Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Revidert investeringsbudsjett 2013

Investeringer i bybygging er videreført gjennom et høyt investeringsnivå i 1. tertial 2013. Prosjektene følger planlagt fremdrift, og det er ikke meldt om større avvik i forhold til budsjetterte kostnader. 

I revidert investeringsbudsjett foreslås 7 millioner kroner tilbyutviklingsprosjekter i samarbeid med andre aktører i sentrum. Det foreslås også bevilget 1,8 millioner kroner til oppstart av arbeidet med bedre belysning i Bragernes sentrum. Det foreslås avsatt 10 millioner kroner til ombygging av eksisterende arealer i flere av kommunens institusjoner, med sikte på å etablere flere sykehjemsplasser i omsorgsdistriktene. Det foreslås bevilget totalt 15 millioner kroner til bygningsmessig utbedring og tilbygg for å løse inneklima- og arealmessige behov ved Konnerud skole. Drammen Eiendom KF tilføres 20 millioner kroner til finansiering av allerede gjennomførte og fremtidige kjøp av boliger.

Endringene i investeringsbudsjettet finansieres med 34,4 millioner kroner i økte låneopptak. Samlet låneramme i 2013 for bykassen og de kommunale foretakene er etter dette på 765,2 millioner kroner.

Re-bevilgning av ubrukte investeringsmidler i 2012

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) presisterte i sin investeringsveileder av 27. oktober 2011 at investeringsbudsjettet er ett-årig, og at prosjekter som går over flere år skal ha en realistisk periodisering mellom årene i økonomiplanen. Dette forholdet er også bemerket av Buskerud Kommunerevisjon IKS i revisjonsberetningen til Drammen bykasses regnskap for 2012, som følge av at netto 119,7 millioner kroner var ubrukt ved regnskapsavslutningen. Det følger også av KRD’s presiseringer at det ikke lenger adgang til overføre ubrukte bevilgninger fra ett år til det neste. Dette innebærer at ubrukte investeringsmidler det er behov for å videreføre må bevilges på nytt, og rådmannen legger opp til at dette gjøres i forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport.

Til sammen var det ved utgangen av 2012 ubrukte investeringsmidler på 182,8 millioner kroner, fordelt med 119,7 millioner kroner i bykassens investeringsbudsjett,  60,2 millioner kroner i Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjet og 2,9 millioner kroner i Drammen Parkering KF’s investeringsbudsjett, jfr. tabellen nedenfor.  Rådmannen foreslår at disse midlene i hovedsak videreføres i 2013, ved at bystyret re-bevilger ubrukte investeringsmidler (netto) pr. programområde. Enkelte mindre beløp i bykassens investeringsbudsjett er utelatt, i tillegg til at Drammen Parkering KF etter forslag fra styret kun gis en rebilging av midler til inventar/utstyr i Blichsgate P-hus på 1,7 millioner kroner. Det foreslås videre at rådmannen gis fullmakt til å fordele de ubrukte investeringsmidlene på enkeltprosjekter i samsvar med bystyrets tidligere forutsetninger. Dette innebærer også at det korrigeres for merforbruk på enkeltprosjekter i investeringsregnskapene for 2012, gjennom omdisponeringer innenfor de  justerte budsjettrammer for 2013.

Tilbakeførte investeringer finansieres i samsvar med forutsetningene i investeringsbudsjettene for 2012 i hovedsak med lånemidler, med unntak av ikke disponert statstilskudd til ny flerbrukshall ved Galterud skole på 6,5 millioner kroner i Drammen Eiendoms investeringsbudsjett for 2012.

Se tabell over forslag om tilbakeføring av ubrukte investeringsmidler i 2013.

Drammen bykasses investeringsbudsjett

Bykassen har for 2013 en brutto investeringsramme på 242,2 millioner kroner. Av bevilgningsrammen omfatter 48 prosent (116,0 millioner kroner) tiltak innenfor programområde 14 Vann og avløp. Som det fremkommer av foregående del foreslås i tillegg 119,6 millioner kroner i ubrukte bevilgninger i 2012 rebevilget i 2013. Disponibel investeringsramme for Drammen bykasse i 2013 blir etter dette på 361,8 millioner kroner.

I løpet av 1. tertial er det regnskapsført 65,0 millioner kroner  i investeringsutgifter. Til sammenligning var påløpt 47,2 millioner kroner i samme periode i fjor. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp pr. 30. april 2013):

 • IKT - kjerneinvesteringer 9,0 mill. kr  1)
 • Bybrua – rehabilitering 5,9 mill. kr
 • Strømsø Torg - oppgradering 4,3 mill. kr
 • Samarbeid med andre utbyggere 2,7 mill. kr
 • VA – Austad etappe 3 Solsvingen 4,3 mill. kr
 • VA – Strømperenovering 2012 2,4 mill. kr
 • Sykkelhotel Drammen stasjon 2,4 mill. kr 2)
 • Solumstrand renseanlegg - oppgradering 2,0 mill. kr
 • VA – Hasselevei/Ramfløyveien  1,9 mill. kr
 • VA – Åskollen etappe 1 Elgveien 1,5 mill. kr
 • Skøytetrase – Hvalsdammen 1,5 mill. kr
 • Introduksjonssenteret – inventar/utstyr 1,4 mill. kr
 • Svensedammen skole – inventar/utstyr 1,3 mill. kr
 • VA – Styrmoes vei 28b-38 1,2 mill. kr
 • Trafikkforplass Drammen stasjon 1,2 mill. kr 2)

 

 1. Omfatter alle deltakerkommunene i D-IKT – Drammens andel er 5,2 mill. kr
 2. Samarbeidsprosjekter med Jernbaneverket

 

Det foreslås diverse justeringer innenfor bykassens investeringsbudsjett for 2013.

Se tabell over foreslåtte justeringer innenfor bykassens investeringsbudsjett.

Det overføres til sammen 6,9 millioner kroner fra Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett til inventar og utstyr i forbindelse med diverse pågående byggeprosjekter. I tillegg foreslås nye bevilgninger til samarbeidsprosjekter med andre utbyggere for totalt 7 millioner kroner og 1,8 millioner kroner til oppstart av arbeidet med bedre belysning i Bragernes sentrum. Det foreslås også bevilget 1,8 millioner kroner  som utlån til Drammen Scener AS i forbindelse med utskifting av setene i Drammens teater.

 Det er også behov for å sikre ny finansiering i forhold til følgende forhold:

 • Ved en feil ved regnskapsavslutningen for 2012 ble det avsatt 15,6 millioner kroner for lite av  ekstraordinært innfridde Startlån. Disse midlene skal avsettes til bundne investeringsfond og tilbakebetales til Husbanken det påfølgende år. Feilen førte til at lånebehovet i 2012 ble tilsvarende redusert. Det foreslås derfor at det bevilges 15,6 millioner kroner til ekstraordinært avdrag til Husbanken i 2013, og at finansiering skjer gjennom økt låneopptak.
 • Som følge av at det ikke lenger er aktuelt å islegge Marienlst Gamle gress i vintersesongen, vil tidligere budsjetterte spillemidler på nesten 2,2 millioner kroner bortfalle. Det må derfor foretas alternativ finansiering av investeringen som allerede er utført. Bortfallet av spillemidler foreslås finansiert ved bruk av lån.

Som nærmere omtalt under sentrale budsjettposter, er det behov for å øke årets ramme for Startlån med 30 millioner kroner. Det foreslås at rammen for lån fra Husbanken økes tilsvarende.

Forslaget til revidert investeringsbudsjett for Drammen bykasse er saldert med 26,4 millioner kroner i økt låneopptak. De konkrete forslagene til endringer i investeringsbudsjettet er er nærmere omtalt innenfor de enkelte programområder i del 3.

Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett

Drammen Eiendom KF  har for 2012 en brutto investeringsramme på 506,9 millioner kroner. Som omtalt i del 2.3.1 foreslås dessuten ubrukte bevilgninger i 2012 på 60,2 millioner kroner re-bevilget i 2013. Disponibel investeringsramme i foretaket  i 2013 blir etter dette på 567,1 millioner kroner.

I løpet av 1. tertial i år er det regnskapsført 153,9 millioner kroner i investeringsutgifter. Det innebærer at aktivitetsnivået har vært noe høyere enn i 2011, hvor det var regnskapsført 85,4millioner kroner i samme periode. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp pr. 30. april 2013):

 • Galterud skole – ny flerbrukshall 26,8 mill. kr
 • Kobbervik gård – ombygging til barnehage 23,5 mill. kr
 • Frydenhaug skole – erstatningsbygg 20,0 mill. kr
 • Blichs gate P-hus 13,9 mill. kr
 • Kjøp av boliger for utleie 10,8 mill. kr
 • Blentenborg – nytt bofellesskap 10,5 mill. kr
 • Åskollen skole – utvidelse/ombygging 10,0 mill. kr
 • Introduksjonssenteret – oppgradering klasserom 7,3 mill. kr
 • Svensedammen skole – utbygging/ombygging 6,3 mill. kr
 • Wergelandsgt. 13  – rehabilitering (Skap Gode Dager) 3,2 mill. kr

For nærmere omtale av de enkelte prosjektene vises programområdeomtalene i del 3 samt til Drammen Eiendom KF’s rapport for 1. tertial 2013, jfr. vedlegg 3.

Se tabell over forslag til endringer i Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett.

Drammen Eiendom KF har de seneste årene lagt stor vekt på å bedre kvaliteten på kostnadsoverslagene for investeringsprosjektene, slik at disse blir mest mulig realistiske både med hensyn til kostnader og periodisering. Det registreres derfor som positivt at ubrukte bevilgninger i 2012 var klart lavere enn tidligere år. Foretakets vurdering er at det er kun er behov for en forholdsvis begrenset nedjustering av årets investeringsbudsjett, og foreslår at årets investeringsramme isolert reduseres med 19 millioner kroner ut fra periodiseringsmessige hensyn. Disse midlene forutsettes tilbakeført i budsjettet for 2014.

Drammen Eiendom KF foreslår også at det trekkes inn 13,1 millioner kroner av bevilgningen til bygging av det nye Blichsgate P-hus. Prosjektet er avsluttet med lavere kostnader enn budsjettert, blant annet som følge av mindre forurensning i grunnen enn antatt. Kostnadsbesparelsen innebærer at Drammen Parkering KFs husleie blir cirka 0,8 millioner kroner pr. år.

I tillegg foreslås diverse bevilgninger redusert med redusert med 4,9 millioner kroner som overføres til anskaffelser av inventar og utstyr i bykassens investeringsbudsjett.

Det foreslås også enkelte nye tiltak i foretakets investeringsbudsjett. Det settes av til sammen 15 millioner kroner til bygningsmessig utbedring og tilbygg for å løse inneklima- og arealmessige behov ved Konnerud skole. Det foreslås også bevilget 10 millioner kroner til ombyggingsarbeider ved enkelte av kommunens institusjoner med sikte på å etablere flere sykehjemsplasser i omsorgsdistriktene. I tillegg foreslås bevilget 20 millioner kroner til finansiering av allerede gjennomførte og kommende kjøp av eiendommer blant annet i sykehusområdet.

De  foreslåtte endringer fremgår av tabellen nedenfor. Forslaget til revidert investeringsbudsjett 2013 for Drammen Eiendom KF er etter dette saldert med en økning av årets låneramme med 8,0 millioner kroner.

 

 
Topp