Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 01 Barnehager

Alle barn får tilbud om barnehageplass og det er løpende opptak.

Programområdet viser per 2. tertial et mindreforbruk på 2,5 millioner kroner. På årsbasis forventes det at programområdet går i balanse.

Ansatte i kommunale og private barnehager får etter- og videreutdanning i regi av Norges Beste Barnehage. Gratis kjernetid videreføres. Kobbervik gård barnhage ble åpnet i august. Strømsø barnhage rehabiliteres og overtas 1. januar 2014. Den vil være i full drift fra 1. februar 2014

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per august et mindreforbruk på 2,5 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.

Vurdering

De kommunale barnehagene står for cirka 2,3 millioner kroner av mindreforbruket. Dette skyldes i hovedsak feil periodisering og ubesatte stillinger, og det forventes balanse ved årets slutt.

Norges Beste Barnehage har et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner. Dette skyldes at Norges beste barnehage ikke har hatt ett fullt driftsår i 2013. Det forventes også et mindreforbruk ved årets slutt.

Spesialpedagogiske tiltak i barnehagene viser et merforbruk på 0,6 millioner kroner og ser ut til å få et merforbruk ved årets slutt på 0,4 millioner kroner. Dette skyldes hovedsakelig at gjennomsnittlig timeantall per vedtak har økt. Det er knyttet noe usikkerhet til kostnader som følge av bytte av transportleverandør.

Det må påregnes et merforbruk på 0,8 millioner kroner på prosjektet Gratis kjernetid.

Det er avsatt 16 millioner kroner til å dekke økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager som følge av reguleringspremie i kommunens pensjonsordninger.  Foreløpig anslag for årets reguleringspremie viser at det kan bli behov for 2 – 3 millioner kroner utover det avsatte beløpet.

Klagesak fra private barnehager på tilskudd for 2012, blir i løpet av høsten 2013 sendt til Fylkesmannen for behandling. Eventuelle merkostnader blir først klart etter at Fylkesmannen har behandlet klagen.

Avsatt beløp til dekning av aktivitetsvekst og kompenasjon for lønnsvekst til de ikke-kommunale barnehagene vurderes å ligge noe høyere enn behovet tilsier.

Konklusjon

Budsjettsituasjonen for programområdet vurderes å være under kontroll. De ovenfor omtalte merutgifter bør kunne dekkes innenfor programområdets budsjettramme. Programområdet som helhet antas etter dette å gå mot balanse ved årsslutt.

Nøkkeltall for driftsregnskapet

Investeringsbudsjettet

Kobbervik gård – ombygging til barnehage

Kobbervik gård barnehage ble ble satt i ordinær barnehagedrift fra 15. august i år.  Bygningen er nå oppgradert med tekniske anlegg og moderne funksjonalitet samtidig som antikvariske hensyn er ivaretatt. Prosjektet er realisert innenfor vedtatt ramme på kr. 45,9 mill. Barnehagen har plass til ca. 100 barn fordelt på 6 baser.

Det ble i 1. tertialrapport avsatt 2 millioner kroner til anskaffelse inventar og utstyr i barnehagen. Det er meldt om ytterligere behov for 0,3 millioner kroner. Dette dekkes innenfor driftsrammen til Kobbervik gård barnehage.

Strømsø barnehage - utvidelse

Strømsø barnehage utvides fra 2 til 4 avdelinger ved ombygging av eksisterende 2. etasje i bygget. Planlagt ferdigstillelse er 1. januar 2014. Strømsø barnehage disponerer lokaler i nye Kobbervik gård barnehage i byggeperioden. Det er bevilget 13 millioner kroner til ombyggingen samt avsatt 2 millioner kroner til inventar og utstyr i 2013. Prosjektet er forutsatt fullfinansiert i Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett for 2014.

Andre forhold

Norges Beste Barnehage

Norges Beste Barnehage er et utviklingsprosjekt for barnehagene i Drammen som skal ha fokus på kvalitetsutvikling, kompetanseheving og systemutvikling i barnehagene. Prosjektet omfatter både kommunale og private barnehager. Etter første driftsår av Norges Beste Barnehage, går prosjektet med et mindreforbruk. Det skyldes at det ikke har vært full drift hele året. Medarbeidere ble ansatt i løpet av første halvår.

Barnehageplasser

Det er god kapasitet på barnehageplasser. Per 31. august var det 93 ledige plasser, fordelt på 70 plasser til barn under tre år og 23 plasser til barn over tre år.

Nedleggelsen av Austadgata førskole følger oppstart av nye Strømsø barnehage. Barna i Austadagata førskole overflyttes til nye Strømsø barnehage.

Gratis kjernetid

Per august er det 809 barn i målgruppen for prosjektet ”Gratis kjernetid”. 755 av disse barna er i barnehage. Deltakelsen i målgruppen har gått ned fra 97 prosent til 93,3 prosent. Antall barn i ordningen har holdt seg stabilt, men det har vært en vekst på 5,4 prosent i aldersgruppen 3-5 år. Denne endringen kan være et resultat av omlegging av kontantstøtteordningen.

Prosjektet er finansiert gjennom øremerket tilskudd fra staten. Basert på foreløpige beregninger ligger prosjektet an til et merforbruk på 0,8 millioner kroner. Rådmannen har varslet departementet om dette. Merforbruket skyldes i all hovedsak omleggingen av gradert foreldrebetaling i 2012, med økt minstesats og økte inntektsgrenser.

Statsbudsjettet for 2014 vil gi svar på om prosjektet blir videreført i 2014. Blir prosjektet videreført i 2014 vil rådmannen vurdere om det geografiske området skal justeres eller om norsktilbudet til mødrene skal utgå.

Sak om fremtidig barnehagestruktur blir fremmet i oktober.

 
Topp