Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Leseveiledning

1. tertialrapport 2013 er bygget opp med følgende struktur:

Forslag til vedtak

 • Oversikt over rådmannens innstilling til formannskapet.

Økonomisk status

 • Statusvurdering på sentrale budsjettposter i driftsbudsjettet, som for eksempel skatteinngang, integreringstilskudd og lønnsreserve
 • Forslag til detaljert budsjettjustering på drift- og investeringsregnskapet.

Programområder

 Kommunens tjenesteproduksjon er organisert i 13 programområder. For hvert programområde omtales følgende:

 • Avvik på driftsbudsjettet
 • Avvik på investeringsprosjekt
 • Tabellarisk oversikt på avvik i driftsbudsjettet pr 1.tertial
 • Andre forhold som er viktig å informere om for det enkelte programområde. Eksempler på dette kan være oppfølging av politiske vedtak og andre spesielle forhold rådmannen ønsker å informere bystyret om.

Eierstyring

 • Drammen kommune har eierinteresser i en rekke selskap. I tertialrapporten er det en kortfattet status for kommunale foretak og enkelte aksjeselskap pr 1.tertial 2012.


Organisasjon og prosjekter

 • Pågående sentrale, konsernovergripende prosjekt
 • Status på årsverksutvikling, sykefravær og omstillingsprosjekt.

Vedlegg

I tillegg til overnevnte punkt, legges det ved annen informasjon som fremmes som vedlegg. Eksempler på dette er:

 • oppfølging av vedtaksrapportering
 • Drammen eiendom KF - 1.tertialrapport 2012
 • Forslag til revidert gebyrregulativ for bygge- og delesaker

Spørsmål fra politiske parti til rådmannen:

Eventuelle spørsmål fra politikere vedrørende 1.tertialrapporten, bes oversendt til rådmannen i Drammen kommue pr e-post (politikerpost@drmk.no) innen onsdag 13.juni kl. 12.00. Svar på spørsmål vil foreligge på politikkportalen fredag 15.juni kl.15.00

 
Topp