Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 02 Oppvekst

Nærmere 30 flere barn får tjenester utenfor eget hjem sammenlignet med i fjor. Det arbeides med å styrke tiltakskjeden i barnevernet for å redusere antall plasseringer. Rådmannen foreslår derfor å bevilge 8 millioner kroner til utvidet tjenestetilbud i år.

Habiliteringstjenesten, PP-tjenesten, helsestasjonene og avdeling for enslige mindreårige ventes i sum å drifte i tråd med budsjett

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per 2. tertial et merforbruk på 8,2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.

Vurdering

Forbruket innenfor barnevern er på linje med forbruket i 2012. Gjennom effektivisering har det lyktes å holde kostnadene på 2012-nivå, til tross for flere barn under omsorg, flere barn med tiltak og økt antall meldinger. Driftsnivået er imidlertid høyere enn budsjett, og prognosen ut året tilsier et merforbruk på 9,3 millioner kroner.

Avdelingen enslige mindreårige flyktninger balanserer per august. Kostnader for ungdommer som går ut av barnevernet og over til NAV anslås til 0,7 millioner kroner utover budsjett.  Det blir iverksatt tiltak for å bedre overføringen til NAV.

Habiliteringstjenesten viser et mindreforbruk på 1,1 millioner kroner. Fagkompetansen er styrket fra og med juli. Dette har lenge vært et behov i forhold til enkelte brukergrupper. Prognose for året er et mindreforbruk på 2 millioner kroner.

De øvrige avdelinger, PP-tjenesten og helsestasjonene, Har budsjettbalanse per 2. tertial og forventes også å gå i balanse ved utgangen av året.

Konklusjon

Prognosen for året er fortsatt preget av usikkerhet. Et stort antall barn, plassert tidlig på året, medfører svært høye kostnader for hele 2013. Det beregnes et samlet merforbruk for programområdet på 8 millioner kroner ved års slutt.

Senter for oppvekst har satt inn kostnadsreduserende tiltak og rådmannen legger til grunn at det vil lykkes å stanse videre merforbruk. Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 8 millioner kroner.

Nøkkeltall for driftsregnskapet

Investeringsbudsjettet

Bekkevollen barnebolig

Det er i gjeldende økonomiplan satt av 8 millioner kroner til utvidelse av Bekkevollen barnebolig i år, med forutsetning om ytterligere 14 millioner kroner til ferdigstillelse av utbyggingen i 2014. Det planlegges å bygge ut full 2. etasje hvilket gir inntil 14 plasser. Dette vil øke investeringskostnadene med 14 millioner kroner til totalt 37 millioner kroner. Rådmannen vil komme tilbake til økonomisk inndekning i økonomiplan 2014-2017.

Andre forhold

Barnvernet

Barnevernet har økning i antall meldinger sammenlignet med samme tid i fjor. Barneverntjenesten hadde ved utgangen av 2012 707 bekymringsmeldinger. Per 2.tertial 2013 har barneverntjenesten fått 578 meldinger. Dersom denne utviklingen fortsetter vil det kunne medføre en økning i antall barn med tiltak.
 
Tabell 1 viser at Drammen kommune har  plassert 194 barn per 2. tertial 2013, mot 175 barn på samme tid i 2012. Antall barn under omsorg har siden 2010 vært stabilt på rundt 100, mens tallet i 2013 er 129. Den store økningen skyldes dels barnerike familier samt at barnevernstjenesten avdekker flere familier med rusproblematikk.

Oppvekst plasseringer

Tiltaksavdelingen er i 2013 styrket. Dette gjennom flere stillinger fra fylkesmannen samt omprioriteringer i barnevernet. Dette vil gi innsparinger, ved at barnevernet reduserer kjøp av kostbare eksterne tjenester. Tiltak utarbeides i samarbeid med familien og evalueres jevnlig. Dette, sammen med økt fokus på evaluering av tiltak, gir bedre tjenester til familien til en lavere kostnad. Senter for oppvekst jobber tverrfaglig for å øke foreldrekompetansen i utsatte familier for å redusere framtidige plasseringer.

Barnevernet i Drammen har første halvår 2013 ingen avvik på fristbrudd på lovpålagte tjenester. Senter for oppvekst har forbedret rutiner og ansatt flere tilsynsførere. I rapportering til Fylkesmannen per 30.06.13 kommer det fram at alle barn, der Drammen har tilsynsansvar, har tilsynsfører og har hatt ett eller flere tilsynsbesøk. Det er en utfordring, både kapasitetsmessig og praktisk, å gjennomføre fire besøk per barn per år.

Enslige mindreårige

Avdeling enslig mindreårige har tatt i mot åtte ungdommer, og er dermed i rute for å nå målet på 15 ungdommer innen utgangen av året.

 
Topp