunale foretakene. I revidert investeringsbudsjett foreslås at det bevilges ytterligere 2 millioner kroner til byutviklingsprosjekter i samarbeid med andre aktører.

I tillegg foreslås 3,5 millioner kroner til nye byutviklingsprosjekter i regi av Drammen kommune. Rammen for kjøp og salg av boliger gjennom prosjektet "leie til eie" foreslås økt med 8 millioner kroner.

Les mer om rådmannens forslag til revidert investeringsbudsjett

Økonomisk status

Det er et sterkt fokus på økonomistyring  i Drammen kommune, og resultatene viser at budsjettsituasjonen er under kontroll. For programområdene er det per august et samlet merforbruk på 1,2 millioner kroner, tilsvarende 100,1 pst. i forhold til periodisert budsjett. Dette er tilnærmet balanse. Det er usikkerhet knyttet til utviklingen innenfor programområdene 02 Oppvekst og 05 Helse og omsorg. Årsprognosen tilsier per i dag budsjettbalanse også for disse områdene. Det foreslås derfor ingen generelle budsjettendringer.

Les mer om økonomisk status per 2. tertial 2012

 

Spørsmål fra politiske parti

Eventuelle spørsmål fra politikere vedrørende 2. tertialrapporten, bes oversendt til rådmannen i Drammen kommue pr e-post (politikerpost@drmk.no) innen onsdag 17. oktober kl. 12.00. Svar på spørsmål vil foreligge på politikkportalen fredag 19. oktober kl.15.00

Topp