Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 12 Grunnskole

Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 1,3 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.

Dårlig inneklima knyttet til radon og muggsopp tilsier at deler av Konnerud skole må rehabiliteres umiddelbart. Det foreslås bevilget 15 millioner kroner til dette.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per april et mindreforbruk på 1,3 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.

Vurdering

Enkelte skoler har et lite merforbruk mens andre har et lite mindreforbruk, i sum for programområdet et mindreforbruk på 1,3 millioner kroner. De skolene som har et merforbruk vil iverksette tiltak for å lukke avviket.

Konklusjon

Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.

Nøkkeltall for driftsregnskap.

 

Investeringsbudsjettet

Byggeprosjekter under utførelse

Flere tyngre byggeprosjekter er for tiden under utførelse på skoleområdet, og ved utgangen av 1. tertial i år er det i Drammen Eiendom KFs investeringsregnskap påløpt utgifter på 67,2 millioner kroner innenfor grunnskoleområdet:

  • Svensedammen skole – tilbygg og ombygging
  • Åskollen skole – nybygg og ombygging
  • Frydenhaug skole – nybygg (erstatningsbygg)
  • Galterud skole – ny flerbrukshall

Prosjektene meldes og være i rute, og det er ikke varslet avvik i forhold til vedtatte rammer for prosjektene.

Konnerud skole - bygningsmessig utbedring og tilbygg

Det er avdekket dårlig inneklima knyttet til radon og muggsoppforekomster i en del av Konnerud skole. Det totale omfanget er ikke ennå avdekket, og derfor er heller ikke utbedringsløsninger og kostnader knyttet til dette avklart. Utbedringsarbeidet i klasseromsfløyen i 2. etasje har startet og vil bli ferdig i løpet av sommeren. Underetasjen, hvor lærernes arbeidsplasser er, må også utbedres, og vil i etterkant kun kunne fungere som tilleggsareal for skolen. Kostnadene er fortsatt usikre, men forventes å beløpe seg til omkring  10 millioner kroner. Beløpet foreslås avsatt i revidert budsjett 2013.

For å dekke skolens arealbehov, både til tidsriktige arbeidsplasser for lærerne og for å kunne ta imot elevtallsveksten, Har Konnerud skole behov for et nytt bygg som kan romme seks klasserom og fire grupperom. Det foreslås derfor å bygge et tilbygg til skolen på 700-800 m2. I dette tilbygget vil 2. klassetrinn med til sammen 6 klasser ha tilhold. Nybygget vil ha en fullverdig klasseroms¬standard, med tilhørende grupperom og garderobe- og toalettfasiliteter. Dette vil igjen frigjøre plass til adminstrasjon- og lærerarbeidsplasser i skolens 1. etasje. Det er ønskelig å få et nybygg på plass raskest mulig. Dersom prosjektering starter umiddlerbart, med en rask anbudskonkurranse, vil et nybygg kunne står ferdig til skolestart høsten 2014.

Foreløpige overslag innebærer at et nybygg vil kunne realiseres innenfor en ramme på 30 millioner kroner. Kostnadene vil først være kjent etter at anbud er innhentet, og vil bli innarbeidet i økonomiplan 2014-2017. Det foreslås avsatt 5,0 millioner kroner til prosjektering, gjennomføring av anbudskonkurranse og igangsetting av prosjektet i revidert budsjett 2013.

 

Andre forhold

Elever med spesielle behov i Drammensskolen

Andelen sterkt ressurskrevende elever i Drammenskolen er økende. I tillegg til de 46 elevene fra Drammen som er på Frydenhaug skole, melder pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) om 92 sterkt ressurskrevende elever i de øvrige skolene. Forrige skoleår var det tilsvarende tallet 78. I tillegg til elever med store lærevansker/utviklingshemming, er det først og fremst andelen elever i kategoriene psykiske lidelser og autisme som øker.

Sommerskole

Bystyret har bedt om en sak hvor mulighetene for sommerskole i samarbeid med Buskerud fylkeskommune, næringslivet og Newtonrommet utredes. Da det har vært usikkerhet rundt Newtonrommets videre eksistens etter dette skoleåret, vil bestillingen bli effektuert i løpet av høsten.

 

 
Topp