Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Sentrale budsjettposter

Sentrale inntekter

Skatt og rammetilskudd

Drammen kommunes skatteanslag for 2013 er basert på en vekst på 5,3%. Det nasjonale skatteanslaget ble ved behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett (RNB 2013) marginalt nedjustert fra 5,1 til 5,0% vekst.

Skatteinngangen i Drammen kommune viser pr. utgangen av august en akkumulert vekst på 9,9 prosent. Dette innebærer at skatteinntektene for årets åtte første måneder ligger 41,7 millioner kroner over periodisert budsjett. Merinntektene skyldes særlig ekstraordinær innbetaling av eldre restskatt samt betydelig gunstigere avregning i RAFT-ordningen  for 2012, sammenliknet med fjorårets avregning.

Den nasjonale skatteinngangen viser en akkumulert vekst på 6,9 prosent pr. utgangen avaugust.

Tabell og graf over skatteutviklingen i 2013.

Både lokalt og nasjonalt er skatteveksten til og med august betydelig bedre enn budsjettert. Isolert sett ligger imidlertid inntektene fra forskuddstrekket i de ordinære forfallsmånedene nærmere den budsjetterte veksten i overkant av 5 prosent. Rådmannen legger derfor til grunn at skatteinngangen i årets fire siste måneder vil være tilnærmet i samsvar med budsjett. Dette innebærer at vekstkurvene vil avta ytterligere, men det vil likevel gå mot en betydelig merinntekt på årsbasis.

Rådmannen legger til en årsprognose for kommunens skattevekst på 8,0 prosent på årsbasis. Dette tilsvarer en merinntekt på 41 millioner kroner. Det legges samtidig til grunn at den nasjonale skatteveksten blir på 6,5 prosent.

Rammetilskuddet viser pr. august en mindreinntekt på 4,6 millioner kroner. Dette skyldes større trekk enn forutsatt i inntektsutjevningen for perioden januar-mai, som følge av at Drammen kommunes skatteinngang pr. innbygger i denne perioden ligger på 99,0 prosent av landsgjennomsnittet, mens det i vedtatt budsjett er lagt til grunn 97,9 prosent. Basert på de foran omtalte forutsetninger for skatteutviklingen lokalt og nasjonalt, vil skatt pr. innbygger i Drammen kommunes bli på 99,1 prosent for 2013. På årsbasis forventes dette å gi en mindreinntekt gjennom inntektsutjevningen på 11 millioner kroner.

Netto merinntekt for skatt og rammetilskudd i 2013 anslås etter dette til 30 millioner kroner. Rådmannen foreslår at inntektsforutsetningene oppjusteres i samsvar med dette.

Integreringstilskudd flyktninger og asylsøkere

Per utgangen av august er integreringstilskuddet inntektsført med 48,7 millioner kroner. Dette er 7,9 millioner koner mer enn i periodisert budsjett. Det er per utgangen av august bosatt 96 personer, herav 8 enslige mindreårige og 8 personer på familiegjenforening. Merinntektene skyldes først og fremst at det er bosatt flere personer enn budsjettert.

Budsjettet er basert på mottak av 100 nye flyktninger i 2013. Som kjent vedtok bystyret ved behandlingen av økonomiplan at det skal tas i mot inntil 130 flyktninger pr. år i perioden 2013-2015. Utviklingen hittil i år tilsier at målet om økt bosetting vil bli nådd. Årsprognosen for integreringstilskuddet foreslås derfor oppjustert med 5 millioner kroner som tilsvarer merinntektene ved å bosette 30 personer ekstra. Samtidig foreslås programområde 13 Sosiale tjenester styrket med 3,7 millioner kroner til dekning av økte utgifter ved bosetting av flere personer.

Kompensasjonstilskudd fra Husbanken

Budsjettet omfatter rentekompensasjon fra Husbankens ordninger knyttet til omsorgsboliger/ sykehjemsplasser og skolebygg. For 2013 er det budsjettert med samlet kompensasjonstilskudd på 24,6 millioner kroner. Tilskuddene beregnes på grunnlag av Husbankens flytende rente, og utbetales i hovedsak i desember. Husbankens flytende rente fastsettes på grunnlag av rentenivået for statskasseveksler med løpetid inntil 3 måneder tillagt 0,5 prosentpoeng. Rentenivået på statskasseveksler er for tiden svært lavt, med en gjennomsnittsrente på 1,54 prosent til og med september. Husbankens flytende rente er for perioden november-desember 2013 satt til 2,084 prosent, og gjennomsnittsrenten for året er på 2,12 prosent. Dette er noe lavere enn kommunens budsjettforutsetning og kan gi en mindreinntekt i størrelse 1-2 millioner kroner.

Kompensasjon merverdiavgift

Momskompensasjon fra investeringsregnskapene for Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF er budsjettert med 27,1 millioner kroner i 2013. Til sammenlikning ble det inntektsført 38,6 millioner kroner i 2012. Det må tas hensyn til at overføringene fra Drammen Eiendom KF i 2013 reduseres fra 40 til 20 prosent av refusjonsinntekten , mens resterende 80 prosent inngår som finansiering i foretakets investeringsregnskap. For bykassen er det i budsjettet forutsatt at 80 prosent av inntekstført beløp overføres til investeringsregnskapet. 

Per utgangen av august er det inntektsført investeringsmoms med til sammen 26,9 millioner kroner, fordelt med 19,2 millioner kroner fra bykassen og 7,8 millioner kroner fra Drammen Eiendom KF. For bykassen er beløpet 11,8 millioner kroner høyere enn budsjett, mens det for Drammen Eiendom KF er 0,2 millioner kroner lavere enn periodebudsjettet. Samlet gir dette en merinntekt i forhold til periodebudsjettet på 11,6 millioner kroner.

Anleggsaktiviteten har vært høy hittil i år både innenfor bykassen og i Drammen Eiendom KF’s regi. Det forventes at inntektene vil holde seg høyt resten av året, spesielt gjelder dette inntektene fra Drammen Eiendom KF hvor flere større byggeprosjekter nylig er avsluttet eller er under utførelse. Det legges derfor til grunn en årspronose i samsvar med budsjett for refusjonsinntektene fra Drammen Eiendom KF.

Merinntektene fra bykassens investeringsregnskap må ses i forhold til at ordningen med momsfritak for arbeid på offentlig vei opphørte fra 1. januar i år. Dette innebærer at investeringsutgiftene øker, samtidig som dette utløser høyere kompensasjon. Rådmannen foreslår at årets inntektsanslag oppjusteres med 8,0 millioner kroner. Det forutsettes at 80 prosent av inntektsøkningen, i samsvar med regnskapsforskriften, overføres til investeringsbusjettet. Dette utgjør 6,4 millioner kroner, og rådmannen foreslår at den økte overføringen til investeringsbudsjettet benyttes til å kompensere investeringsrammen for oppgradering av infrastruktur i programområde 11 Samferdsel og fellesarealer for bortfallet av momsfritaket for arbeid på offentlig vei.

Finansielle poster

Lånefondets kontantresultat

I Lånefondets budsjett er det lagt til grunn en gjennomsnittsrente for 2013 på 2,7 prosent. Rentenivået på den usikrede delen av låneporteføljen styres i stor grad av nivået på 3 måneders Nibor. Denne renten har hittil i år holdt seg forholdsvis stabil på et lavt nivå, og viser et gjennomsnitt på 1,78 prosent pr 2. tertial. Ut fra signalene fra Norges Bank legger rådmannen til grunn at de korte rentene vil holde seg stabilt lave også i 3. tertial.

Isolert sett medfører lavere rentenivå besparelser i den ikke-sikrede delen av låneporteføljen. På den annen side er det faktorer som trekker i motsatt retning;

  • Marginpåslagene – dvs. tillegg utover Nibor-renten - har vært stigende, og ligger nå i intervallet 0,25 – 0,50 prosent. Dette reduserer fordelen av den lave Niborrenten
  • Som følge av anstrengt likviditet ved inngangen til 2013 er nye lån tatt opp tidligere enn forutsatt i budsjettperiodiseringen
  • Andel rentesikret gjeld økte i 1. tertial,  men er nå noe redusert i 2. tertial og fordelingen mellom flytende og sikret gjeld er nå 48/52.  Høy andel av sikret gjeld gir høyere gjennomsnittsrente for Lånefondet.

Gjennomsnittlig lånerente i lånefondet er noe lavere i 2. tertial sammenlignet med 1. tertial - fra et gjennomsnitt på 3,5 prosent til 3,2 prosent. Lånefondets renteutgifter vurderes på årsbasis å bli i samsvar med eller noe lavere enn budsjett.

Lånefondet har hittil i år lånt ut 654 millioner kroner til Drammen Eiendom KF og Drammen bykasse. Etterslepet i Lånefondets utlån er dermed betydelig redusert, og fondets renteinntekter vurderes etter dette å bli i samsvar med budsjett.

Forutsatt at det ikke skjer større endringer i rentenivået i årets siste måneder legger rådmannen til grunn at Lånefondet vil nå et resultat for 2013 tilnærmet det budsjetterte kontantoverskuddet på 8,1 millioner kroner.

Bykassens finansbudsjett

Lavere rentenivå påvirker også bykassens renteinntekter. Det må blant annet tas hensyn til at referanserenten for kommunens ansvarlige lån til Energiselskapet Buskerud AS (5 års statsobligasjoner) har ligget svært lavt i første del av 2013. Samlet anslår rådmannen at bykassens renteinntekter fra innskudd og utlån kan bli i størrelse 1 million kroner lavere enn budsjettert dersom nåværende rentenivå holder seg ut året.

På den annen side forventes bykassens renteutgifter å bli noe lavere en budsjettert. Rådmannen legger derfor til grunn at bykassens finansbudsjett vil komme ut i tilnærmet balanse på årsbasis.

Status lånegjeld

Lånefondet gjeld pr. inngangen til 2013 utgjorde 4 422 millioner kroner. Det er hittil i år tatt opp nye lån på til sammen 500 millioner kroner. Samtidig er det i denne perioden betalt avdrag med 89,2 millioner kroner, slik at lånegjelden ved utgangen av august utgjorde 4 833 millioner kroner.

Det vil være behov for ytterligere låneopptak i løpet av høsten i størrelse 100 mill. kroner, og det anslås at lånegjelden ved årets utgang vil være om lag 4 870 mill. kroner. Dette er som forutsatt i økonomiplan 2013-2016.

Av totalt lånegjeld pr. utgangen av august utgjør andel lån som er rentesikret 52 prosent, mens lån med kortsiktige rentevilkår utgjør 48 prosent. Ved inngangen til 2013 var rentesikret andel av låneporteføljen på om lag 50 prosent.  I henhold til kommunens finansreglement skal rentesikret andel av låneporteføljen ligge i intervallet 30-70 pst.

Se diagram over Rentesikret andel av låneporteføljen.

Startlån/formidlingslån

Ved behandlingen av 1. tertialrapport 2013 vedtok bystyret å utvide årets ramme for Startlån fra 80 til 110 millioner kroner. Pr utgangen av august har Husbanken utbetalt 60 millioner kroner av gitt tilsagn på 80 millioner kroner. Det er uklart om hele tilsagnsbeløpet vil bli utbetalt. Det er også lite sannsynlig at Husbanken vil innvilge den omsøkte utvidelsen av lånerammen. Som nærmere omtalt under programområde 13 Sosiale tjenester foreslår derfor rådmannen at inntil 50 millioner kroner av lånerammen til Startlån kan finansieres gjennom annen lånekilde enn Husbanken.

Pr. utgangen av august i år har kommunen totalt 304,5 millioner kroner i utlån av Startlån. Hittil i år er det utbetalt lån for 65,1 millioner kroner, mens det er gitt tilsagn og forhåndsgodkjenninger for til sammen 63,9 millioner kroner. 

Fellesutgifter/ufordelte poster

Pensjon – reguleringskostnad og premieavvik

Det er i årets budsjettert lagt til grunn en samlet reguleringskostnad på 114,5 millioner kroner inklusiv arbeidsgiveravgift. Ut fra denne reguleringskostnaden og ordinær premie samt tidligere aktuarberegninger for årets netto pensjonskostnad, er årets premieavvik (inntekt) anslått til 107,1 millioner kroner.

Basert på oppdatert informasjon fra Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) og KLP vil årets reguleringskostnad bli en del lavere enn budsjettert. Reguleringspremien fra KLP er oppgitt til 9,9 millioner kroner, men vil i stor grad motsvares at premiefond (fjorårets overskudd), slik at netto belastningen kun blir 1,4 millioner kroner. Reguleringspremien fra
DKP er ennå ikke fastsatt, men ut fra foreløpig anslag er lagt til grunn at denne blir på om lag 76 millioner kroner.Inklusiv arbeidsgiveravgift tilsier dette en samlet reguleringspremie for DKP og KLP på 88 millioner kroner, det vil si en besparelse på 26,5 millioner kroner i forhold til budsjett.

Som varslet i 1. tertialrapport viste oppdaterte beregninger fra aktuar at netto kommunens pensjonskostnad for 2013 kunne bli betydelig høyere enn tidligere anslått. Dette ville i så fall redusere årets premieavvik, og gi en forverring i bykassens resultat for 2013. Rådmannen har i løpet av sommeren og høsten mottatt nye aktuarberegninger som bekrefter dette bildet. Basert på de nyeste aktuarberegningene for DKP og KLP reduseres årets premieavvik fra 107,1 til 55,6 millioner kroner, det vil si en nedgang (mindreinntekt) i årets premieavvik på 51,5 millioner kroner. Reduksjonen i premieavviket er skyldes delvis lavere regulerings-premie enn forutsatt, og delvis en betydelig økning i den aktuarberegnede netto pensjonskostnaden. Sistnevnte beregnes på grunnlag av pensjonsordningenes medlemsmasse og parameterverdier som årlig fastettes av Kommunal- og regionaldepartementet. Parameterverdiene er over flere år strammet inn i den hensikt å redusere de årlige premieavvikene.

Netto virkningen av disse forholdene er en økning i kommunens pensjonskostnader for 2013 på 25 millioner kroner. Rådmannen foreslår derfor at bykassens driftsbudsjett korrigeres i samsvar med dette. Denne merbelastningen vil også i stor grad videreføres i 2014 og videre utover i den kommende økonomiplanperioden. Det vises i denne forbindelse til Kommuneproposisjonen 2014 der Regjeringen varsler en betydelig økning i kommunesektorens pensjonskostnader de nærmeste årene.

Netto endring reguleringspremie og premieavvik 2013

Sentral lønnsreserve 2013

I samsvar med forutsetningene i statsbudsjettet 2013 ble det i årets budsjett lagt til grunn en lønnsvekst på 4,0 prosent. Siden overhenget fra 2012 var på 2,7 prosent ville det ikke være rom for store tillegg i årets lønnsoppgjør. Som følge av dette er det avsatt en sentral lønnsreserve på 32,3 millioner kroner. Årets lønnsoppgjør ble avsluttet innenfor en ramme på cirka 3,5 prosent, og Regjeringen nedjusterte i revidert nasjonalbudsjett 2013 anslaget for lønnsveksten i kommunesektoren tilsvarende.

I 1. tertialrapport 2013 foreslo rådmannen ut fra et foreløpig anslag å nedjustere årets lønnsreserve med 10 millioner kroner. Etter at virkningene av årets lønnsoppgjør er konkret beregnet viser det seg at lønnsreserven kan reduseres med ytterligere 5 millioner kroner. Rådmannen foreslår derfor at dette gjøres ved behandlingen av 2. tertialrapport 2013.

Avsetning – reguleringskostnadens virkning på tilskuddet til private barnehager

Kunnskapsdepartementet fastsatte i brev av 15. februar 2012 at det ved etterberegning av satsene for kommunalt tilskudd til ikke kommunale barnehager skal tas hensyn til betalt pensjonspremie, og ikke den aktuarberegnede pensjonskostnaden som belastes kommunenes regnskap. Satsene for Drammen kommunes tilskudd til de private barnehagene for 2013 er basert på ordinær pensjonspremie. Det er derfor gjort en avsetning på 16 millioner kroner til dekning av virkningen årets reguleringspremie vil få for tilskuddet til de ikke kommunale barnehagene. Basert på DKP’s foreløpige anslag for årets reguleringskostnad anslår rådmannen at årets avsetning er 2-3 millioner for lav. Som det fremgår av omtalen av programområde 01 Barnehage i del 3.1 legger rådmannen til grunn at denne merkostnaden kan dekkes innenfor programområdets ramme. 

Årsoppgjørsdisposisjoner

Disposisjonsfond – status 2013

Bykassens disposisjonsfond pr. 31. desember 2012 er balanseført med 172,9 millioner kroner. Dette er 9,2 millioner kroner utover de nye målene for bykassens reserver som bystyret vedtok ved behandlingen av økonomiplan 2013-2016. I det balanseførte beløpet inngår midler bystyret har avsatt til konkrete forhold som restmidler fra ”eldremilliarden” (5,6 millioner kroner) og depositumfondet (1 million kroner).

I 2. tertialrapport 2013 foreslår rådmannen at budsjettert bruk av disposisjonsfondet til engangsbevilgninger i1. tertialrapport med 33,1 millioner kroner oppheves, og erstattes med tilsvarende reduksjon i budsjettert overføring fra drifts- til investeringsbudsjettet. Det foreslås ingen ytterligere bruk av disposisjonsfondet i 2. tertialrapport.

Korrigert for ”øremerkede avsetninger” anslår rådmannen at disposisjonsfondet vil utgjøre 170,1 millioner kroner ved utgangen av 2013. Som det fremgår av tabellen nedenfor innebærer dette at det vil være en avsetning på 0,4 millioner kroner utover de målene for reserver som bystyret har vedtatt.

Se tabell over prognose disposisjonsfondet per 31.12.2013.

Bruk av bundne fondsmidler

Virksomhetene er tilført 21,1 millioner kroner fra bundne driftsfond i 2013. Dette gjelder ubrukte øremerkede bevilgninger som ble avsatt i regnskapet for 2012.

Det er i årets budsjett lagt til grunn netto bruk av vann- og avløpsfond med 1,7 millioner kroner. Kalkulatoriske kapitalkostnader er i selvkostmodellen basert på 2,0 prosent gjennomsnittsrente for 3-års statsobligasjoner. Faktisk gjennomsnittsrente i årets 5 første måneder er på 1,57 prosent. Rentenivået har imidlertid vist en stigende tendens, og gjennomsnittsrenten for september var på 2,04 prosent. Dersom det legges til grunn et rentenivå på 2,0 prosent i årets fire siste måneder vil gjennomsnittsrenten for 2013 bli på 1,85 prosent. Isolert sett vil dette gi en reduksjon i selvkostgrunnlaget for vann- og avløpsgebyrene på om lag 1,5 millioner kroner. På den annen side kan andre forhold påvirke selvkostgrunnlaget i motsatt retning. Avviket synes dermed å bli så lite at rådmannen ikke foreslår noen endringer i budsjettert bruk av vann- og avløpsfond.

Overføring fra drifts- til investeringsbudsjettet

Overføringene fra drifts- til investeringsbudsjettet består av to poster, som i opprinnelig budsjett 2013 var oppført med følgende beløp:

  • Overf. av 80% av momskompensasjon fra bykassens investeringer 8,9 mill. kr
  • Overf. av driftsmidler generelt 64,1 mill. kr

Førstnevnte overføring er obligatorisk i henhold til regnskapsforskriften, mens det står kommunen fritt hvor mye man vil overføre til egenfinansiering i investeringsbudsjettet ut over dette.

Som følge av oppjustering av anslaget for momskompensasjon fra bykassens investeringer med 8,0 millioner kroner, økes overføring av momskompensasjon til investerinsgbudsjettet med 6,4 millioner kroner (80% av økningen). Som det er redegjort for tidligere i rapporten foreslår rådmannen at den generelle overføringen av driftsmidler til investeringsbudsjettet nedjusteres med 50,4 millioner kroner. Nedjusteringen må ses på bakgrunn av at budsjettert netto driftsresultat er betydelig redusert, og frigjorte midler benyttes til erstatning av budsjettert bruk av disposisjonsfond i 1. tertialrapport samt saldering av de foreslåtte budsjettjusteringene pr. 2. tertial 2013.

Overføringer fra drifts- til investeringsbudsjettet vil etter dette utgjøre følgende beløp i 2013:

  • Overf. av 80% av momskompensasjon fra bykassens investeringer 15,3 mill. kr
  • Overf. av driftsmidler generelt 13,7 mill. kr

Dette innebærer at målsettingen om 40 prosent egenfinansiering av bykassens investeringer ekskl. vann- og avløpstiltak ikke vil være oppfylt for 2013.

 
Topp