Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 07 Ledelse, organisering og styring

Programområdet viser per 2. tertial et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.
Rådmannen foreslår ingen budsjettmessige endringer i 2. tertial.

 Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per august et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.

Vurdering

Virksomheten Service og administrasjon har et mindreforbruk på 1,3 millioner kroner. Det skyldes i hovedsak merinntekter fra Kart og Geodata som følge av noen store byggeprosjekter og merinntekt på refusjon sykelønn. Rådmannsseksjonene har et mindreforbruk på 0,2 millioner kroner som følge av vakante stillinger i første halvår. 

Konklusjon

Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.

Nøkkeltall for driftsregnskapet


Investeringsbudsjettet

Programområdet viser per august et forbruk på 6,2 millioner kroner mot en total investeringsramme på 32,8 millioner kroner. Budsjettrammen brukes i 2013 og det er ingen negative avvik å melde.

E-handelsprosjektet

E-handelsprosjektet er avsluttet og i ordinær drift. Prosjektgjennomføringen anses som vellykket. Prosjektbudsjettet har vært 4,5 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført i planlagt omfang, til fastsatt tid og kostnad. Alle prosjektmål er nådd.

Drammen kommune har i lengre tid figurert som Norges beste e-handelskommune på DIFI’s topp 20 – liste over Norges beste e-handelsbrukere.

Effekten av systemet er målt gjennom å foreta en gjennomgang av et utvalg av varegruppene der e-handel har vært benyttet lengst, og derigjennom det mest sikre tallmaterialet. Resultatet viser at for disse områdene er innkjøpskostnadene redusert med totalt cirka 5 millioner kroner. (Resultatet er ikke justert for prisstigning, økning i antall ansatte etc.) Systemet gir også kvalitative resultateffekter som mer effektive arbeidsprosesser og bedre kontroll over anskaffelsene.


Andre forhold

Arkivareal

Det er inngått avtale om leie av økt arkivareal på Gamle Kirkeplass. De historiske arkivene flyttes dit høsten 2013.

Fjell 2020

Drammen kommune mottar 0,8 millioner kroner i tilskudd til kommunale innvandrertiltak fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjennom utviklingsmidler til kommunene. Tilskuddet vil bli benyttet til å dokumentere og analysere behov og utfordringer kommunen står overfor i integreringsarbeidet, og utarbeide et faktabasert beslutningsgrunnlag for en handlingsplan for mangfold og inkludering. Det er utlyst to anbud for å imøtekomme dette:

  • Kartlegging og analyse av holdninger og kulturelle forskjeller i Drammen kommune som arbeidsgiver, det offentlige som tjenesteyter, og i kommunens befolkning
  • Gjennomgang av Drammen kommunes introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere, og av grunnskoleopplæringen for voksne.

Underskuddsproblematikk §27-samarbeid

Styrene i § 27-samarbeidene jobber med å tilpasse 2013 budsjettene for å dekke inn merforbruk fra 2012. Rådmannen vil komme tilbake til dette i 1. tertial 2014 dersom ett eller flere av § 27-samarbeidene ikke klarer å dekke inn merforbruk fra 2012.

 

Programområde 07 Ledelse, organisering og styring

 
 
Topp