Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 06 Kultur

Programområdet viser per 2. tertial et mindreforbruk på 0,9 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.

Ifølge signaler i media vil regjeringen gå inn for at Brageteatret blir regionteater. 

 

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per august et mindreforbruk på 0,9 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.

Vurdering

Virksomheten Kultur har et mindreforbruk på 0,8 millioner kroner. Mindreforbruket skyldes at det har vært svært stram økonomistyring i starten av året for å sikre overholdelse av rammen samt vakant stilling på biblioteket første halvår. Mindreforbruket vil bli brukt til å dekke nødvendig driftsvedlikehold og enkelte uforutsette utgifter.

Konklusjon

Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.

Nøkkeltall for driftsregnskapet

Andre forhold

Brageteatret blir regionteater
Ifølge signaler i media vil regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2014 gå inn for at Brageteatret får status som regionteater. I tråd med tidligere føringer fra bystyret, legger rådmannen opp til at Drammen kommune følger opp sitt finansieringsansvar på linje med fylkeskommunen.


Den norske kirke

I 1. tertialrapport 2010 ble vedtatt følgende:

Tilskuddet til Drammen kirkelige fellesråd reguleres som følger: Bevilget ramme for 2010 reduseres med 1,3 millioner kroner, men spesifiseres ikke som reguleringspremie, da denne er en følge av kommunens forpliktelser ifølge kirkeloven. Ny ramme for 2010 blir da 27 millioner kroner. Det bevilges deretter kompensasjon for reguleringspremien. Det henvises til Kirkeloven § 15 som beskriver kommunens økonomiske ansvar som blant annet omfatter lønn og pensjonsutgifter. Det forutsettes at dette ikke går ut over tilskudd til andre trossamfunn.

Ved behandling av 1. tertialrapport 2013 ble følgende lagt til grunn:

Rådmannen foreslår at tilskuddet til Den norske kirke v/Drammen kirkelige fellesråd som tidligere justeres for påløpt reguleringspremie pensjon, og anbefaler at kommunen dekker 70 prosent (som budsjettert), mens fellesrådet dekker 30 prosent.

Som en konsekvens av behandlingen av 1. tertialrapport 2013 har Drammen kirkelige fellesråd sendt et brev til Drammen kommune der det argumenteres for at Drammen kommune må forholde seg til vedtaket i 1.tertialrapport 2010 og kompensere for 100 prosent av reguleringspremien, og ikke 70 prosent som ble lagt til grunn i 1.tertialrapport 2013.

Drammen kommune har hatt en kraftig vekst i pensjonsutgiftene de siste årene og prognoser fra aktuar tilsier fortsatt betydelig vekst de nærmeste årene. Reguleringspremien betales i det påfølgende året slik at avsatt budsjett i 2013 skal dekke reguleringspremien for 2012. Den kraftige økningen i reguleringspremien gjør at det budsjetterte beløpet i 2013 utgjør 70 prosent av reguleringspremien til Drammen kirkelige fellesråd, mens det samme beløpet utgjorde 100 prosent av reguleringspremien året før.

Dersom Drammen kommune skal dekke 100 prosent av reguleringspremien vil dette medføre økte kostnader på cirka 0,6 millioner kroner til Drammen kirkelige fellesråd og i tillegg i underkant av 0,2 millioner kroner til andre tros- og livssynssamfunn.

Rådmannen foreslår at det legges til grunn at Drammen kommune dekker 70 prosent av reguleringspremien mens Drammen kirkelige fellesråd selv må bidra med å dekke 30 prosent. Alternativt kan modellen fra 1. tertialrapport 2010 videreføres. Det innebærer at reguleringspremien dekkes fullt ut mot tilsvarende reduksjon i driftstilskuddet.

 
Topp