Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2013

Tilpasning til billigere og bedre løsninger

Budsjettrevisjonen viser at Drammen kommune driver kostnadseffektive tjenester og fullfører nødvendige investeringer i barnehager, skoler, helse- og omsorgstilbud samt i bysamfunnet. Rådmannen foreslår 28 millioner kroner ekstra til helse og omsorg. Barnevern, økonomisk sosialhjelp og byggesak har utgiftsvekst som foreslås dekket inn. Tiltak gjennomføres for å bremse utgiftsveksten.

Driftsresultatet for Drammen kommune forventes å være i balanse i år. Eventuelle nye tiltak vil kreve omprioriteringer. Utgiftene må reduseres med om lag 90 millioner kroner neste år for å oppfylle bystyrets budsjettvedtak om økt egenfinansiering av investeringer.

Vekst i skatteinntekter og utbytte med henholdsvis 30 og 14 millioner kroner gir økte inntekter i 2013. Disse inntektene kan ikke påregnes neste år.

Pensjonsutgiftene øker med 25 millioner kroner som følge av regelendringer. Pensjonskostnadene har økt dramatisk de senere årene og utgiftsøkningen ventes å fortsette. Det er en betydelig utfordring for kommunesektoren og statlige myndigheter å finne løsninger som balanserer økte utgifter til pensjon med behovet for å opprettholde tjenestetilbudet til innbyggerne.

Nødvendige snuoperasjoner

Styrke tiltaksskjeden for å redusere antall plasseringer
I 1. tertialrapport ble det rapportert om en økning av antall plasseringer av barn. Denne tendensen har fortsatt utover sommeren og høsten. Flere barn er under omsorg, flere barn får tiltak og barnevernet mottar flere meldinger. Alle plasseringsvedtak utenfor hjemmet godkjennes av fylkesnemnd.

Tiltaksavdelingen er i 2013  styrket, gjennom flere stillinger fra Fylkesmannen samt omprioriteringer i barnevernet. Dette vil gi innsparinger, ved at barnevernet reduserer kjøp av kostbare eksterne tjenester. Tiltak utarbeides i samarbeid med familien og evalueres jevnlig. Dette,  sammen med økt fokus på evaluering av tiltak, skal gi bedre tjenester til familien til en lavere kostnad. Senter for oppvekst jobber tverrfaglig for å øke foreldrekompetansen i utsatte familier for å redusere framtidige plasseringer.

Rådmannen foreslår at programområdet tilføres 8 millioner kroner.

Byggesak – nye rutiner

Regnskapet per 2. tertial viser både mindreinntekter og merutgifter. Mindreinntekter skriver seg fra oversittede saksbehandlingsfrister og merutgifter fra innleie av ekstrahjelp.
 
Det er startet et omstillingsarbeid og nye rutiner skal være på plass fra januar 2014. Søkere skal få bedre veiledning og mer tid skal frigjøres til saksbehandling.

Rådmannen foreslår at programområde 04 tilføres 2,1 millioner kroner.  

28 millioner kroner til helse og omsorg

Sammenligninger foretatt i 2. tertial viser at Drammen kommune har et tjenestetilbud på nivå med andre sammenlignbare kommuner, og tjenestene vurderes som kostnadseffektive.

Nye tjenestetilbud som tas i bruk høsten 2013 er 16 omsorgsboliger med velferdsteknologi i Schwartzgate, 8 øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen Helsehus og 16 plasser for funksjonshemmede ved Blentenborg.

Drammen kommune har over år brukt mer penger til helse og omsorg enn det som er vedtatt i budsjettet. Fra 2011 til 2012 var det en sterk økning i utgiftene, som følge av flere brukere, økte pensjonskostnader og merkostnader forbundet med samhandlingsreformen. Merforbruket fortsetter i 2. tertial.

I budsjettet er det avsatt midler til omstilling. Samtidig har programområdet fått strammere rammer.
 
Helse og omsorg er ferdig omorganisert og samtlige 17 virksomheter er nå i drift. Omorganiseringen gir lederne mulighet til å jobbe nærmere de ansatte, være tettere på brukerne og ha bedre mulighet til økonomisk styring og kontroll.

Omstilling tar tid og en betydelig del av merforbruket i 2013 skyldes forsinket eller manglende effekt av omstillingsarbeidet. Rådmannen legger til grunn tilnærmet full effekt av dette arbeidet fra 2014.

Antall betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter økte betydelig i 1. tertial.

I 2. tertial er dette igjen kraftig redusert. For å kunne ta hånd om utskrivningsklare pasienter er det inngått avtale om kjøp av sykehjemsplasser eksternt, i tillegg til kommunens egne sykehjemsplasser. Dette gir pasientene rask tilgang til nødvendig helsehjelp og  sparer kommunen for betydelige kostnader.   

Statlig regelendring i forbindelse med samhandlingsreformen ga inntektssvikt på 4,6 millioner kroner for øyeblikkelig-hjelp plasser. Det er usikkerhet knyttet til vikningene av medfinansieringsordningen.

Arbeidet med ny helse- og omsorgsplan er startet under ledelse av en saksordførergruppe.

Rådmannen foreslår at programområde 05 tilføres 28 millioner kroner.

Strakstiltak synes å stoppe veksten i økonomisk sosialhjelp

Programområde 13 har per 2. tertial et merforbruk på 11,6 millioner kroner, hvorav 9,8 millioner kroner kan henføres økonomisk sosialhjelp til livsopphold og boutgifter. De resterende 2,6 millioner kroner skriver seg fra økt mottak av nye flyktinger.

NAV Drammen har fått ny ledelse og virksomheten har vært gjenstand for en organisasjonsmessig gjennomgang i 2. tertial. Det er innført en rekke tiltak for å redusere utgiftene. Regnskapet for september viser at merforbruket til økonomisk sosialhjelp nå er redusert.

Godt arbeid for flyktninger

Ekstrautgifter på flyktninger motsvares av økt statlig tilskudd, og skyldes bystyrets vedtak om å øke antall mottatte flyktninger fra 100 til 130. Det gjøres et godt arbeid med mottak av flyktninger i Drammen, og flere flyktninger tas imot tidlig i året. Nå justeres budsjettet i programområdet tilsvarende. 

Omgår statlig lånestopp til vanskeligstilte

Drammen kommune har i flere år aktivt brukt startlån som virkemiddel for å hjelpe vanskeligstilte i boligmarkedet. I sommer stanset dette arbeidet opp fordi regjeringen begrenset Husbankens mulighet til å gi slike lån. Det fører til at mange vanskeligstilte nå ikke kan få hjelp til å skaffe seg egen bolig.

Rådmannen foreslår at kommunen, som en midlertidig løsning, opptar lån i det private markedet for å opprettholde det boligsosiale arbeidet, inntil 50 millioner kroner. Dersom rammene i Husbanken ikke endres vil Drammen kommune måtte tilpasse det boligsosial arbeidet til nye rammer. 
Rådmannen foreslår at programområde 13 tilføres 11,6 millioner kroner.

Stram styring gir resultater

Byen får flere barnehageplasser

Alle barn får barnehageplass og det er løpende opptak gjennom hele året.
Norges Beste Barnehage er etablert og i full drift, etter mal fra Norges Beste Skole. Kobbervik gård barnehage ble åpnet i august, med 100 nye plasser. Strømsø barnehage utvides og oppgraderes og vil være i full drift fra februar 2014.   

Det er god økonomisk styring i programområde 01og det forventes budsjettbalanse ved utgangen av året.

Brageteatret blir regionteater

Ifølge signaler i media vil regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2014 gå inn for at Brageteatret får status som regionteater. Rådmannen vil følge opp dette i arbeidet med økonomiplanen.

Norges beste på e-handel

E-handelsprosjektet er avsluttet og i ordinær drift. Prosjektet har hatt en ramme på 4,5 millioner kroner. Alle prosjektmål er nådd.

Drammen kommune har i lengre tid figurert som Norges beste e-handelskommune på DIFIs liste. For de varegruppene der e-handel har vært benyttet lengst er innkjøpskostnadene redusert med totalt cirka 5 millioner kroner. Systemet gir mer effektive arbeidsprosesser og bedre kontroll over anskaffelsene.

Programområde 07 har et mindreforbruk per 2. tertial på 1,5 millioner kroner og forventer budsjettbalanse ved årsslutt.

Samarbeidsavtale med Høgskolen

Bystyret har øremerket 3 millioner kroner til tiltak som styrker høyere utdanning i Drammen. Rådmannen har tatt initiativ til å utforme en avtale om mulige samarbeidsprosjekter med Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Regnskapet for 2013 i programområde 08 forventes oppgjort med et mindreforbruk på nær én million kroner.

Økt valgdeltakelse

Ved årets stortingsvalg ble det avgitt i alt 35 453 godkjente stemmer i Drammen. Det gir en valgdeltakelse på 76,2 prosent, mot 75,1 prosent ved valget i 2009.
Nye valglokaler og bedre tilrettelegging for forhåndsstemming antas å ha bidratt positivt til valgdeltagelsen.

Det ble gjennomført forhåndsstemmegivning i perioden 12. august til 6. september, og svært mange velgere valgte å benytte seg av dette. Det kom inn i alt 13 947 godkjente forhåndsstemmer, og det utgjør 39,3 prosent av totalt antall  stemmer. 

Ny avtale om World Cup skisprint for 2014

For å styrke KIL som arrangør og bidra til en trygg økonomisk plattform, stiller kommunen en underskuddsgaranti på inntil én million kroner. Kommunes støtte til arrangementet forutsettes oppretthold på 570 000 kroner. Drammen kommune garanterer for dugnadsinnsats på 450 000 kroner som en del av underskuddsgarantien.

Som gjenytelse forplikter KIL seg til å benytte lokale krefter i deler av kulturprogrammet.
 
Programområde 11 har per 2. tertial et merforbruk på 1,9 millioner kroner. Det er iverksatt tiltak for å holde budsjettrammen. 

Rådmannen foreslår at programområde 11 tilføres 300 000 kroner for å dekke underskuddsgarantien til World Cup skisprint for 2013.

Viktige skoleinvesteringer

Investeringsprosjektene i programområde 12 går som planlagt. Tilbygg og ombygging av Svensedammen skole, samt ny flerbrukshall på Galterud ble ferdigstilt i 2. tertial, begge innenfor vedtatt investeringsramme.

Nybygget ved Åskollen skole er i rute, og vil være ferdig i god tid før skolestart i august 2014. Det er ikke meldt om avvik i forhold til investeringsrammen på 95 millioner kroner.

Nybygget ved Frydenhaug skole er noe forsinket i forhold til opprinnelige planer, og forventet ferdigstillelse er forskjøvet med to måneder til 1. september 2014. Det forventes at prosjektet fullføres innenfor investeringsrammen på
263 millioner kroner.

Rehabiliteringen av Konnerud skole grunnet funn av sopp og fukt fortsetter. Det ble bevilget 10 millioner kroner til dette arbeidet i 1. tertialrapport 2013. 1. etasje er midlertidig utbedret, men må bygges om i 2014.

Høsten 2014 skal et nytt bygg med 6 klasserom står klart. Arealer til ansatte samt kontorer skal bygges i løpet av 2014.

Regnskapet per 2. tertial viser et mindreforbruk på 8,4 millioner kroner og programområde 12 styrer mot balanse.

Større akutte vedlikeholdsarbeider

Hittil i 2013 har det vært relativt mange og store akutte vedlikeholdsarbeider på vann- og avløpsnettet. Dette har ført til merutgifter på driften. Grunnet mindreforbruk på lønn styrer programområde 14 allikevel mot balanse ved årsslutt.

Det er sterk konkurranse om kvalifisert arbeidskraft innen VA. Dette har medført forsinkelse i fremdriften i enkelte investeringsprosjekter. Rådmannen foreslår av den grunn at investeringsrammen nedjusteres med 41 millioner kroner i 2. tertial.

Forslag til budsjettmessige endringer i. 2. tertialrapport

Ut fra de foreliggende årsprognoser foreslår rådmannen at enkelte av programområdenes budsjettrammer tilføres  et engangsbeløp for 2013. Salderingen skjer delvis i form av økte driftsinnter og delvis gjennom reduksjon av den budsjetterte overføringen fra drifts- til investeringsbudsjettet.

Kort oppsummert legges det opp til følgende justeringer i driftsbudsjettet for 2013:

  • Programområdenes budsjettrammer foreslås styrket med totalt 47,6 millioner kroner. Dette inkluderer tilførsel av 8,0 millioner kroner til programområde 02 Oppvekst, 28,3 millioner kroner til programområde 05 Helse og omsorg og 11,6 millioner kroner til programområde 13 Sosiale tjenester.
  • Skatteanslaget for 2013 oppjusteres med 41 millioner kroner. Dette tilsvarer en oppjustering av årets skattevekst fra 5,3 til 8,0 prosent.  Basert på anslått nasjonal skattvekst på 6,5 prosent vil rammetilskuddet bli redusert med 11 millioner kroner.
  • Bystyret har vedtatt at Drammen kommune skal bosette inntil 130 flyktninger i 2013. Budsjettforutsetningene er basert på mottak av 100 personer. Merinntekt ved mottak 30 personer er beregnet til 5 millioner kroner. Oppjusteringen av inntektsanslaget må ses i sammenheng med styrkingen av programområde 13 Sosiale tjenester.
  • Den sentrale lønnsreserven nedjusteres med 5 millioner kroner som konsekvens av årets lønnsoppgjør.
  • Oppdaterte aktuarberegninger viser at kommunens pensjonskostnader blant annet som følge av regelendringer øker betydelig. Dette fører til lavere premieavvik (inntekt), som foreslås redusert med 25 millioner kroner.
  • Anslaget for momsrefusjon fra investeringsabudsjettet oppjusteres med 8,0 millioner kroner. I henhold til regnskapsforskriftens overgangsbestemmelser for 2013 skal minst 80 prosent av merinntektene (6,4 millioner kroner) overføres til investeringsbudsjettet.
  • Generalforsamlingen i Energiselskapet Buskerud AS har fastsatt Drammen kommunes andel av utbytte for 2012 til 54 millioner kroner. Dette er 14 millioner kroner mer enn lagt til grunn i årets budsjett.

Redudsert overføring til investeringsbudsjettet og mindre bruk av disposisjonsfond

Etter de foreslåtte justeringer viser bykassens netto et netto driftsresultat på 4,0 millioner kroner. I denne situasjonen finner rådmannen det unaturlig å opprettholde en betydelig overføring fra drifts- til investeringsbudsjettet som egentlig er finansiert ved bruk av disposisjonsfondet. Rådmannen foreslår derfor at budsjettert bruk av disposisjonsfond i 1. tertialrapport 2013 på 33,1 millioner kroner oppheves og erstattes med redusert overføring til investeringsbudsjettet. I tillegg foreslås netto salderingsbehov i 2. tertialrapport dekket ved ytterligere reduksjon i overføringen fra drifts- til investeringsbudsjettet. Etter dette foreslås overføring fra drifts- til investeringsbudsjettet redusert med 50,4 millioner kroner, slik at gjenstående overføring i budsjettet blir på 13,7 millioner kroner.

Oppfyller målet om reserver

Med den foreslåtte saldering vil de finansielle målene bystyret har vedtatt for oppbygging av økonomiske reserver være oppfylt ved utgangen av 2013. Prognosen for disposisjonsfondet per utgangen av 2013 viser at dette ville tilstrekkelig til å dekke både en generell reserve på 3 prosent av bykassens driftsinntkter (ca. 120 millioner kroner) og et rentesikringsfond på 1 prosent av kommunens samlede lånegjeld (ca. 48 millioner kroner).

Samlet egenfinansiering av årets reviderte budsjett utgjør etter de foreslåtte justeringer 29,0 millioner kroner når overført momsrefusjon tas med. Dette tilsvarer ca. 12 prosent av investeringsbudsjettet når vann og avløp holdes utenfor, og ligger klart lavere enn målsettingen om en egenfinansierng op minst 40 prosent.

Høye engangsbevilgninger gir utfordringer i 2014

Inklusiv de foreslåtte budsjettjusteringer i 2. tertialrapport er programområdene tilført om lag 95 millioner kroner i engangsbevilgninger i år. I år er disse utgiftene delvis dekket med økte inntekter som ikke kan påregnes videreført i 2014. De økte bevilgningene innebærer at driften i 2014 må reduseres tilsvarende for å oppfylle de budsjettrammene bystyrets la til grunn ved behandlingen av økonomiplann for 2013-2016.

Få endringer i investeringsbudsjettet

Det legges ikke opp til større endringer i investeringsbudsjettet i 2. tetrialrapport 2013. Innenfor Drammen bykasses investeringsbudsjett foreslås å utvide bruken av tilsagnsrammen for samarbeid med andre utbyggere med 3 millioner kroner. I tillegg foreslås investeringsrammen for oppgradering/rehabilitrering av infrastruktur styrket med 6,4 millioner kroner for å kompensere for bortfall av momsfritaket for arbeid på offentlig vei fra 1. januar i år.

Diverse tiltak innenfor bykassens investeringsbudsjett foreslås nedjustert med 62,2 millioner kroner. Dette skyldes blant annet lavere kostnader enn forutsatt ved oppgraderingen av Strømsø torg og bybrua. Som følge av forskjøvet fremdrift foreslås årets investeringsramme til vann og avløp nedjustert med 41 millioner kroner.

Egenfinansieringen i investeringsbudsjettet (overføring fra bykassens driftsbudsjett) foreslås nedjustert med 50,4 millioner kroner. De foreslåtte endringene i bykassens investeringsbudsjett er etter dette saldert med en økning av lånerammen på 0,1 millioner kroner.

Det foreslås ingen endringer i Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett.

Spesifikasjon av de foreslåtte justeringer i driftsbudsjettet

I tabellen neste er de foreslåtte justeringer i Drammen bykasses driftsbudsjett pr. 2. tertial nærmere spesifisert. Tabellen på den påfølgende siden viser revidert driftsbudsjett 2013 etter de foreslåtte endringer.

 

Tabell - forslag til justeringer i bykassens driftsbudsjett per 2. tertial 2013 

Tabell - revidert driftsbudsjett 2013 etter de foreslåtte endringene.

 
Topp