Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Oppdatert økonomiplan 2013 - 2016

Det er foretatt en oppdatering av gjeldende økonomiplan for perioden fram til 2016 basert på foreslåtte justeringer av 2013-budsjettet samt forutsetningene i kommuneproposisjonen for 2014. I det etterfølgende gis en kortfattet beskrivelse av de viktigste justeringene som er lagt til grunn ved oppdatertingen. Det minnes om at alle tallforutsetninger er i faste 2013-kroner for hele perioden.

• Foreslåtte justeringer av budsjettrammene for programområdene 1-14 i 1. tertialrapport 2013 er videreført i perioden, såfremt disse ikke er av engangskarakter. Dette gjelder også tekniske budsjettjusteringer som er gjennomført i løpet av 1. tertial i år, jfr. vedlegg nr. 1.

Av de foreslåtte justeringer i programområdenes rammer er det 4,4 millioner kroner som er videreført i hele perioden. Dette innebærer at de generelle rammestyrkingene som er foreslått innenfor programområdene 05 Helse og omsorg og 13 Sosiale tjenester ikke er videreført i perioden. 

• Skatteinngang og rammetilskudd er videreført på grunnlag av basisnivå i 2013. Det er foretatt oppdaterte beregninger basert på de forslag og føringer som er skissert i kommuneproposisjonen for 2014, som signaliserer en reell vekst for kommunene i størrelse 4 - 4,5 milliarder kroner neste år.

I vedtatt økonomiplan 2013-2016 er det lagt til grunn en årlig realvekst i frie inntekter på 3 milliarder kroner. Beregningsteknisk er det i denne oppdateringen benyttet øverste del av intervallet i kommuneproposisjonen, med 4,5 milliarder kroner.  Dette innebærer en reell økning i Drammen kommunens frie inntekter på 64,7 millioner kroner neste år. I forhold til vedtatt økonomiplan innebærer dette en merinntekt på 17 millioner kroner. For årene 2015 og 2016 gis det ingen signaler i kommuneproposisjonen, og rådmannen har valgt å opprettholde vekstforutsetningen i gjeldende økonomiplan på 3 milliarder kroner pr. år.

• Befolkningsveksten i Drammen satt til 1,5 prosent pr. år, mens den nasjonale befolkningsveksten er oppjustert satt til 1,3 prosent.  Dette er de samme forutsetninger som er benyttet i vedtatt økonomiplan. Ut fra befolkningsutviklingen pr. 1. kvartal 2013 som nylig ble lagt frem av SSB synes dette å være en realistisk forutsetning. Befolkningsveksten i perioden 1. april 2012 – 1. april 2013 var på 1,45 prosent i Drammen, og 1,21 prosent på landsbasis.

• Skatteinntekt pr. innbygger er i hele perioden opprettholdt på 98,0 prosent av landsgjennomsnittet, dvs. samme nivå som følger av forslaget til revidert budsjett 2013.

• Reduksjonen i årets lønnsreserve med 10 millioner kroner som følge av lavere tillegg er videreført i hele perioden.

• Finansbudsjettet er opprettholdt med samme rentebane som er lagt til grunn i gjeldende økonomiplan. Det vil si at rentenivået på den ikke-sikrede delen av låneporteføljen er svakt stigende fra 3,2 prosent i 2014 til 3,55 prosent i 2016. Det er heller ikke forutsatt endringer i lånegjeldens utvikling for årene 2014-2016.

I forhold til vedtatt økonomiplan 2013-2016 innebærer den oppdaterte skissen på neste side en resultatforbedring på 19,2 millioner kroner i 2014. For årene 2015-2016  er det en resultatforbedring i overkant av 18 millioner kroner.  Resultatvirkningene er saldert mot avsetning til disposisjonsfond. Dette innebærer at forutsatte overføringer fra drifts- til investeringsbudsjettet er opprettholdt med samme beløp som i vedtatt økonomiplan – det vil si stigende fra 72,3 millioner kroner i 2014 til 90,3 millioner kroner i 2016.

Drammen bykasse - oppdatert økonomiplan 2013 - 2016 per 1. tertial 2013

 
Topp