Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 01 Barnehager

Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 0,6 millioner kroner. Drammen kommune har oppfylt retten til barnehageplass. Prosjektet Norges Beste Barnehage er etablert. Gratis kjernetid videreføres. Etablering av Kobbervik gård barnehage og utvidelse av Strømsø barnehage ferdigstilles henholdsvis i august 2013 og i januar 2014. Det foreslås bevilget 2 millioner kroner til inventar og utstyr i hver av barnehagene. Rådmannen foreslår ingen budsjettmessige endringer i programområdets driftsbudsjett i 1. tertialrapport.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 0,6 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.

Vurdering

Driften av de kommunale barnehagene er tilpasset i forhold til budsjettrammene for 2013, og budsjettsituasjonen vurderes å være under kontroll. Utgifter til spesialpedagogiske tiltak vurderes også å være i samsvar med budsjetterte forutsetninger.

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager er så langt i samsvar med budsjetterte forutsetninger. Som nærmere omtalt nedenfor vil utgiftene øke med cirka 1,4 millioner kroner som følge av regjeringens forslag i revidert nasjonalbudsjett 2013 om å øke minimumssatsen for kommunalt tilskudd med 2 prosentpoeng fra 1. august i år (fra 94 til 96 prosent). Merutgiftene kompenseres delvis gjennom økt rammetilskudd. Foreløpig anslag for reguleringspremie for pensjon i de kommunale barnehagene i 2013 er beregnet å utløse økning i tilskuddet til ikke-kommunale barnehager med om lag 19 millioner kroner. Dette er 3 millioner kroner mer en avsatt beløp i årets budsjett. Avsatte beløp til dekning av aktivitetsvekst og kompensasjon for lønnsvekst i de ikke-komunale barnehagene vurderes å være noe større enn oppdatert behovsvurdering tilsier.

Konklusjon

Budsjettsituasjonen vurderes samlet for programområdet å være under kontroll. Merutgiftene til økt minimumstilskudd og kompensasjon for reguleringspremie for pensjon til de ikke- kommunale barnehagene bør kunne finansieres innenfor budsjettrammen. Etter dette vurderes programområdet å gå mot et årsresultat i balanse.

Tabell med driftsregnskap per 30. april 2013  

 

Investeringsbudsjettet

Kobbervik gård bygges om til barnehage, og Strømsø barnehage skal rehabiliteres og utvides.

Les mer om investeringsbudsjettet 

 

Andre forhold

Drammen kommune har oppfylt retten til barnehageplass. Austadgata førskole legges ned fra 1. januar 2014. Prosjektet Norges Beste Barnehage er etablert og prosjektet Gratis kjernetid videreføres. Private Barnehagers Landsforbund er gitt medhold i klage på omgjøringsvedtak ved beregning av tilskudd til ikke kommunale barnehager høsten 2012, og kostnadene er beregnet til 3,6 millioner kroner.

Les mer om andre forhold

 
Topp