Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Status i investeringsbudsjettene

Investeringer i bybygging er videreført gjennom et høyt investeringsnivå i årets første 8 måneder. Prosjektene følger planlagt fremdrift, og det er ikke meldt om større overskridelser i forhold til budsjetterte kostnader. For enkelte prosjekter rapporteres lavere kostnader enn budsjettert.

I revidert investeringsbudsjett foreslås å styrke årets bevilgning til byutviklingsprosjekter i samarbeid med andre utbyggere med 3 millioner kroner. Rammen for oppgradering/rehabilitering av infrastuktur økes med 6,4 millioner kroner for å kompenserere for opphør av momsfritak ved arbeide på offentlig vei.

Status viser at kostnadene ved opgradering av Strømsø Torg og bybrua har blitt lavere enn budsjettert, og det trekkes inn 19 millioner kroner i ubrukte bevilgninger. I tillegg reduseres årets investeringsramme til vann og avløp med 41 millioner kroner som følge av forskjøvet fremdrift i enkelte prosjekter.

Endringene i investeringsbudsjettet finansieres innenfor tilnærmet låneramme etter at overføring fra bykassens driftsbudsjett er redusert med 50,4 millioner kroner.

Drammen bykasses inversteringsbudsjett

Bykassen har for 2013 en brutto investeringsramme på 411,2 millioner kroner inklusivre-bvilgning av ubrukte bevilgninger fra 2012. . Av bevilgningsrammen omfatter 41 prosent (168,0 millioner kroner) tiltak innenfor programområde 14 Vann og avløp.

Ved utgangen av 2. tertial 2013 er det regnskapsført 153,7 millioner kroner i investeringsutgifter. Til sammenligning var påløpt 129,9 millioner kroner i samme periode i fjor. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp pr. 31. august 2013):

 • IKT - kjerneinvesteringer: 11,3 mill. kr 1)
 • Strømsø Torg - oppgradering: 9,3 mill. kr
 • Bybrua – rehabilitering: 9,0 mill. kr
 • VA – Hasselevei/Ramfløyveien: 9,0 mill. kr
 • VA – Austad etappe 3 Solsvingen: 8,1 mill. kr
 • Digitalt utstyr i grunnskolen: 7,8 mill. kr
 • Samarbeid med andre utbyggere: 4,5 mill. kr
 • VA – Strømperenovering 2012: 4,4 mill. kr
 • VA – Øren Haveby: 4,3 mill. kr
 • Engene – rehabilitering: 3,7 mill. kr
 • Marienlyst Gamle gress – nytt kunstgressdekke: 3,7 mill. kr
 • VA – Åskollen etappe 1 Elgveien: 3,8 mill. kr
 • VA – Styrmoesvei 28B-38: 3,2 mill. kr

1) Omfatter alle deltakerkommunene i D-IKT – Drammens andel er ca. 6,5 mill. kr

Det foreslås diverse justeringer innenfor bykassens investeringsbudsjett for 2013.

Se spesifikasjon i tabellen med forslag til justeringer av Drammen bykasses inversteringsbudsjett 2013

Det foreslås totalt 11,2 millioner kroner til nye tiltak og opprydding i tidligere forutsetninger innenfor investeringsbudsjettet. Det foreslås å utvide bruk av tilsagngsrammen for samarbeid med andre utbyggere med 3 millioner kroner. I tillegg foreslås investeringsrammen for oppgradering/rehabilitrering av infrastruktur styrket med 6,4 millioner kroner for å kompensere for bortfall av momsfritaket for arbeid på offentlig vei fra 1. januar i år.

Diverse tiltak innenfor bykassens investeringsbudsjett foreslås nedjustert med 62,2 millioner kroner. Dette skyldes blant annet lavere kostnader enn forutsatt ved oppgraderingen av Strømsø torg og bybrua. Som følge av forskjøvet fremdrift foreslås årets investeringsramme til vann og avløp nedjustert med 41 millioner kroner. I tillegg oppheves bevilgningen fra 1. tertialrapport 2013 til dekning av bortfall av spillemidler som følge av at Marienlyst Gamle gress da det har vist seg at disse inntektene likevel ikke var inntektsført tidligere.

Etter disse endringene er finansieringsbehovet i bykassens investeringsbudsjett redusert med 51 millioner kroner. De foreslåtte endringer i investeringsbudsjettet er er nærmere omtalt innenfor de enkelte programområder i del 3. Ved salderingen av revidert investeringsbudsjett 2013 må det i tillegg tas hensyn til følgende forhold:

 • Som tidligere omtalt er foreslaget til revidert driftsbudsjett saldert med nedjustering av overføringen til investeringsbudsjettet med 50,4 millioner kroner. Overføring av driftsmidler til egenfinansiering av investeringer utgjør etter dette 13,7 millioner kroner.
 • Som følge av høyere momsrefusjon enn forutsatt fra bykassens investeringer er inntektsanslaget er overføring fra drifts- til investeringsbudsjettet oppjustert med 6,4 millioner kroner (80 prosent av økt refusjonsinntekt). Overføring av momsrefusjon utgjør etter dette 15,3 millioner kroner.
 • Ved en summeringsfeil i 1. tertialrapport var årets finansieringsbehov oppført med 7 millioner kroner for lite. Det må derfor korrigeres for dette.

Etter dette er forslaget til revidert investeringsbudsjett for Drammen bykasse per 2. tertial 2013 saldert med en marginal økning i lånerammen på 0,1 millioner kroner. Årest justerte låneramme utgjør etter dette 313,3 millioner kroner. Samlet egenfinansiering av årets reviderte budsjett utgjør etter de foreslåtte justeringer 29,0 millioner kroner når overført momsrefusjon tas med. Dette tilsvarer ca. 12 prosent av investeringsbudsjettet når vann og avløp holdes utenfor.

Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett

Drammen Eiendom KF har for 2013 en brutto investeringsramme på 575,1 millioner kroner inklusiv re-bevilgning av ubrukte bevilgninger fra 2012. Ved utgangen av 2. tertial 2013 er det regnskapsført 297,2 millioner kroner. Det viser at aktivitetsnivået har vært betydelig høyere enn i 2012, hvor det var regnskapsført 153,9 millioner kroner i samme periode. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp pr. 31. august 2013):

 • Frydenhaug skole – erstatningsbygg: 40,3 mill. kr
 • Galterud skole – ny flerbrukshall: 34,2 mill. kr
 • Kobbervik gård – ombygging til barnehage: 33,7 mill. kr
 • Åskollen skole – utvidelse/ombygging: 28,9 mill. kr
 • Kjøp av boliger for utleie: 20,0 mill. kr
 • Blentenborg – nytt bofellesskap for funksjonshemmede: 18,0 mill. kr
 • Harmonien – kjøp og oppgradering: 15,7 mill. kr
 • Blichs gate P-hus: 14,0 mill. kr
 • Svensedammen skole – utbygging/ombygging: 10,5 mill. kr
 • Drammen Kjøkken KF – ny lokalisering: 10,1 mill. kr
 • Schwartzgate – nye omrosrgboliger for demente: 9,7 mill. kr
 • Introduksjonssenteret – oppgradering klasserom: 8,9 mill. kr
 • Oppgradering av skolebygg (rammebevilgning): 7,5 mill. kr
 • Strømsø barnehage – utvidelse: 5,4 mill. kr
 • Konnerud skole – sanering og oppgradering inneklima: 5,2 mill. kr

For nærmere omtale av de enkelte prosjektene vises programområdeomtalene i del 3 samt til Drammen Eiendom KF’s rapport for 2. tertial 2013, jfr. vedlegg 3.

Det foreslås ingen justeringer i Drammen Eiendom KF’s investeringsbdusjett pr. 2. tertial 2013.

 
Topp