Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Rådmannens forslag til vedtak

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2013 tas til etterretning.
 
2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2013 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen.

3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2013 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II til innstillingen.

4. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2013 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen.

5. Netto mindreforbruk (ubrukte bevilgninger) i investeringsregnskapene for 2012 for Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF, jfr. vedlegg IV til innstillingen, overføres til 2013. Rådmannen gis fullmakt til å fordele midlene på de aktuelle prosjektene i samsvar med tidligere forutsetninger.

6. Overføring av virksomhetenes merforbruk/mindreforbruk i 2012 gjennomføres i henhold til budsjettreglementet, med unntak av de forbehold som fremgår av del 2.2.3.

7. Driftstilskuddet til Legevakta i Drammensregioen IKS for 2013 økes med kr 500 000 til kroner 15 586 425.

8. Drammen kommune stiller selvskyldnergaranti for Drammen Kirkelige Fellesråds låneopptak til investeringsformål i 2013, jfr. vedtatt investeringsplan i økonomiplan 2013-2016:

a. Garantien gjelder for lånets hovedstol på inntil kroner  9 100 000, med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kroner 10 230 000.

b. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år.
9. Det foretas full utbygging av 2. etasje i Bekkevollen barnebolig. Investeringsmidler innarbeides i økonomiplan 2014-2017.

10. Drammen bykasse låner ut 1,8 millioner kroner til Drammen Scener AS til finansiering av nye stoler i Drammens teater. Lånet forrentes md 3 måneders Nibor tillagt 100 basispunkter, og nedbetales med like årlige avdrag over en periode på 5 år

11. Bystyret gir sin tilslutning til tilpasningsstrategien for vintervedlikehold av kommunale veier med hensyn til redusert standard og endringer i kontraktsregimet for neste kontraktsperiode.

12. Bystyret ber rådmannen starte arbeidet med å utarbeide en levekårsplan for Drammen kommune.

13. Bystyret tar oppdatert økonomiplan for perioden 2013-2016 til etterretning.

Oversiktstabell Drammen bykasse - forslag til revidert driftsbudsjett 2013

 
Topp