Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring

Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Rådmannen foreslår ingen budsjettmessige endringer i 1. tertialrapport.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per april et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.

Vurderinger

Utgiftene innenfor programområdet følger budsjetterte forutsetninger, og det er ikke registrert forhold som tilsier avvik i forhold til budsjett.

Konklusjon

Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.

Tabell med driftsregnskap.

 

Andre forhold

Omdømmearbeidet

Bystyret vedtok ved behandlingen av 1. tertialrapport 2011 å avsette 10 millioner kroner til fortsatt omdømmearbeid for perioden 2012-2016. Det har siden vedtaket vært arbeidet med å etablere en ny plattform. Omdømmeprosjektet har fått overført 2 millioner kroner for 2013.

Veiledning for etablerere

Etablererveiledning er et tilbud til for alle som har et ønske om å starte og/eller videreutvikle egen bedrift. Etter avviklingen av Drammensregionen er etablererveiledningen for kommunene Drammen, Lier, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Sande og Svelvik utført i regi av Drammens Næringslivsforening, i nært samarbeid med kommunen. Tilbudet er gratis for de som ønsker å benytte tjenesten. Etablererveiledningen er samlokalisert med andre innovasjonsmiljøer på papirbredden.

Servicetorg for næringslivet

Som oppfølging av strategisk næringsplan er det igangsatt arbeid i samarbeid med Drammens Næringslivsforening for å se på næringslivets behov av et kontaktpunkt i kommunen. Dette arbeidet vil bli gjennomført i løpet av 2013.

Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring

 
 
Topp