Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 10 Politisk styring

Programområdet viser per 2. tertial et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.

Valgdeltakelsen ved Stortingsvalget var på 76,2 prosent mot 75,1 prosent ved valget i 2009. Hele 39,3 prosent av totalt antall avgitte stemmer var forhåndsstemmer.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per august et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.

Vurderinger

Det forventes at kostnader til stortingsvalget vil holdes innenfor budsjett. Øvrige poster er i henhold til budsjett.

Konklusjon

Forutsatt at utgiftene til høstens stortingsvalg holder seg innenfor budsjett vil programområdet få et resultat i balanse.

Tabell med driftsregnskap

Andre forhold

Stortingsvalget 2013

Stortingsvalget ble gjennomført 9. september. Det ble gjennomført forhåndsstemmegivning i perioden 12. august til 6. september. Det ble avgitt i alt 35 453 godkjente stemmer i Drammen. Det gir en valgdeltakelse på 76,2 prosent, mot 75,1 prosent ved valget i 2009. Ved årets valg har svært mange velgere benyttet seg av muligheten til å forhåndsstemme. Det kom inn i alt 13 947 godkjente forhåndsstemmer, og det utgjør 39,3 prosent av totalt antall avgitte stemmer. Fylkesvalgstyrets legalitetskontroll innebar ingen merknader til valggjennomføringen. På valgdagen arbeidet 208 kommunal ansatte som valgfunksjonærer. 80 kommunalt ansatte arbeidet som forhåndsstemmemottakere.

Bedre tilrettelegging for forhåndsstemmegiving og nye valglokaler antas å ha bidratt positivt til valgdeltagelsen.

 
Topp