Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Sentrale budsjettposter

Sentrale inntekter

Skatt og rammetilskudd

Kommunens skatteanslag for 2013 er basert på en vekst på 5,3 prosent i forhold til faktisk skatteinngang i 2012. Det nasjonale skatteanslaget som ble lagt til grunn i vedtatt statsbudsjett 2013 tilsvarer en vekst på 5,1 prosent.  I forslaget til revidert nasjonalbudsjett 2013 har regjeringen lagt til grunn en marginal nedjustering av det nasjonale skatteanslaget med 200 millioner kroner, slik at vekstanslaget reduseres til 5,0 prosent.

Skatteutviklingen til og med april fremgår av tabellen nedenfor. Akkumulert skatteinngang i årets fire første måneder er på 10,6 prosent, og er vesentlig høyere enn vekstforutsetningen i budsjettet. Dette innebærer at skatteinntektene så langt ligger 21,1 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. Den nasjonale skatteveksten ligger også høyere enn budsjettforutsetningen, men klart lavere enn skatteveksten i Drammen.

Tabell og graf over skatteutviklingen i 2013.

I Revidert nasjonalbudsjett 2013 legger regjeringen til grunn at skatteveksten vil være avtagende ut over i året. Dette har blant annet sammenheng med nedjustering av lønnsvekstanslaget. Rådmannen forventer at også Drammens skattevekst vil være avtagende resten av året. I tillegg til nedjustert lønnsvekst, er kommunens fordelingsprosent nedjustert fra 29,5 til 29,4 prosent fra og med mars i år ( Ny fordelingsprosent iverksettes fra og med 1. termin forskuddstrekk og forskuddsskatt med forfall 15. mars). Isolert sett var skatteveksten  i mars etter 5,4 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Det må dessuten tas hensyn til at den høye veksten hittil i år ses er påvirket av ekstraordinær innbetaling av restskatt i februar.

Rådmannen  vil derfor ikke tilrå noen oppjustering av årets skatteanslag, og foreslår at det opprettholdes som forutsatt i opprinnelig budsjett 2013.

Rammetilskuddet fra staten viser per april en mindreinntekt på 3,4 millioner kroner. Avviket skyldes større trekk gjennom inntektsutjevningen enn budsjettert som følge av den gode skatteinngangen i januar og februar. Vurdert ut fra forutsetningen om uendret skatteanslag antas imidlertid at rammetilskuddet på årsbasis vil bli i henhold til budsjett. Budsjettet foreslås imidlertid økt med 0,8 millioner kroner til finansiering av økt minimumstilskudd til ikke kommunale barnehager fra 1. august i år, jfr. forslag i revidert nasjonalbudsjett 2013. Det vises til nærmere omtale i del 3.1.


Integreringstilskudd flyktninger og asylsøkere

Per utgangen av april er integreringstilskuddet inntektsført med 24,0 millioner kroner. Dette er 4,6 millioner koner mer enn i periodisert budsjett. Det er per utgangen av april bosatt 54 personer, herav 2 enslige mindreårige og 8 personer på familiegjenforening. Av merinntektene kan 1,8 millioner kroner henføres til personer bosatt i 2012, og skyldes tidligere bosetting enn forutsatt i budsjettet. I tillegg viser første terminutbetaling for personer bosatt i årene 2009-2012 (år 2-5) en merinntekt på 0,8 millioner kroner. På årsbasis kan dette bety en merinntekt på 2,8 millioner kroner.

Budsjettet er basert på mottak av 100 nye flyktninger i 2013. Som kjent vedtok bystyret ved behandlingen av økonomiplan at det skal tas i mot inntil 130 flyktninger pr. år i perioden 2013-2015. Dersom faktisk mottak blir høyere enn 100 personer vil dette gi både økt inntekter og utgifter for kommunen. Utgiftsnivået vil i en viss grad påvikes av når i året bosettingene skjer, mens integreringstilskuddet kun påvirkes av hvor mange som blir bosatt. Rådmannen foreslår at derfor at inntektsanslaget foreløpig opprettholdes uendret, og vil foreta en nærmere vurdering både av inntekts- og utgiftsforutsetningene i forbindelse med 2. tertialrapport.

Kompensasjonstilskudd fra Husbanken

Budsjettet omfatter rentekompensasjon fra Husbankens ordninger knyttet til omsorgsboliger/ sykehjemsplasser og skolebygg. Tilskuddene beregnes på grunnlag av Husbankens flytende rente, og utbetales i hovedsak i desember.  Husbankens flytende rente fastsettes på grunnlag av rentenivået for statskasseveksler med løpetid inntil 3 måneder tillagt 0,5 prosentpoeng. Rentenivået på statskasseveksler er for tiden svært lavt, med en gjennomsnittsrente på 1,58 pst. for årets fem første måneder. Husbankens flytende rente er for perioden juli – august 2013 satt til 2,188 prosent, og gjennomsnittsrenten tom. august er på 2,14 prosent. Kommunens budsjettforutsetning er på 2,5 prosent. Dersom dette rentenivået opprettholdes ut året ligger det an til en mindreinntekt i størrelse 2 millioner kroner. Rådmannen foreslår imidlertid ingen nedjustering av budsjettet i denne omgang, og vil foreta en ny vurdering i forbindelse med 2. tertialrapport.

Kompensasjon merverdiavgift

Momskompensasjon fra investeringsregnskapene for Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF er budsjettert med 27,1 millioner kroner i 2013. Til sammenlikning ble det inntektsført 38,6 millioner kroner i 2012. Det må tas hensyn til at overføringene fra Drammen Eiendom KF i 2013 reduseres fra 40 til 20 prosent av refusjonsinntekten (fra og med 2014 skal inntektene fra investeringsmoms i sin helhet benyttes til finansiering i investeringsbudsjettet), mens resterende 80 prosent inngår som finansiering i foretakets investeringsregnskap. For bykassen er det i budsjettet forutsatt at 80 prosent av inntekstført beløp overføres til investeringsregnskapet.

Per utgangen av april er det inntektsført investeringsmoms med til sammen 12,3 millioner kroner, fordelt med 7,8 millioner kroner fra bykassen og 4,6 millioner kroner fra Drammen Eiendom KF. For bykassen er beløpet 4,1 millioner kroner høyere enn budsjett, mens det for Drammen Eiendom KF er 0,8 millioner kroner lavere enn periodebudsjettet. Samlet gir dette en merinntekt i forhold til periodebudsjettet på 3,3 millioner kroner.

Anleggsaktiviteten har vært høy i første tertial både innenfor bykassen og i Drammen Eiendom KF’s regi. Det forventes at inntektene vil holde seg høyt resten av året, spesielt gjelder dette inntektene fra Drammen Eiendom KF hvor en rekke større byggeprosjekter er under utførelse.  Merinntektene fra bykassens investeringsregnskap antas imidlertid i en viss grad å skyldes periodiseringsmessige forutsetninger. På årsbasis kan det ligge an til en merinntekt, men rådmannen velger foreløpig å opprettholde budsjettanslaget og vil foreta en oppdatert vurdering i 2. tertialrapport. 

Finansielle poster

Lånefondets kontraresultat

I Lånefondets budsjett er det lagt til grunn en gjennomsnittsrente for 2013 på 2,7 prosent. Rentenivået på den usikrede delen av låneporteføljen styres i stor grad av nivået på 3 måneders Nibor. Denne renten har hittil i år holdt seg forholdsvis stabil på et lavt nivå, og viser et gjennomsnitt på 1,86 prosent i årets fire første måneder. Ut fra signalene fra Norges Bank legger rådmannen til grunn at de korte rentene vil holde seg forholdsvis lave også i 2. halvår.

Isolert sett medfører lavere rentenivå besparelser i den ikke-sikrede delen av låneporteføljen. På den annen side er det faktorer som trekker i motsatt retning;

  • Marginpåslagene – dvs. tillegg utover Nibor-renten - har vært stigende, og ligger nå i intervallet 0,25 – 0,50 prosent. Dette reduserer fordelen av den lave Niborrenten.
  • Som følge av anstrengt likviditet ved inngangen til 2013 er nye lån tatt opp tidligere enn forutsatt i budsjettperiodiseringen.
  • Andel rentesikret gjeld er økt, jfr. omtale nedenfor. Dette gir høyere gjennomsnittsrente for Lånefondet.

 

I tillegg er det en viss usikkerhet knyttet til tidspunktene for Drammen Eiendom KF’s lån fra Lånefondet, da foretaket først tar opp lån når prosjektene er avsluttet, Dersom lånene tas opp senere enn forutsatt gir dette et inntektstap for Lånefondet, som må ta opp lånene tidligere av hensyn til konsernets likviditet.

Som det fremgår av ovenstående kommentarer er det en del usikkerhet knyttet til Lånefondets kontantresultat for 2013. Forutsatt at rentenivået holder seg på dagens nivå også i 2. halvår, er det rådmannens vurdering at Lånefondet vil nå et resultat tilnærmet i samsvar med det budsjetterte kontantoverskuddet på 8,1 millioner kroner.

Bykassens finansbudsjett

Lavere rentenivå påvirker også bykassens renteinntekter. Her må det også tas hensyn til at referanserenten for kommunens ansvarlige lån til Energiselskapet Buskerud AS  (5 års statsobligasjoner) har ligget svært lavt med en gjennomsnittsrente på 1,63 prosent i årets fem første måneder. Samlet anslår rådmannen at bykassens renteinntekter fra innskudd og utlån kan bli i overkant av 2,0 millioner kroner lavere enn budsjettert dersom nåværende rentenivå holder seg ut året.

Rådmannen velger imidlertid i denne omgang å opprettholde bykassens finansbudsjett uten endringer, og vil avvente utviklingen frem mot 2. tertialrapport før det eventuelt foreslås justeringer.

Status lånegjeld

Lånefondet gjeld pr. inngangen til 2013 utgjorde 4 422 millioner kroner. I løpet av 1. tertial er det tatt opp ett nytt obligasjonslån på 300 millioner kroner med fast rente på 3,97 prosent i 10 år. Samtidig er det i denne perioden betalt avdrag med 58,1 millioner kroner, slik at lånegjelden ved utgangen av april utgjorde 4 664 millioner kroner. I tillegg er forfalt obligasjonslån på 300 millioner kroner refinansiert med nytt obligasjonslån av 3 års varighet med rente knyttet til 3 måneders Nibor pluss fast margin på 0,27 prosent.

Etter dette utgjør andel lån som er rentesikret 54,0 prosent, mens lån med kortsiktige rentevilkår utgjør 46,0 prosent. Ved inngangen til 2013 var rentesikret andel av låneporteføljen på 50,3 prosent.  I henhold til kommunens finansreglement skal rentesikret andel av låneporteføljen ligge i intervallet 30-70 pst.

Se diagram over Rentesikret andel av låneporteføljen.

Det vil bli behov for nye opptak utover i året, og rådmannen anslår at lånegjelden ved utgangen av 2013 vil være i størrelse 4 850 millioner kroner.

Startlån/formidlingslån

For 2013 er lånerammen for å søke Startlån i Husbanken videreført med 80 millioner kroner. I tillegg er  4,3 millioner kroner ubrukt fra 2012, slik at det totalt er 84,3 millioner disponibelt for utlån i år.

Pr. utgangen av april i år har kommunen totalt 280,2 millioner kroner i utlån av Startlån. Hittil i år er det utbetalt lån for 31,1 millioner kroner, mens det er gitt tilsagn og forhåndsgodkjenninger for til sammen 45,6 millioner kroner. 

I 2012 ble det lånt ut 101,2 millioner kroner i Startlån. Det meldes fortsatt om stor etterspørsel etter lån, og vurdert ut fra status pr. 1. tertial foreslår rådmannen at årets låneramme utvides med 30 millioner kroner . Ny låneramme for videreutlån blir da 110 millioner kroner.

Tabell over startlån – utlån pr. år i perioden 2003-2012.
 


Fellesutgifter/ufordelte poster

Pensjon – reguleringskostnad og premieavvik

Som følge av høy lønnsvekst ble fjorårets reguleringskostnad for kommunens pensjonsordninger i Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) og KLP svært høy, og utgjorde 126,7 millioner kroner inklusiv arbeidsgiveravgift. Dette bidro også til at fjorårets regnskapsførte premieavvik ble på 112,3 millioner kroner inklusiv arbeidsgiveravgift.

Det er i årets budsjettert lagt til grunn en samlet reguleringskostnad på 114,5 millioner kroner inklusiv arbeidsgiveravgift. Basert på denne reguleringskostnaden er årets premieavvik (inntekt) anslått til 107,1 millioner kroner. Foreløpige beregninger fra DKP og KLP indikerer at årets reguleringskostnader kan bli i størrelse 5 millioner kroner lavere enn budsjettert. På den annen side viser oppdaterte beregninger fra aktuar at netto pensjonskostnad kan bli betydelig høyere enn tidligere anslått. Dette vil i så fall redusere årets premieavvik, og vil kunne gi en forverring i bykassens resultat for 2013. Det vises i denne forbindelse til Kommuneproposisjonen 2014 der Regjeringen varsler en betydelig økning i kommunesektorens pensjonskostnader. Rådmannen foreslår i denne omgang ingen endringer i de budsjetterte forutsetninger for premieavvik og reguleringskostnad, men vil varsle at det må påregnes en netto forverring i årets budsjett. Rådmannen vil komme nærmere tilbake til disse forutsetningene i 2. tertialrapport.

Som følge av at fjorårets premieavvik ble større en lagt til grunn ved utarbeidelsen av økonomiplan 2013-2016 blir årets amortisering av tidligere års premieavvik 1,3 millioner kroner høyere enn budsjettert. Rådmannen foreslår at årets budsjett korrigeres tilsvarende.

Sentral lønnsreserve 2013

I samsvar med forutsetningene i statsbudsjettet 2013 ble det lagt til grunn en lønnsvekst på 4,0 prosent i årets budsjett. Siden overhenget fra 2012 var på 2,7 prosent ville det ikke være rom for større tillegg i årets lønnsoppgjør. Som følge av dette er det avsatt en sentral lønnsreserve på 32,3 millioner kroner. Årets lønnsoppgjør er avsluttet innenfor en ramme på cirka 3,5 prosent, og Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett 2013 nedjustert anslaget for lønnsveksten i kommunesektoren tilsvarende. For Drammen kommune tilsvarer en slik nedjustering om lag 10 millioner kroner, og rådmannen foreslår en tilsvarende nedjustering av årets lønnsreserve. 

Avsetning – reguleringskostnadens virkning på tilskuddet til private barnehager

Kunnskapsdepartementet fastsatte i brev av 15. februar 2012 at det ved etterberegning av satsene for kommunalt tilskudd til ikke kommunale barnehager skal tas hensyn til betalt pensjonspremie, og ikke den aktuarberegnede pensjonskostnaden som belastes kommunenes regnskap. Satsene for Drammen kommunes tilskudd til de private barnehagene for 2013 er basert på ordinær pensjonspremie. Det er derfor gjort en avsetning på 16 millioner kroner til dekning av virkningen årets reguleringspremie vil få for tilskuddet til de ikke kommunale barnehagene. Basert på DKP’s foreløpige anslag for årets reguleringskostnad anslår rådmannen at årets avsetning er cirka 3 millioner for lav. Som det fremgår av omtalen av programområde 01 Barnehage i del 3.1 legger rådmannen til grunn at denne merkostnaden kan dekkes innenfor programområdets ramme.

Virksomhetenes mer-/mindreforbruk i 2012

I kommunens budsjettreglement er det innarbeidet retningslinjer for overføring av mer-/mindreforbruk i virksomhetene med inntil 2 prosent av virksomhetens brutto driftsbudsjett. Rent praktisk følges dette opp gjennom justering av virksomhetenes budsjettrammer det påfølgende år: mindreforbruk inntil 2 prosent av brutto budsjettramme tilføres som en rammestyrking, mens merforbruk inntil 2prosent av brutto budsjettramme inndras som en rammereduksjon.

Etter nærmere vurdering av årets budsjettsituasjon mv. legger rådmannen følgende forutsetninger til grunn:

  • Virksomheter innenfor  programområdet 05 Helse og omsorg fritas for inndekningskrav på nesten 22 millioner kroner som følge av merforbruk i 2012 .
  • Innenfor programområde 12 Grunnskole overføres ikke budsjetteknisk mindreforbruk for Frydenhaug skole på 1,1 millioner kroner. Dette skyldes at virksomheten som følge av interkommunalt samarbeid regnskapsmessig nullstilles ved at årlige mer- eller mindreforbruk føres mot balansen og tilbakeføres i påfølgende regnskapsår.
  • Innenfor programområde 13 Sosiale tjenester fritas NAV Drammen for inndekningskrav på nesten 3 millioner kroner som følge av merforbruk i 2012.
  • Mindreforbruk på 0,2 millioner kroner innenfor programområde 14 Vann og avløp nullstilles som følge av selvkostregimet for vann- og avløpsgebyrene

Øvrige virksomheter må dekke/får tilført  fjorårets mer- og mindreforbruk med inntil 2 prosent av brutto utgiftsramme.  Som det fremgår av tabellen nedenfor får virksomhetene etter dette en netto tilbakeføring i 2013 på 14,1 millioner kroner.  Programområdet Grunnskole får tilført 6,8 millioner kroner, mens programområdet 13 Sosiale tjenester tilbakeføres 2,6 millioner kroner.

Tabell over tilbakeføring mer-/mindreforruk fra 2012.

 I vedlegg 8 fremgår hvilke beløp som foreslås tilført/skal dekkes inn for den enkelte virksomhet.

Årsoppgjørsdisposisjoner

Disposisjonsfond – status 2013

Bykassens disposisjonsfond pr. 31. desember 2012 er balanseført med 172,9 millioner kroner. Dette er 9,2 millioner kroner utover de nye målene for bykassens reserver som bystyret vedtok ved behandlingen av økonomiplan 2013-2016. I det balanseførte beløpet inngår midler bystyret har avsatt til konkrete forhold som bidrag til Omdømmeprosjektet for årene 2013-2015 (cirka 6 milioner), restmidler fra ”eldremilliarden” (5,6 millioner kroner) og depositumfondet (1 million kroner).

I forslaget til 1. tertialrapport 2013 foreslår rådmannen at det disponeres 33,1 millioner kroner fra disposisjonsfondet. Av dette går 14,1 til finansiering av netto tilbakeføring av virksomhetenes mindreforbruk i 2012. Resterende bruk inngår som delvis saldering av engangsbevilgninger i forslaget til revidert årsbudsjett. På den annen side foreslås fjorårets regnskapsmessige overskudd i bykassen på 5,8 millioner kroner avsatt til disposisjonsfond – slik at netto bruk av fondet i 1. tertialrapport blir på 27,3 millioner kroner.

Korrigert for forutsatte disponeringer anslår rådmannen at disposisjonsfondet vil utgjøre 137,1 millioner kroner ved utgangen av 2013. Som det fremgår av tabellen nedenfor innebærer dette at det vil mangle 32,5 millioner kroner i forhold til de nye målene for reserver som bystyret har vedtatt.

Se tabell over prognose disposisjonsforndet per 31.12.2013.

Bruk av bundne fondsmidler

Virksomhetene er tilført 21,1 millioner kroner fra bundne driftsfond i 2013. Dette gjelder ubrukte øremerkede bevilgninger som ble avsatt i regnskapet for 2012.
Det er i årets budsjett lagt til grunn netto bruk av vann- og avløpsfond med 1,7 millioner kroner. Kalkulatoriske kapitalkostnader er i selvkostmodellen basert på 2,0 prosent gjennomsnittsrente for 3-års statsobligasjoner. Faktisk gjennomsnittsrente i årets 5 første måneder er på 1,43 prosent. Dersom denne situasjonen vedvarer vil dette isolert sett innebære redusert selvkostgrunnlag i overkant av 5 millioner kroner, og slik at det i stedet vil måtte foretas en netto avsetning til vann- og avløpsfond med anslagsvis 3,5 millioner kroner. Rådmannen vil komme tilbake til dette i forbindelse med 2. tertialrapport 2013.


 
Topp