Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 05 Helse og omsorg

Rådmannen foreslår å bevilge 28 millioner kroner ekstra til helse og omsorg.

Nye tjenestetilbud som tas i bruk høsten 2013 er 16 omsorgboliger i Schwartzgate med velferdsteknologi, 8 øyeblikkelig-hjelp plasser ved Drammen Helsehus og 16 plasser for funksjonshemmede ved Blentenborg.

Ny organisering med 17 virksomheter er i drift med nye budsjettrammer fra 1. oktober.  Kjøp av sykehjemsplasser, drift av sykehjem og hjemmetjenester styrkes i forhold til vedtatt budsjett for 2013.

Samhandlingsreformen

Statlig regelendring ga inntektssvikt på 4,6 millioner kroner for øyeblikkelig-hjelp plasser. Antall betalingsdøgn er i 2. tertial redusert til samme nivå som i 2012. Det er usikkerhet knyttet til medfinansieringsordningen.

Analyser viser at tjenestene innenfor helse og omsorg drives kostnadseffektivt.

Arbeidet med ny helse- og omsorgsplan er startet under ledelse av en saksordførergruppe.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per august et merforbruk på 14,1 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.

I løpet av 2.tertial har det vært foretatt en rekke analyser av tjenesteproduksjonen innen helse og omsorg:

 • Sammenligning med de ti største kommunene i Norge (ASSS-nettverket): KSs kommunerapport
 • Gjennomgang av kommuneøkonomien med fokus på handlingsrom (KOSTRA-rapport 2012): Agenda Kaupang
 • Sammenligning av Drammen med Kristiansand vedr PLO-utgiftene i 2011 og 2012 (Økonomisk handlingsrom 2013): Agenda Kaupang
 • Utredning om kommunens kostnader knyttet til tjenestene til funksjonshemmede (Økonomisk handlingsrom 2013): Agenda Kaupang

Rapportene følger som elektroniske vedlegg. Analysene viser blant annet at Drammen kommune har et tjenestetilbud på nivå med andre sammenlignbare kommuner, tjenestene vurderes som kostnadseffektive og det pekes på mulige omstillingsområder.

Kjøp av sykehjemsplasser

Til og med september er det brukt 0,6 millioner kroner av en ramme på 5,0 millioner kroner.

Nærværsarbeid

Sykefraværet i 2.kvartal 2013 er på 9,5 %. Det er en reduksjon på 2,1 prosentpoeng fra samme periode i fjor. For tilsvarende periode i 2012 var sykefraværet på 11,6 %.

Vurdering

Forvaltning og rapportering

Det er avdekket noen tilfeller av uheldige forvaltningspraksis som nå er opphørt. I tillegg er det opprettet en egen arbeidsgruppe med følgende mandat:

 • undersøke om det er brukere som ikke får de tjenester og/eller vedtak de har behov for
 • undersøke om vi følger god forvaltningsskikk, og at vår praksis er i samsvar med lov og forskrifter
 • undersøke praksis i andre store byer
 • utarbeid forslag til nye rutiner
 • gjennomgå månedsrapportene fra Tjenestetildeling og samordning, og eventuelt foreslå endringer som vil sikre en god rapportering

Bystyrekomiteen vil bli orientert når rapporten fra arbeidsgruppen foreligger.

Tabell effektueringstid institusjons- og hjemmetjenester 

Ny organisering

Målet med ny organisering av helse- og omsorgstjenestene er økt nærhet til brukerne, tettere oppfølging av medarbeiderne og god økonomistyring. Ved inngangen til 2. tertial er samtlige 17 virksomheter i full drift.

Det er utarbeidet en ny budsjettmodell for helse- og omsorgsdistriktene som trer i kraft høsten 2013. I 2. tertial har rådmannen foretatt en total gjennomgang av helse- og omsorgdistriktenes budsjetter og utgifter. Hensikten er å skape like rammebetingelser for like tjenester, og bidra til budsjettmessig balanse totalt innenfor programområdet.

Ny organisasjon og ny budsjettmodell gir bedre forutsetning for å gi et forsvarlig tjenestetilbud innenfor budsjettrammene.

Samhandlingsreformen

Utskrivingsklare pasienter

Tabellen nedenfor viser at antall betalingsdøgn er redusert med 303 døgn fra 1. til 2.tertial. Det er inngått avtale om kjøp av sykehjemsplasser ved behov i tillegg til kommunens faste portefølje av sykehjemsplasser. Disse plassene koster rundt 2 000 kroner per døgn mot 4 000 kroner per døgn for plasser på sykehuset.

Det er usikkerhet knyttet til de totale ugiftene for 2013 for betalingsdøgn til helseforetaket. Utgiftene til utstyr og medisinske forbruksvarer har økt. Det tyder på at pasientene som skrives ut fra sykehus har behov for mer omfattende behandlingstilbud enn tidligere. Det innebærer økte kostnader for kommunen.

 

Øyeblikkelig hjelp

Revidert veileder for ”Øyeblikkelig hjelp døgnopphold” innebar nye og endrede krav til innholdet i tjenestene. Denne veilederen forelå først etter at Drammen kommunes søknad om tilskudd var innvilget. Likevel måtte Drammen kommune endre tjenestetilbudet for å oppfylle de nye kravene. Resultatet var forsinket oppstart for tilbudet til pasientene og inntektstap på nærmere 5 millioner kroner for Drammen kommune.

Medfinansieringsordningen (ISF)

Det er usikkerhet knyttet til endelig årskostnad for 2013, og prognosen fra 1.tertial opprettholdes. Drammen kommune har ikke mottatt siste avregning for ISF i 2012.

Nye tjenestetilbud

Nye tjenestetilbud som tas i bruk høsten 2013 er 16 omsorgboliger i Schwartzgate med velferdsteknologi, 8 øyeblikkelig-hjelp plasser ved Drammen Helsehus og 16 plasser for funksjonshemmede ved Blentenborg.

Kjøp av sykehjemsplasser ved behov videreføres.

I tillegg er det gjennomført følgende endringer:

 • Drammen Aktivitet er samlokalisert med Blichs Aktivitet i nye lokaler i Jacob Borchsgate. Dette er et dagtilbud for voksne funksjonshemmede
 • Strømsø dagsenter har flyttet inn i nye lokaler i Nedre Storgate. Dette er et dagtilbud for personer med psykiske lidelser.

Skap Gode Dager

Skap Gode Dager er godt i gang med kompetansesatsingen innen HSO. Hittil i år har 1250 ansatte deltatt på kurs i henhold til kursplanen.

Kurs som har vært gjennomført retter seg mot ulike fagområder og ulike stillinger innen helse, sosial og omsorg.

Det har i 2013 vært hold kurs innenfor følgende kompetanseområder:

 • Etikk
 • Menneskeverd og livskvalitet
 • Alvorlig syke og døende
 • Geriatri
 • Demens
 • Ernæring
 • Hygiene
 • Klinisk sykepleiekompetanse
 • Legemiddelhåndtering
 • Dokumentasjon
 • Kvalitet
 • Vold i nære relasjoner
 • Velferdsteknologi
 • Veilederopplæring

I tillegg har det vært avholdt egne fagdager for lærlinger og studenter, og Skap Gode Dager basen har vært møtested for de ulike fagnettverkene som er etablert på tvers av virksomhetene.

Konklusjon

Rådmannen foreslår at budsjettet styrkes med 28 millioner kroner.

Nøkkeltall for driftsregnskapet

Investeringsbudsjettet

Blentenborg bofellesskap - oppgradering

Blentenborg bofellesskap er ferdigstilt primo august 2013, innenfor vedtatt investeringsramme på 54,9 millioner kroner. Bofellesskapet inneholder 16 boenheter med tilhørende fellesarealer, og arealer for ansatte og administrasjon. I 1. tertialrapport ble det omdisponert 1,0 million kroner til inventar og utstyr i de nye lokalene. Innflyttingen på nye Blentenborg har startet og vil gradvis utover høsten.

Schwartz gate 18 - nybygg boliger for demente

Schwartzgate bofellesskap, et botilbud for 16 personer med demens, åpnet 4. september 2013.
Investeringsrammen er 54,2 millioner kroner, ekskl. inventar og utstyr. Innvendig bygg ble ferdigstilt medio mars 2013. Resterende arbeider ble avsluttet i begynnelsen av juni 2013 og leietakere har flyttet inn fortløpende i løpet av sommeren. Prosjektet er gjennomført innenfor budsjettrammen. Det har i tillegg vært bevilget 1,6 millioner kroner til inventar og utstyr.

Etablering av Drammen Helsehus

Det er i økonomiplan 2013-2016 avsatt en samlet investeringsramme på 213 millioner kroner for å videreutvikle tidligere Drammen geriatriske kompetansesenter (DGKS) til å bli Drammen Helsehus. Det er avsatt 4 millioner kroner til utredning og mindre byggearbeider i 2013. Det vil bli lyst ut arkitektkonkurranse for utredning av nytt Helsehus når konseptutredningen er ferdig.

Kommunale øyeblikkelig hjelpplasser ved Drammen Helsehus åpnet  i begynnelsen av september i år.  De åtte plassene er et alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter med avklart diagnose der behandling kan gjennomføres i kommunal regi.

Andre forhold

Brukervalg i Drammen kommune – hjemmesykepleie (fellesforslaget pkt. 8)

Rådmannen er bedt om å legge frem en sak om utvidelse av ordningen med fritt tjenestevalg i Drammen kommune. Rådmannen vil legge frem en sak i løpet av året til bystyret om brukervalg i hjemmesykepleien.

Helse, sosial og omsorgsplan

Rådmannen er bedt om å utarbeide en Helse-, sosial- og omsorgsplan for Drammen kommune. Arbeidet er startet opp og bystyrekomité for helse, sosial og omsorg har oppnevnt en saksordførergruppe bestående av fire representanter. Planen vil foreligge høst 2014.

 
Topp