Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen Eiendom KF

Drammen Eiendom KF har et positivt resultat per utgangen av 1. tertial før salg av eiendom på 18,4 millioner kroner. Dette er 3,8 millioner kroner bedre enn budsjettert. Årsprognosen er opprettholdt i samsvar med budsjettert resultat på 37,9 millioner kroner. Budsjettert eieruttak fra Drammen Eiendom KF i 2012 foreslås opprettholdt på 38,5 millioner kroner.

Resultatet etter salg av eiendom, brann- og forsikringsoppgjør er på 39,9 millioner kroner, og er 18,6 millioner kroner bedre enn budsjettert. Dette skyldes blant annet en bokført gevinst på salg av eiendom på 17,0 millioner kroner i 1. tertial. Av samlede salgsinntekter gjelder omlag 4,5 millioner kroner salg av leiligheter gjennom prosjektet ”Fra leie til eie”, mens 12,9 millioner kroner kommer fra salg av annen eiendom. Dette omfatter i hovedsak salg av et tomteområde på Gulskogen Vest til Block Watne AS, som har benyttet en kjøpsopsjon de har hatt fra 2005. Inntektene fra salg av eiendom er i vedtatt økonomiplan 2013-2016 forutsatt å inngå som finansiering i investeringsbudsjettet.

Regnskapsresultatet per 1. tertial er også påvirket av mottatt forsikringsoppgjør på 4,4 millioner kroner etter brannen i Schwartzgate for flere år siden. Det er nå bygget nye omsorgsboliger til demente på eiendommen, og i samsvar med tidligere forutsetninger inngår forsikringssummen i finansieringen av de nye boligene.

Innføring av kostnadsdekkende husleie

I samsvar med bystyrets vedtak ved behandlingen av økonomiplan 2013-2016 er det innført kostnadsdekkende husleie for kommunale utleieboliger fra 1. januar 2013. Nye leiepriser legges til grunn ved nye leieforhold og fornyelse av tidligere leieforhold. I løpet av 1. tertial er nye priser lagt til grunn i 152 leieforhold, og Drammen Eiendom KF opplyser at prisene for disse leieforholdene i gjennomsnitt er økt med 26 prosent. Med tilsvarende tempo og omfang i overgangen til nye leiekontrakter anslås en merinntekt for inneværende år på cirka 2 millioner kroner. Helårsvirkning fra 2014 vil være på 7,6 millioner kroner. 

Rådmannen foreslår at kapitaltilskuddet (subsidiering) fra bykassen til Drammen Eiendom KF for 2013 reduseres med 2 millioner kroner til 5,9 millioner kroner.

Investeringsbudsjettet

Drammen Eiendom KF har i 1. tertial i år foretatt investeringer for 153,9 millioner kroner. Dette er betydelig mer enn på samme tid i fjor, og viser at foretaket har høy investeringsaktivitet i år. Det vises til nærmere omtale av Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett i del 2.3.3.

Kjøp og salg av boliger

Det er i 1. tertial solgt 6 borettslagsleiligheter, som er overtatt av tidligere leietakere. Det er også signert kontrakter for salg av ytterligere 4 leiligheter. Det er i løpet av 1. tertial kjøpt
4 boliger for 10,7 millioner kroner, mens det er inngått avtale om kjøp av ytterligere én bolig til 3 millioner kroner. Av boliger som er innkjøpt i 2013 inngår 2 boliger ved sykehuset. Sammen med 2 boliger ved sykehuset som ble kjøpt i 2012, har Drammen Eiendom KF nå brukt 14,8 millioner kroner på denne ordningen. Kjøpene er foreløpig finansiert av rammen for kjøp av boliger til vanskeligstilte. Drammen Eiendom KF foreslår nå at dette løftes ut fra bevilgningen til kjøp av boliger til vanskeligstilte og finansieres med egen rammebevilgning på 20 millioner kroner. Rådmannen tiltrer dette forslaget, jfr. nærmere omtale i del 2.3.3.

Les fullstendig 1. tertialrapport 2013 fra Drammen Eiendom KF (vedlegg 3).

 
Topp