Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 07 Ledelse, organisering og styring

Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 1,4 million kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Rådmannen foreslår ingen budsjettmessige endringer i 1. tertialrapport.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per april et mindreforbruk på 1,4 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.

Vurderinger

Virksomheten service og administrasjon har et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner. Rådmannsseksjonene har et mindreforbruk på 1,1 millioner kroner. Hovedgrunnen er mindreutgifter på lønn som følge av vakante stillinger.

Konklusjon

Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.

Tabell med driftsregnskap.

Insvesteringsbudsjettet

Programområdet viser pr april et forbruk på 1,9 millioner kroner mot en total investeringsramme for året på 25,1 millioner kroner. Budsjettrammen brukes i 2013, og det er ingen avvik å melde.

Prosjekt Digitalisering av reguleringsplaner var ute på anbud i 2012, og kontrakten som ble inngått har en kostnadsramme på cirka 1,7 millioner kroner. I investeringsbudsjettet for 2012 ble det bevilget 1,2 millioner kroner. For å fullfinansiere prosjektet omdisponeres 0,5 millioner kroner fra 3D-prosjektet (flyfotografering/kartlegging) til digitalisering av reguleringsplaner.

Andre forhold

Vergemålsreformen

Vergemålsreformen innebærer at 1,5 årsverk overføres til Fylkesmannen sommeren 2013. Drammen kommune har forvaltet legatmidler på vegne av en rekke legatstyrer. Det er igangsatt en prosess med styrene i 34 legater med sikte på egen forvaltning av legatmidler.

Utviklingsmidler inkludering og mangfold

Drammen kommune mottar 0,8 millioner kroner i tilskudd til kommunale innvandrertiltak fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet gjennom utviklingsmidler til kommunene. Tilskuddet vil bli benyttet til å dokumentere og analysere behov og utfordringer kommunen står overfor i integreringsarbeidet, og utarbeide et faktabasert beslutningsgrunnlag for en handlingsplan for mangfold og inkludering.

Økte inntekter service og administrasjon

Gebyrene for kart og geodatatjenester er økt i henhold til bystyrets vedtak. Det selges administrative tjenester til Kommuneadvokaten i Drammensregionen. Det er igangsatt et arbeid for å utrede salg av digitaliseringstjenester til Røyken kommune.

Arkivareal

Muligheten for utvidelse av arkivareal utredes, jfr. pålegg fra statlig arkivmyndighet om forskriftsmessig arkivering.

Underskuddsproblematikk §27-samarbeid

Frem til og med 2011 ble alle §27-samarbeidene kompensert for utgifter til reguleringspremie for pensjon fra Drammen kommune. Fra og med regnskapsåret 2012 ble denne praksisen endret, slik at  samarbeidene ikke lenger blir kompensert fra Drammen kommune. Dette innebærer at samarbeidene må ta høyde for disse utgiftene i sine budsjetter, slik at reguleringspremien på lik linje med øvrige utgifter blir fordelt på alle eierkommunene. Siden samarbeidene kun i begrenset grad hadde innarbeidet reguleringspremien i sine budsjetter for 2012, bidro omleggingen til at flere av samarbeidene i 2012 fikk negativt resultat. Inndekning av underskuddene fra 2012 må håndteres av styrene for de enkelte samarbeid i inneværende år. Rådmannen vil komme tilbake til dette i 2. tertialrapport 2013.

 

 

 

Programområde 07 Ledelse, organisering og styring

 
 
Topp