Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 06 Kultur

Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner. Årsprognosen viser at programområdet vil gå mot et merforbruk i 2013 på i underkant av 2 millioner kroner, i hovedsak knyttet til tilskudd til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn.

Programområdet foreslås styrket med totalt 2 millioner kroner. Midlene skal finansiere rente- og avdragstilskudd til Den norske kirke med cirka 100 000 kroner, tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn med 1,8 millioner kroner og 70 000 kroner i tilskudd til Drammen og Omegn Tros- og Livssynsforum (DOTL).

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per april et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.

Vurdering

Budsjettsituasjonen innenfor virksomhet Kultur vurderes så langt å være under kontroll, selv om det er en viss bekymring i forhold til budsjettert inntektsøkning i kulturskolen.
Utfordringene innenfor programområdet er særlig knyttet til sentrale midler til tilskudd til Den norske kirke og til andre tros- og livssynssamfunn. Det vises til nærmere omtale av de nevnte forhold nedenfor.

Konklusjon

De ovenfor nevnte merkostnadene lar seg ikke dekke innenfor programområdets ramme. Uten tilførsel av budsjettmidler anslås at programområdet vil gå mot et merforbruk i 2013 på
2 millioner kroner.

Tabell med driftsregnskap. 

 

Andre forhold

Rådmannen foreslår at driftsbudsjettet justeres i tråd med prinsippene i vedtatt tros- og livssynspolitikk.

Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune tar felles initiativ overfor kulturdepartementet, med sikte på realisering av Brageteatret til regionteater.

Les mer om andre forhold kultur

 
Topp