Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 05 Helse og omsorg

Programområdet viser per 1. tertial et merforbruk på 22,2 millioner kroner. Kostnadsveksten skyldes blant annet merforbruk i helse- og omsorgsdistriktene og økte utgifter til samhandlingsreformen. På årsbasis er det foreløpig anslått et merforbruk på 40 millioner kroner for programområdet.

Rådmannen iverksetter tiltak for å begrense utgiftsøkningen og bedre økonomistyringen i virksomhetene.

Det foreslås tilført 20 millioner kroner til dekning av prognostisert merforbruk, i tillegg til 0,6 millioner kroner til boliger for funksjonshemmede, samt 0,5 millioner kroner i økt driftstilskudd til Legevakta IKS.

Økonomisk status

Fakta

Avviket per april består i hovedsak av et netto merforbruk på lønn og økte utgifter i forbindelse med samhandlingsreformen. Merforbruket på lønn skyldes i all hovedsak forsinkede budsjettilpasninger som følge av omorganiseringen i HSO og ressursallokering mellom de nye virksomhetene. Økte utgifter i forbindelse med samhandlingsreformen er knyttet til påviste økte kostnader i tjenestekjeden, økning i antall utskrivningsklare pasienter (USK) og økt a-kontobeløp i medfinansieringsordningen (ISF).

Tabell med effektueringstid - institusjons- og hjemmetjenester.

Vurdering

Programområdet gjennomførte fra 1.1.2013 en endring i organisasjonsstruktur, med påfølgende omstillingsarbeid. Omstilling tar tid og ny organisasjon vil ikke gi full økonomisk effekt i 2013.  Det pågår et arbeid for å gjennomføre en omfordeling av budsjettene mellom disse virksomhetene, og dette arbeidet er noe forsinket pga etterarbeid med organisasjonsendringene.

Virksomhetene står for 18,3 millioner av merforbruket. De største budsjettsmessige utfordringene ligger i tilknytning til virksomhetene Tjenestetildeling og samordning, Drammen Helsehus og samtlige helse- og omsorgsdistrikter.

Rådmannen iverksetter tiltak for å begrense utgiftsøkningen og bedre økonomistyringen i virksomhetene.

Medfinansieringsordningen (ISF) belastes sentrale budsjettposter, og merforbruket på sentrale midler per april er på 3,0 millioner kroner. Budsjettet for 2013 ble lagt med bakgrunn i siste kjente a-kontobeløp fra Helsedirektoratet. I ettertid har kommunen fått varsel fra Helsedirektoratet om at det legges til grunn et årsbeløp med a-konto innbetaling som er 10 millioner kroner høyere enn budsjettert.

For å imøtekomme økt etterspørsel etter tjenester til utskrivningsklare pasienter ble hjemmetjenesten tilført 6 millioner kroner i budsjettet for 2013. Til tross for økte ressurser i hjemmetjenesten, og god kapasitet på sykehjemsplasser, har det i løpet av 1. tertial vært betalt for et økt antall liggedøgn etter at pasienter er meldt utskrivningsklare.

Tabell med status utskrivningsklare pasienter 2013.

Tabellen viser at det, sammenlignet med fjoråret, er en økning i antall meldte utskrivningsklare pasienter. Antall liggedøgn etter at pasienter er meldt utskrivningsklare er betydelig høyere i 2013 enn i 2012.

Deler av merforbruket forslås i 2013 dekket av tidligere sentralt avsatt reserve. I tillegg foreslår rådmannen å tilføre 20 millioner kroner til dekning av prognostisert merforbruk innen programområdet. Det forutsettes at tiltakene som iverksettes i 2013 skal gi helårseffekt fra 2014.

I tråd med vedtak i representantskapet for Legevakta IKS økes driftstilskuddet med 0,5 millioner kroner i for året.

Når Blentenborg ferdigstilles høsten 2013, vil det bli gitt tilbud til ytterligere tre nye ressurskrevende brukere. Det settes av 0,6 millioner kroner inneværende år til økte driftsutgifter til dette formålet.

Konklusjon

Tjenestene innenfor helse og omsorg har i flere år hatt et merforbruk i forhold til de rammer bystyret har vedtatt. Dette gjorde det nødvendig å legge til rette for bedre økonomistyring i virksomhetene. Det ble derfor etablert et organisasjonsutviklingsprosjekt med oppstart i januar 2012. OU-prosjektet er gjennomført og ny organisering er besluttet og implementert fra januar 2013. Etablering av flere og mindre virksomheter gir større tilstedeværelse av ledelse og tydeligere styring.

Økonomikapasiteten i programområdet er styrket ved inngangen til 2013, og dette er forventet å gi effekt i form av økt dokumentasjon, tydeligere beslutningsgrunnlag og bedre økonomistyring i virksomhetene. Det pågår en prosess for en nedjustering og omfordeling av budsjettene mellom virksomhetene innenfor den budsjettrammen bystyret har vedtatt.

Drammen kommune har betydelige økonomiske utfordringer knyttet til samhandlingsreformen. Rådmannen foreslår å øke programområdets ramme med 20 millioner kroner for å dekke deler av merforbruket.

Totalt foreslår rådmannen at programområdet tilføres 21,1 millioner kroner, som også inkluderer 0,6 millioner kroner for å kunne ta inn tre nye brukere ved Blentenborg, samt 0,5 millioner kroner i økt driftstilskudd til Legevakta IKS.

Tabell med driftsregnskap.

 

Investeringsbudsjettet

Drammen Helsehus

Det er i økonomiplan 2013-2016 satt av 213 millioner kroner til å videreutvikle tidligere Drammen Geriatriske Kompetansesenter til Drammen Helsehus. Det utlyses konkurranse for konseptutredning av nytt helsehus. Det er i årets budsjett bevilget 11 millioner kroner, men Drammen Eiendom KF legger til grunn at årets behov til utredning/planlegging og enkelte ombygginger av eksisterende bygningsmasse vil utgjøre 3,5 millioner kroner. I tillegg foreslås 0,5 millioner kroner overført til bykassens investeringsbudsjett til anskaffele av inventar og utstyr. Restbevilgningen på 7 millioner kroner foreslås trukket inn i 2013, og omdisponeres til ombyggingsarbeider ved flere av kommunens institusjoner. Det forutsettes at Drammen Eiendom KF tilbakeføres den de inntrukkede midlene i 2014.

Ombygging av sykehjem

For å øke og sikre bedre utnyttelse av kapasiteten i driften gjøres det en avsetning på 10 millioner kroner til ombygging av avdelinger på flere sykehjem.  Det tas sikte på å gjennomføre ombyggingsarbeidene høsten 2013. Bevilgningen finansieres delvis gjennom reduksjon av bevilgningen til Drammen Helsehus med 7 millioner kroner.

Schwartzgate omsorgsboliger

Prosjektet omfatter oppføring av 16 omsorgsboliger, samt fellesarealer tilrettelagt for mennesker med demens. Byggeprosessen startet i april 2012. Forventet ferdigstillelse og innlytting er endret fra mars/april 2013 til juni 2013.

Blentenborg

Nye Blentenborg ferdigstilles høsten 2013, og innflytting vil skje gradvis i perioden september til oktober 2013. Det foreslås overført 1 million kroner fra Drammen Eiendom KF’s investedringsbudsjett til inventar og utstyr ved Blentenborg.

 
Topp