Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 03 Samfunnssikkerhet

Programområdet viser per 2. tertial et resultat som er i samsvar med budsjett. DRBV har varslet behov for økte eierbidrag på totalt 3 millioner kroner i 2013. Rådmannen foreslår at merkostnadene først avklares eierkommunene i mellom, og foreslår ingen endring i budsjettet nå.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per august et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner.

Vurdering

Drammen kommune har mottatt et brev undertegnet styreleder og brannsjef i DRBV, som påpeker behovet for økt eiertilskudd i 2013. Selskapet hadde et underskudd i 2012 på 0,8 millioner kroner. Prognosen for 2013 viser et underskudd på 4,5 millioner kroner, og DRBV ber om at kommunene bidrar med et økt eierbidrag på totalt 3 millioner kroner. 

Ifølge Agenda Kaupangs kostra-analyse for 2012 har Drammen kommune høye utgifter til brann- og redningstjeneste sammenlignet med andre større kommuner. Årsaken synes å være at Drammen gjennom nåværende fordelingsnøkkel betaler en uforholdsmessig høy andel av kostnadene.

Rådmannen forutsetter at det utarbeides ny kostnadsfordelingsnøkkel i løpet av kort tid. Varslede merkostnader i 2013 bør fordeles etter ny nøkkel.

Konklusjon

Det foreslås ingen endringer i programområdet nå.

Nøkkeltall for driftsregnskapet for samfunnssikkerhet 

 
Topp