Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Økonomisk status pr. 1. tertial 2013

Drammen bykasse - hovedoversikt tabell per april 2013 

Drammen bykasses regnskapsstatus pr. april i år viser et negativt avvik i forhold til periodebudsjettet på 4,8 millioner kroner. På årsbasis anslås en forverring på om lag 21 millioner kroner.  Hovedpunktene fra økonmomianalysen er følgende:

• Kommunens skatteinngang pr. april i år 21,3 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett, og viser en vekst på 10,6 prosent i forhold til samme periode i fjor. Merinntektene motsvares delvis av svakere inntektsutjevning enn forutsatt, slik at netto merinntekt fra skatt og rammetilskudd er på 17,9 millioner kroner.

Årets skatteanslag er basert på en vekst på 5,3 prosent. Den nasjonale skatteinngangen viser pr. utgangen av april en vekst på 7,9 prosent. Regjeringen har i forslaget til revidert nasjonalbudsjett 2013 nedjustert det nasjonale skatteanslaget med 0,1 prosentpoeng, til 5,0 prosent. På grunnlag av regjeringens anslag tilrår rådmannen, til tross for en betydelig merinntekt hittil i år, at anslagene for skatt og rammetilskudd beholdes uendret.
 
• For programområdene er det pr. april et samlet merforbruk på 31,3 millioner kroner, tilsvarende 103,3 prosent i forhold til periodisert budsjett.  Ved utgangen av 1. tertial er det merforbruk innenfor følgende programområder: 02 Oppvekst, 05 Helse og omsorg, 11 Samferdsel og fellesarealer og 13 Sosiale tjenester. Med unntak av programområde 02 Oppvekst viser årsprognosen at disse programområdene vil komme ut med merforbruk om det ikke tilføres budsjettmidler. I tillegg viser årsprognosen for programområde 06 Kultur at det er behov for å tilføre budsjettmidler for å unngå merforbruk.  For de øvrige programområder vurderes driften å være innenfor vedtatt ramme. Årsprognosen for programomådene samlet tilsier et merforbruk på 34,9 millioner kroner.

Lønnsutgiftene sett i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspenger viser per april en netto merutgift på 10,7 millioner kroner. Det er først og fremst programområde 05 Helse og omsorg som bidrar til merforuket med et negativt avvik på 15,4 millioner kroner.

• Andre sentrale inntekter som momsrefusjon fra investeringer og integreringstilskuddet  viser merinntekter på henholdsvis 3,2 og 4,6 millioner kroner per utgangen av 1. tertial 2013. Det forventes at disse inntektene på årsbasis minst vil bli i samsvar med budsjett.

• Finansbudsjettet vurderes så langt å være under kontroll, og på årsbasis forventes et resultat i balanse.

• Det er usikkerhet knyttet til kommunenspensjonskostnader i 2013. Oppdaterte aktuarberegninger indikerer at netto pensjonskostnad kan bli betydelig høyere enn det som er lagt til grunn i årets budsjett. Dette vil i så fall redusere årets premieavvik, og dermed påvirke bykassens driftsresultat negativt. Det foreslås ingen endringer i årsprognosen i denne omgang, men rådmannen vil fram mot 2. tetrialrapport foreta en grundig vurdering av situasjonen.

• For Drammen bykasse samlet viser årsprognosen en forverring i netto driftsresultat på 20,9 millioner kroner.

Lønn og sykelønnsrefusjon pr. april 2013

Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av april en netto merutgift på 10,7 millioner kroner, fordelt på følgende måte:

Brutto lønnsutgifter:        34,7 millioner kroner høyere enn periodebudsjettet
Refusjon sykelønn:         18,7 millioner kroner høyere enn periodebudsjettet
Refusjon fødselspenger:   5,3 millioner kroner høyere enn periodebudsjettet

Tabell over lønn og sykerefusjon.

Tabell over avvik lønn og lønnsrefusjoner.

 
Topp