Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 10 Politisk styring

Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 0,2 million kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Det foreslås avsatt 0,2 millioner kroner til studieturer for bystyrekomiteene.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per april et mindreforbruk på 0,2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.

Vurderinger

Det er per 1. tertial ingen avvik som gir grunn til å anta at det blir merforbruk i 2013.

Konklusjon

Forutsatt at utgiftene til høstens stortingsvalg holder seg innenfor budsjettert ramme på 4 millioner kroner tilsier årsprognosen for programområdet et resultat i balanse.

Tabell med driftsregnskap.

 

Andre forhold

Frivillighetsprosjekt

Frivillighetsutvalg er oppnevnt, og har igangsatt prosess med byens frivillge organisasjoner. Bystyret behandler sak om mandat for arbeidet i juni i år.

Stortingsvalget2013

Valgstyret har i 2013 behandlet 6 saker. Sak om informasjonsstrategi for gjennomføring av stortingsvalget 2013 behandles av bystyret i juni. Det forutsettes at valget gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på 4 millioner kroner.

Drammensregionens 5-kommunesamarbeid (D5)

Rådet for Drammensregionen ble avviklet i desember 2012. Kommunene Nedre Eiker, Drammen, Sande, Svelvik og Øvre Eiker har etablert Drammensregionens 5-kommunesamarbeid. Politisk sak om dette er behandlet i de respektive kommunestyrene våren 2013. Ordfører i Drammen er leder av samarbeidet i 2013 og 2014.

Studieturer for bystyrekomiteene

Det foreslås bevilget 0,2 millioner kroner til dekning av utgifter i forbindelse eventuelle studieturer for bystyrekomiteene i 2013.

 

 
Topp