Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 14 Vann og avløp

Programområdet har et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner per 1. tertial, og årsprognosen tilsier et resultat innenfor budsjett.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per april et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.

Vurderinger

Det er små avvik. Det største avviket er på lønn og skyldes hovedsakelig ubesatte stillinger. Det arbeides med å ansette medarbeidere i de ubesatte stillingene. Det er noe usikkert hvor raskt dette vil skje men et eventuelt mindreforbruk på lønn vil kunne motvirkes av tilsvarende merforbruk/mindreinntekt i andre deler av budsjettet.

En utfordring innenfor vann og avløp er at de lange rentene holder seg lavere enn forutsatt. Kalkulasjonsrenten i selvkostberegningene baseres på 3 års statsobligasjoner. Gjennomsnittsrenten på disse obligasjonene har de fire første månedene vært på 1,47 prosent og hvis utviklingen vedvarer kan gjennomsnittsrenten for 2013 bli cirka 0,5 prosentpoeng lavere enn kalkyleforutsetningen. Dette vil påvirke selvkostgrunnlaget, og bidrar isolert sett til at bruk av VA-fond kan bli 4,5 millioner kroner lavere enn forutsatt i budsjettet. Dette vil gi en tilsvarende resultatforverring på bykassens bunnlinje.

Konklusjon

Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.

Tabell med driftsregnskap.

 

Investeringsbudsjettet

Tiltakvannforsyning

Innenfor vannforsyning investeringsrammen 61 millioner kroner fordelt på mange prosjekter. I utgangspunktet forventes det et forbruk på cirka 57 millioner kroner i løpet av 2013. Det er knyttet noe usikkerhet til de mange delprosjektenes fremdrift og da også til anslått forbruk i 2013.

Tiltak avløp og rensing

Innenfor avløp og rensing er investeringsrammen 106,9 millioner kroner fordelt på mange prosjekter. I utgangspunktet forventes det et forbruk på cirka 102,0 millioner kroner i løpet av 2013. Det er knyttet noe usikkerhet til de mange delprosjektenes fremdrift og da også til anslått forbruk i 2013.

 
Topp