Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 02 Oppvekst

Programområdet viser per 1. tertial et merforbruk på 3,2 millioner kroner. Barnevernstjenesten har hatt økte kostnader til akuttplasseringer, som viser en økning på 46 prosent fra 2012 til 2013. Dette er grunnet plassering av store barnefamilier. Det forventes likevel at programområdet vil være tilnærmet i balanse ved årets utgang.

Det foreslås at det skal foretas full utbygging av 2. etasje i Bekkevollen barnebolig. Økte investeringsutgifter innarbeides i budsjettet for 2014. Rådmannen foreslår ingen budsjettmessige endringer i programområdets budsjett i 1. tertialrapport.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per april et merforbruk på 3,2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.

Vurdering

Merforbruket skyldes en økning i meldinger til barnevernet de første månedene av året, samt flere akuttplasseringer, med 22 akuttplasseringer hittil i år mot 15 på samme tid i 2012. Barnevernet har fått tilsagn om økte statlige midler til å styrke avdelingen med 2,1 stillinger. Det forventes at dette, sammen med ulike interne tiltak i Senter for oppvekst, vil redusere merforbruket utover i året. Tilskudd for ressurskrevende tjenester i 2012 forventes å bli 2,8 millioner kroner høyere enn inntektsført i fjorårets regnskap, og vil gi en merinntekt i 2013.

Konklusjon

Per april er prognosen for året preget av stor usikkerhet, blant annet i utviklingen i akuttplasseringer. Ut fra de ovenfor nevnte forhold og tiltak legger imidlertid rådmannen til grunn at programområdet går mot et årsresultat i balanse.

Tabell med driftsregnskap per 30. april 2013

 

Investeringsbudsjettet

Bekkevollen barnebolig
Det er i gjeldende økonomiplan satt av 8 millioner kroner til utvidelse av Bekkevollen barnebolig i år, med forutsetning om ytterligere 14 millioner kroner til ferdigstillelse av utbyggingen i 2014. Utbyggingen var forutsatt å gi 8-10 nye boenheter, men på grunn av ulike forhold i bygningsmassen vil det innenfor rammene i økonomiplanen kun være rom for seks boenheter. 

Ved full utbygging av 2. etasje vil det kunne etableres inntil 14 plasser. Dette vil imidlertid øke investeringskostnadene med 14 millioner kroner, til totalt 37 millioner kroner. Rådmannen foreslår at videre arbeid med prosjektet har som utgangspunkt å realisere full utbygging, og vil komme tilbake til økonomisk inndekning i økonomiplan 2014-2017.

 

Andre forhold

Senter for oppvekst har opprettet en ny avdeling for stab og støtte. Psykisk helseteam, som tidligere var direkte under leder for habilitering, er nå en del av skolehelsetjenesten. PPT er i dialog med Svelvik kommune rundt reforhandling av kontrakten mellom kommunene. Fylkesmannen i Buskerud har hatt tilsyn med barnevernstjenesten. Bekkevollen barne – og omsorgsolig har hatt økt antall skademeldinger.

Les mer om andre forhold

 
Topp