Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 03 Samfunnssikkerhet

Programområdet viser per 1. tertial et resultat i samsvar med budsjett. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Økt tilskudd til Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning på cirka 100 000 kroner finansieres innenfor programområdets ramme. Rådmannen foreslår ingen budsjettmessige endringer i 1. tertialrapport.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per april et forbruk som er i samsvar med periodisert budsjett.

Vurdering

Årsmøtet for Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) besluttet at finansieringsbidraget fra deltakerkommunene fra og med 2013 skulle økes fra 2 til 3,50 per innbygger. For Drammen kommune innebærer dette en merutgift på i underkant av 100 000 kroner. Ut over dette er det ikke registrert forhold som tilsier avvik fra budsjett.

Konklusjon

Økt tilskudd til IUA foreslås dekket innenfor den årlige avsetningen til tiltak for fjerning av forurensning i Drammenselva og fjorden. Med denne forutsetningen forventes programområdet på årsbasis å oppnå et resultat innenfor tildelt budsjett.

Tabell med driftsregnskap per 30. april 2013

 
Topp