Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer

Programområdet har et merforbruk på 2,2 millioner kroner i perioden, og årsprognosen tilsier et merforbruk på 3 millioner kroner i forhold til vedtatt budsjett. Dette skyldes dels at en kald og snørik vinter har gitt utgifter utover budsjett, og dels økt baneleie som følge av nytt lysanlegg på Marienlyst Gamle gress.

Programområdet foreslås styrket med netto 1 million kroner. Avsatte midler på 2 millioner kroner til planlegging av eventuell OL – søknad foreslås i tillegg omdisponert til dekning av programområdets merforbruk.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per april et merforbruk på 2,2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.

Vurderinger

Avviket skyldes høyere driftsutgifter enn budsjettert som følge av ekstraordinære utgifter.

Kald og snørik vinter:

  • På grunn av kaldt vær oppsto betydelig ising i Spiralen og tunnelen måtte stenges og tines. Dette medførte ekstrautgifter i overkant av 0,4 millioner kroner.
  • Merutgifter som følge av 10 ekstra brøyteutkallinger, ut over det som ligger inne i kontraktsummen, ble på cirka 1,5 millioner kroner.
  • Merforbruk av fjernvarme til gate- og fortausoppvarming, hovedsakelig på grunn av flere snødøgn og lavere temperatur enn normalt beløper seg til cirka 0,7 millioner kroner.

Økt baneleie Marienlyst Gamle gress:

  • Som følge av investering i nytt lysanlegg har Drammen Eiendom KF økt baneleien for Marienlyst Gamle gress med 1,1 millioner kroner. Siden Strømsgodset Toppfotball fritas for økt baneleie må utgiftene dekkes av Vei, Natur og Idrett (VNI).

Konklusjon

På bakgrunn av de omtalte ekstrautgifter tilsier årsprognosen for 2013 et merforbruk 3 millioner kroner. Dette foreslås dekket gjennom omdisponering av 2 millioner kroner avsatt til arbeidet med eventuell OL søknad, samt en netto styrking av programområdet med 1 million kroner.

Nøkkeltall for driftsregnskap.

 

Investeringsbudsjettet

Spillemidler til Gamle gress

Omlegging av dekket på Marienlyst Gamle gress fra naturgress til kunstgress, inkludert klargjøring for kunstis, ble forhåndsgodkjent for tildeling av 6,2 millioner kroner i spillemidler. I økonomiplan 2013-2016 ble spillemiddeltildeling anslagsvis nedjustert til cirka 5,1 millioner kroner som følge av at islegging var uaktuelt i videre utvikling av stadion. Faktisk spillemiddeltildeling er av departementet satt til 2,9 millioner kroner. Dette betyr at finansieringen av prosjektet må endres fra bruk av spillemidler til annen finansiering.

 

Andre forhold

Les mer om OL2020, utskifting av kunstgressmatter, driftsstandard samt utvidet åpningstid i Drammenshallen.

 
Topp