Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2013

Sentrale forhold

Investeringer i bybygging er videreført gjennom et høyt investeringsnivå i 1. tertial 2013, og prosjektene er i rute. Tilpasning innenfor driftsbudsjettene er iverksatt på de fleste områder.

Drammen bykasses regnskapsstatus pr. april i år viser et negativt avvik i forhold til periodebudsjettet på 4,8 millioner kroner. På årsbasis anslås en forverring på om lag 21 millioner kroner. Merforbruket er er først og fremst knyttet til områdene Helse/Sosial/Omsorg. Tiltak er iverksatt for å redusere utgiftsveksten, og inndekning av merforbruket foreslås.
 
Det foreslås at det bygges flere avlastningsplasser for funksjonshemmede barn.

Rådmannen foreslår at det igangsettes arbeid med å utarbeide en levekårsplan for Drammen kommune

Drammen kommune oppfyller retten til barnehageplass

Alle som har søkt barnehageplass innen  fristen 1. mars har fått tilbud om plass. Av 116 mottatte søknader etter fristen ville 83 søkere hatt rett til plass dersom søknad hadde kommet før fristen ved hovedopptaket. Barna tilbys fortløpende plass.
Arbeidene med ombygging av Kobbervik gård til barnehage og rehabilitering og utvidelse av Strømsø barnehage går etter planen. 

Oppvekst - Flere plasser for funksjonshemmede barn

Rådmannen foreslår å øke investeringsrammen for utbygging av Bekkevollen barnebolig med 14 millioner kroner i 2014. Dette vil sikre full utbygging av 2. etasje og inntil 14 nye plasser.

Det er regnskapsført et merforbruk på 3,2 millioner kroner, knyttet til økninger i meldinger til barnevernet og flere akuttplasseringer enn tidligere. Merutgifter planlegges dekket inn, og det foreslås ingen endringer i driftsbudsjettet.

Merforbruk innenfor helse og omsorg

Det er fortsatt god tilgang på helse- og omsorgstjenester i Drammen kommune, og leveransene ligger i 1. tertial  godt innenfor de mål som er satt for effektueringstid både innenfor hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg.

Tjenestene innenfor helse og omsorg har i flere år hatt merforbruk i forhold til de rammer bystyret har vedtatt. For å sikre bedre oppfølging av ansatte og brukere samt bedre økonomistyring, ble områdene helse/omsorg og sosial omorganisert fra 1. januar i år. Ny organisasjonsmodell består av 17 virksomheter mot tidligere 9. Virksomhetene ble tildelt foreløpige budsjettrammer for 2013 i januar.

Pr. 1. tertial 2013 viser regnskapet et merforbruk på 22,2 millioner kroner. Dette skyldes i stor grad for høye lønnsutgifter i virksomhetene, samt økte utgifter i forbindelse med samhandlingsreformen. Årsprognosen for programområdet tilsier et merforbruk i størrelse 40 millioner kroner.

Rådmannen foreslår følgende strategi for inndekning av merforbruket i 2013:

• Omstilling tar tid, og omorganiseringen vil ikke gi full økonomisk effekt i 2013. Det er anslått at merutgifter i størrelse 20 millioner kroner er knyttet til omorganisering og forsinkelser i budsjettilpasninger. Disse merutgiftene foreslås dekket av tidligere avsatt reserve på 20 millioner kroner.

• Om lag 20 millioner kroner skyldes økte utgifter til samhandlingsreformen mv. Det er påvist merkostnader både i tjenestekjeden, i forhold til utskrivningsklare pasienter og medfinansieringsordningen. Rådmannen foreslår å øke programområdets ramme med 20 millioner kroner til dekning av dette merforbruket

Økonomikapasiteten i programområdet er nå styrket. For tiden gjennomføres en åpen prosess rundt omfordeling mellom virksomhetene innenfor den budsjettrammen bystyret har vedtatt. Det forutsettes at virksomhetene holder seg innenfor endelig tildelt budsjett.  Rådmannen vil imidlertid understreke at usikkerheten er stor, og utviklingen følges nøye.

Totalt foreslår rådmannen at programområdet tilføres 21,1 millioner kroner, som også inkluderer 0,6 millioner kroner for å kunne ta inn tre nye ressurskrevende brukere  ved Blentenborg, samt 0,5 millioner kroner i økt driftstilskudd til legevakta.

Ombygging av sykehjem

Det tas sikte på å etablere flere sykehjemsplasser i omsorgsdistriktene gjennom ombygging av eksisterende arealer. Det foreslås avsatt 10 millioner kroner til prosjektering og nødvendige bygningsmessige arbeider i 2013.

Økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunn

Drammen kommunes tros- og livssynspolitiske plattform ble iverksatt 1. januar 2013. Et av prinsippene er økonomisk likebehandling av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Avregning av tilskuddene ble foretatt mot slutten av 2012 , og medfører en økning i overføringene til andre tros- og livssynssamfunn på om lag 1,8 millioner kroner. Rådmannen foreslår at programområdet tilføres 2 millioner kroner, som også skal dekke rente- og avdragstilskudd til Den norske kirke og et fast årlig driftstilskudd til Drammen og omegn tros- og livssynsforum.

Flere seter i Drammens teater

Rådmannen foreslår at Drammen Scener AS gis et lån på 1,8 millioner kroner til nødvendig renovering og økning av setekapasiteten i teateret fra 450 til 500 plasser. Økt setekapasitet vil gi økt inntjening og flere publikummere muligheten til å se de mest populære oppsetningene.

Mykji lys og mykji varme

Det stipuleres et merforbruk på årsbasis på om lag tre millioner kroner. Merforbruket kan knyttes til diverse utgifter til vinterdrift på grunn av en lang og kald vinter:

  • Ising i Spiralen medførte behov for opptining 0,4 millioner kroner.
  • 10 ekstra brøyteutkallinger (i tillegg til fast kontrakt)   1,5 millioner kroner.

I tillegg til dette gir nytt lysanlegg på Marienlyst Gamle gress gir økt baneleie til Drammen Eiendom KF med 1,1 millioner kroner på årsbasis. Bystyret har vedtatt at økte baneleie dekkes av bykassen, slik at Strømsgodset Toppfotball ikke påføres økte kostnader.

Rådmannen foreslår at programområdet tilføres netto 1 million kroner til å dekke økt baneleie, samtidig som 2 millioner kroner, avsatte midler til arbeid med eventuell OL-søknad, omdisponeres til dekning av merutgifter i forbindelse med vinterdrift.

Økte sosiale kostnader

NAV Drammen har per april ett merforbruk på sosiale utgifter på 7,1 millioner kroner. Utgiftene er prognostisert til 10 millioner kroner på årsbasis. Rådmannen foreslår at programområdet tilføres 8 millioner til inndekning av det prognosiserte merforbruket.

Rådmannen har vært i dialog med andre store byer i Norge og utviklingen i sosialhjelp ser ut til å være tilsvarende som i Drammen. Alle har et merforbruk på sosialhjelp i 1. tertial 2013. Det er usikkerhet knyttet til årsakene til økningen og kommunene er nå i ferd med å analysere situasjonen.

Partnerskapet har bedt NAV Drammen om å legge frem en tiltaksliste knyttet til:
1) Strakstiltak for reduksjon av utgiftene til sosialhjelp.
2) Analyse av situasjonen som inkluderer sammenligning med andre kommuner.
3) Utarbeide en handlingsplan for NAV Drammen med prioritering av langsiktige tiltak og en beskrivelse av mulige følger av en utfasing av tidligere ordninger som  arbeidsavklaringspenger (AAP).

NAV Drammen går gjennom rutiner og arbeidsprosesser for å redusere antall restanser. Rådmannen følger utviklingen nøye og er i dialog med NAV Drammen om tiltakslisten som ble bestilt i siste partnerskapsmøte.

Boligsosialt arbeid

Drammen kommune har siden juni 2011 hatt en ekstraordinær satsing på boligsosialt arbeid. I løpet av 1. tertial 2013 er det solgt 6 kommunale utleieboliger og ytterligere 4 salgskontrakter er signert. 6 husstander har fått bistand til å kjøpe bolig i det private markedet. Drammen fikk statens pris for boligsosialt arbeid i 2012.

Det er en økning i søknader om kommunal bolig. Det er viktig å finne ut om dette skyldes økt kunnskap om kommunens satsing på boligsosialt arbeid eller om det faktiske behovet er økende.

Totale utbetalinger, lån til konkret bolig og forhåndsgodkjenninger, vil, hvis alt kommer til utbetaling utgjøre 78,3 millioner av rammen på 80 millioner i 2013. For å opprettholde kommunens offensive satsing for å hjelpe vanskeligstilte i boligmarkedet foreslår rådmannen å søke om å øke rammen for startlån til 110 millioner kroner for 2013.     

Forslag til budsjettmessige endringer i 1. tertialrapport

Salderingen av de foreslåtte tiltak i 1. tertialrapport skjer gjennom justering av de sentrale budsjettpostene. Kort oppsummert legges det opp til følgende justeringer av driftsbudsjettet for 2013:

• Programområdenes budsjettrammer foreslås styrket med totalt 32,5 millioner kroner. Dette inkluderer tilførsel av 21 millioner kroner til programområde 05 Helse og omsorg og 8 millioner kroner til programområde 13 Sosiale tjenester.

• Programområdene tilføres 14,1 millioner som følge av virksomhetenes netto mindreforbruk i 2012. Virksomhetene i programområde 05 Helse og omrosg samt NAV Drammen (programområde 13) fritas for inndekning av fjorårets merforbruk.

• Skatteanslaget for 2013 holdes uendret med en forutsatt vekst på 5,3 prosent. Dette er 0,3 prosentpoeng høyere enn det nasjonale skatteanslaget som er lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett 2013 (RNB). Rammetilskuddet øker med 0,8 millioner kroner i kompensasjon for økt minimumstilskudd til ikke kommunale barnehager fra 1. august (jfr. forslag i RNB 2013).

• Den sentrale lønnsreserven nedjusteres med 10 millioner kroner som konsekvens av årets lønnsoppgjør. Lønnsveksten i kommunal sektor er redusert fra 4 til 3,5 prosent.

• Endelig premieavvik for 2012 ble nesten 13 millioner kroner høyere enn lagt til grunn ved utarbeidelsen av budsjettet for 2013. Årets amortiseringskostnad blir dermed 1,3 millioner kroner høyere enn budsjettert.

• Generalforsamlingen i Lindum AS har fastsatt eiers utbytte for 2012 til 8 millioner kroner. Dette er 4 millioner kroner mer enn lagt til grunn i årets budsjett.

• Justeringene i driftsbudsjettet er saldert med netto bruk av disposisjonsfond på 27,3 millioner kroner. 

Tabell - forslag til justeringer i bykassens driftsbudsjett per 1. tertial 2013 

Tabell - revidert driftsbudsjett 2013 etter de foreslåtte endringene.

 
Topp