Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 04 Byutvikling

Programområdet har et merforbruk på 0,4 millioner kroner. Virksomhet Byplan er styrket kulturminnefaglig gjennom nyansettelse, for å svare opp bystyrets vedtak om å  opprette en byantikvarfunksjon. Det foreslås bevilget 7 millioner kroner til samarbeidsprosjekter, for planlegging og gjennomføring av trafikkforplass ved Drammen stasjon, multifunksjonshall på Marienlyst, Drammen havn, Gulskogen vest, sykehuslokalisering og Dr. Hansteins gate. Sentrumsbelysningen vil bli styrket, i første omgang foreslås bevilget 1,8 millioner kroner til planlegging og belysning langs elvebredden fra bybrua til Øvre Sund bru. For å følge opp Fjell 2020-prosjektet vil ”Lille Dumpa”-anlegget bli gjennomført i 2013. Programområdets driftsbudsjett foreslås styrket med 0,2 millioner kroner til strategisk bistand i forbindelse med lokalisering av nytt sykehus.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per april et merforbruk på 0,4 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.

Vurderinger

Et viktig oppfølgingspunkt er byggesaksgebyrene. Ved utgangen av april 2013 er det kommet inn cirka 4,6 millioner kroner på byggesaksgebyr mot 4,2 millioner kroner på samme tidspunkt i 2012. I 2012 ble det regnskapsført 12,5 millioner kroner, mens årsbudsjett 2013 er på 14,5 millioner kroner. På grunn av etterfakturering av byggesaksgebyr, har tertialrapportering av byggesaksgebyrene en viss unøyaktighet. Det ser ut til at selvkost vil kunne oppnås i 2013, men administrasjonen vil kunne ha en bedre prognose i 2. tertialrapport.

Konklusjon

Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.

Tabell med driftsregnskap per 30. april 2013

 

Investeringsbudsjettet

Samarbeid om byutvikling med offentlige og private utbyggere

Det er i økonomiplanen åpnet for å bevilge inntil 15 millioner kroner per år til samarbeidsprosjekter med næringsliv og andre aktører. Midler forutsettes bevilget til konkrete prosjekter ved behandlingen av tertialrapportene.

Les mer om investeringsbudsjettet

 

Andre forhold

Byantikvar, Fjell 2020 samt kjøp av strategisk rådgivning.

Les mer om andre forhold

 
Topp