Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 04 Byutvikling

Programområdet har et merforbruk på 2,9 millioner kroner per 2. tertial. Dette skyldes i hovedsak økte utgifter og reduserte gebyrinntekter innen byggesak. Det er gjennomført organisatoriske endringer i byggesak for å effektivisere driften av avdelingen, bedre servicen overfor brukerne og redusere saksbehandlingstiden. Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 2,1 millioner kroner.

Store investeringer som oppgradering av Strømsø torg og Bybrua er fullført, og det forventes et betydelig mindreforbruk.

Økonomisk status

Fakta

Det har vært et betydelig merforbruk, samt reduserte inntekter, som har gitt et samlet negativt avvik på 2,9 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. De viktigste årsakene til avviket er:
- 1,6 millioner kroner i tapte gebyrinntekter på grunn av oversittede saksbehandlingsfrister våren 2013.
- 1,2 millioner kroner i merforbruk på lønn og andre driftsutgifter fordi det er innleid eksterne konsulenter for å håndtere restanser.

Vurdering

Avvikene er i all hovedsak knyttet til byggesaksbehandling. Hovedårsaken til avviket er manglende styringsrutiner. Dette har ledet til ujevn arbeidsbelastning og oversitting av saksbehandlingsfrister, med påfølgende bortfall av byggesaksgebyr. Noe av avviket kan skyldes periodisering av inntekter, og derfor bedres etter fakturering av avsluttede saker.

Omstillingsarbeidet innen byggesak er i gang, og skal blant annet: 
- Gi bedre oversikt og jevnere arbeidsbelastning
- Frigjøre tid til saksbehandling
- Effektivisere og målrette samhandlingsrutiner
- Gi bedre veiledningsmateriell til søkere
Pågående omstilling avsluttes i 2013, og i 2014 skal rutinene være på plass.

I budsjettet er det satt av 1,2 millioner kroner til plansamarbeid for Lierstranda – Brakerøya. Prosjektet har mindre fremdrift og lavere forbruk enn forutsatt, noe som bidrar til å redusere programområdets merforbruk totalt sett. Midlene avsatt til plansamarbeidet er forbeholdt dette prosjektet, men for 2013 må mindreforbruket i plansamarbeidet nyttes til nødvendig saldering av regnskapet i programområdet. 

Konklusjon

Det vil ta noe tid å gjennomføre og få full økonomisk virkning av de planlagte effektiviseringstiltakene på byggesak. Det vil være vanskelig å rette opp påløpt avvik i løpet av årets siste måneder, men målet er å unngå ytterligere økning i avviket. Rådmannen foreslår at programområdet styrkes med 2,1 millioner kroner i 2013.

Nøkkeltall for driftsregnskapet

Investeringsbudsjettet

Samarbeid med private/offentlige utbyggere

Av bevilgningen på inntil 15 millioner ble det i 1. tertial bevilget 7 millioner. Det er behov for ytterligere 3 millioner i 2. tertial til følgende tiltak: Grunnerverv av Tollbugata 7 i forbindelse med trafikkforplass Drammen stasjon, gatearbeider og snøsmelteanlegg i forbindelse med nytt P-hus i Blichsgate, Gågatenett Bragernes skisseprosjekt og videre arbeid med prosjekter som nytt sykehus, multifunksjonshall inkl. lokaliseringsstudie cricket og friidrett, Drammen havn og  Dr. Hansteinsgate. Rådmannen foreslår at det bevilges ytterligere 3 millioner kroner.

Strømsø torg og Tamburgata

Som tidligere signalisert endte dette prosjektet med et mindreforbruk totalt sett. Prosjektet er nå ferdig fakturert og 4 millioner kroner kan tilbakeføres til bykassa.

Bybrua rehabilitering og gatevarme

Prosjektet forventes å ende med et mindreforbruk. Per utgangen av august gjenstår nesten 29 millioner kroner av investeringsrammen. I tillegg forventes et investeringsbidrag fra Buskerudbyen i størrelsesorden 4 millioner kroner. Selv om sluttoppgjør ennå ikke er foretatt, legger rådmannen til grunn at minst 15 millioner kroner av bevilgningen vil forbli ubrukt, og foreslås derfor trukket inn.

Andre forhold

Strategisk rådgivning – nytt sykehus (jfr. vedtak 13 fra fellesforslaget i økonomiplanen)

Det har vært en prioritert oppgave å følge og påvirke prosessen for etablering av nytt områdesykehus i Vestre Viken HF. Rådmannen har kjøpt inn strategisk rådgivning knyttet opp mot beslutningsprosessene for nytt sykehus, og utredningskapasitet knyttet til å vurdere ulike tomter i Drammen med hensyn til egnethet som sykehustomt. I tillegg er det gitt tilskudd til VADS (Venner Av Drammen Sykehus), til å arrangere fagseminar om fremtidens sykehus.

Fjell 2020 områdeutvikling

Prosessen med gjennomføring av fysiske tiltak er i gang. Galterudhallen og nytt nærmiljøanlegg ved Galterud skole ble åpnet til skolestart høsten 2013. Aktivitetsanlegget ”Lille Dumpa” startes i løpet av året og fullføres 1. halvår 2014. Planlegging av øvrige tiltak gjennomføres i samarbeid med Drammen kommune og representanter fra nærområdet. I økonomiplan 2013-16 er det satt av 4 millioner kroner per år til investering i oppgradering av fellesområder (parker, lekeplasser og gangveier) på Fjell. I forbindelse med økonomiplan 2014-17, vil rådmannen komme tilbake med kvalitetssikrede anslag for investeringsbehov.

Tilrettelegging av bynære turområder (jfr. vedtak 22 i fellesforslaget i økonomiplanen)
Det gjennomføres et eget prosjekt for å tilrettelegge for bynært friluftsliv. Dette omfatter:
- Skilting og merking av tur-, gang- og sykkelforbindelser. Nyskilting ved inngangsportene til marka er nylig foretatt, og det vil i løpet av høsten bli skiltet tverrforbindelser mellom bysentrum og marka.
- Det utarbeides kart over eksisterende turveiforbindelser, samt behov for nye. Dette som grunnlag for at man i arealplanleggingen kan ivareta friluftsinteresser

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Drammen og Oplands Turistforening.

 
Topp