Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Økonomisk status pr. 2. tertial 2013

Drammen bykasses regnskapsstatus pr. august i år viser en resultatmessig forbedring på 46,7 millioner kroner i forhold til periodebudsjettet. Ulike forhold bidrar imidlertid til at årsprognosen tilsier en forverring av bykassens resultat med om lag 19 millioner kroner. Hovedpunktene fra økonmomianalysen er følgende:

  • Kommunens skatteinngang pr. august  i år 41,7 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett, og viser en vekst på 9,9 prosent i forhold til samme periode i fjor. Merinntektene motsvares i en viss grad av svakere inntektsutjevning enn forutsatt, slik at netto merinntekt fra skatt og rammetilskudd pr. august er på 37,0 millioner kroner.
  • Den nasjonale skatteinngangen viser pr. utgangen av august en vekst på 6,9 prosent. Den gode skatteinngangen i Drammen kan først og fremst forklares med ekstraordinær innbetaling av tidligere års restskatt samt et gunstig avregningsoppgjør mellom kommunene for 2012.  Det forventes at skatteinngangen både lokalt og nasjonalt vil vise en avtagende vekst i 3. tertial, men rådmannen forventer likevel at skatt og rammetilskudd samlet vil gi kommunen en merinntekt i størrelse 30 millioner kroner på årsbasis.
  • Programområdenes rammer ble ved behandlingen av 1. tertialrapport å styrket med 32,5 millioner kroner. Til tross for styrkingene viser regnskapsstatus pr. utgangen av august et samlet merforbruk for programområdene på 23,7 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.  Programområdenes lønnsutgifter sett i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspenger viser pr. august et netto merforbruk på 11,8 millioner kroner.   De største utfordringene finnes innenfor programområdene 02 Oppvekst, 05 Helse og omsorg og 13 Sosiale tjenester.  Årsprognosen for programområdene samlet tilsier et merforbruk i underkant av 50 millioner kroner.
  • Inntekter fra integreringstilskuddet er pr. august 7,9 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. Merinntektene har blant annet sammenheng med mottak av flere flyktninger enn budsjettert. Det forventes en merinntekt på 5 millioner kroner på årsbasis. Merinntektene må i stor grad ses i sammenheng med Introduksjonssenterets merutgifter ved mottak av flere flyktninger.
  • Momsrefusjon fra bykassens investeringer viser merinntekt  på 11,8 millioner kroner per utgangen av 2. tertial 2013. Medrinntektene har i stor grad sammenheng med at momsfritaket for arbeider på offentlig vei falt bort fra årsskiftet, og må ses i sammenheng med økte investeringsutgifter.
  • Finansbudsjettet vurderes så langt å være under kontroll, og på årsbasis forventes et resultat i balanse.
  • Kommunens pensjonskostnader har vist sterkt vekst de seneste årene. Basert på oppdaterte aktuarberegninger anslås at årets samlede pensjonskostnader i regnskapet vil bli om lag 25 millioner kroner høyere enn budsjettert. Medrutgiftene motsvares i en viss grad av redusert lønnsreserve, slik at netto belastningen blir på 20 millioner kroner.
  • For Drammen bykasse samlet viser årsprognosen en forverring i netto driftsresultat på 12,3 millioner kroner. Siden 80 prosent av merinntekter fra momsrefusjon må overføres til investeringsbudsjettet viser årsprognosen en samlet resultatforverring for Drammen bykasse på 18,7 millioner kroner.

Lønn og sykelønnsrefusjon pr. august 2013

Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av april en netto merutgift på 10,7 millioner kroner, fordelt på følgende måte:

Brutto lønnsutgifter: 54,5 millioner kroner høyere enn periodebudsjettet
Refusjon sykelønn: 31,8 millioner kroner høyere enn periodebudsjettet
Refusjon fødselspenger: 10,9 millioner kroner høyere enn periodebudsjettet

Tabell over lønn og sykerefusjon.

Tabell over avvik lønn og lønnsrefusjoner.

Hovedoversikt pr. august 2013 for Drammen bykasse (pdf)

 
Topp