Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 13 Sosiale tjenester

Drammen kommune ble i april tildelt statens pris for boligsosialt arbeid i 2013.

Programområdet viser per 1. tertial et merforbruk på 7,2 millioner. Dette skyldes i hovedsak merforbruk til  økonomisk sosialhjelp i NAV. Øvrige virksomheter i programområdet er i balanse.  Startlån har en økning i antall søknader og lånerammen for 2013 foreslås utvidet med 30 millioner kroner.

Programområdet foreslås tilført 8 millioner kroner til dekning av prognostisert merforbruk.

Økonomisk status

Fakta

Avviket per april består i all hovedsak av et merforbruk i NAV. Merforbruket er knyttet til økte sosialhjelpsutgifter.

Vurdering

NAV har per april ett merforbruk på sosiale utgifter på 7,1 millioner. Utgiftene er prognostisert til 10 millioner kroner på årsbasis.

Tabell med status sosialhjelp 2013.

Rådmannen har vært i dialog med andre store byer i Norge og utviklingen i sosialhjelp ser ut til å være tilsvarende som i Drammen. Alle har et merforbruk på sosialhjelp i 1. tertial 2013. Det er usikkerhet knyttet til årsakene til økningen og kommunene er nå i ferd med å analysere situasjonen.

Partnerskapet har bedt NAV Drammen om å legge frem en tiltaksliste knyttet til:

  1. Strakstiltak for reduksjon av utgiftene til sosialhjelp.
  2. Analyse av situasjonen som inkluderer sammenligning med andre kommuner.
  3. Utarbeide en handlingsplan for NAV Drammen med prioritering av langsiktige tiltak og en beskrivelse av mulige følger av en utfasing av tidligere ordninger som  arbeidsavklaringspenger (AAP).

NAV Drammen går gjennom rutiner og arbeidsprosesser for å redusere antall restanser. Rådmannen følger utviklingen nøye og er i dialog med NAV Drammen om tiltakslisten som ble bestilt i siste partnerskapsmøte.

Sentrale midler er i balanse.

Konklusjon

NAV Drammen har en utvikling i sosialhjelpsutgiftene og rådmannen anbefaler at det sttet av 10 millioner for å balansere det prognostiserte underskuddet innen sosialhjelpsutgifter.

Tabell med driftsregnskap. 

 

Investeringsbudsjettet

Modulhus for vanskeligstilte

Det er i 1. tertial inngått kontrakt om bygging av 4 modulhus for vanskelistilte i Holmestrandveien 132A. Ferdigstillelse er forventet sommeren 2013. Prosjektet har en totalkostnad på 4,5 millioner kroner og finansieres av bevilgningen til erstatningsboliger Erik Olsens gate.

Introduksjonssenteret – oppgradering av klasseromsfløyen

Innvendig oppgradering av klasseromsfløyen pågår, med forventet ferdigstillelse av alle planlagte tiltak innen sommeren 2014.

Kjøp av boliger

Drammen Eiendom KF har pr. 1. tertial i år kjøpt 4 boliger for 10,7 millioner kroner. Det ble også kjøpt 2 boliger i sykehusområdet i 2012, og det er totalt brukt 14,8 millioner kroner på kjøp aveiendommer i området. Disse kjøpene er foreløpig finansiert av rammen for kjøp av boliger til vanskeligstilte. Behovet for flere boliger for flyktninger og andre vanskeligstilte er stort, og det foreslås derfor at det gis en egen rammebevilgning på 20 millioner kroner til finansiering av både gjennomførte og fremtidige kjøp av eiendommer i sykehusområdet.

 

Andre forhold

Drammen kommune ble tildelt statens pris for boligsosialt arbeid i april. Ny rusmiddelpolitisk handlingsplan ble vedtatt av bystyret den 12. mars 2013.

Les mer om andre forhold

 
Topp