Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 12 Grunnskole

Programområdet viser per 2.tertial et mindreforbruk på 8,4 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.

Det er stor investeringsaktivtet med flere store byggeprosjekter. Det er ikke meldt om større avvik verken i forhold til kostnader eller fremdrift. Arbeidet med utbedring av luftkvalitet ved Konnerud skole er igangsatt.

Økonomisk status

Fakta

Programrådet viser per august et mindreforbruk på 8,4 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.

Vurdering

Samlet mindreforbruk per 2.tertial skyldes at noen skoler ikke har periodisert budsjettet godt nok i henhold til de faktiske kostnader ut året. Budsjettrammene oppfattes generelt som stramme og flere skoler sliter nå med å oppnå budsjettbalanse ved årsslutt. Dette medfører også at færre skoler vil kunne regne med å få med seg et mindreforbruk inn i 2014. Skoler som har et merforbruk har iverksatt tiltak for å lukke avviket..

Konklusjon

Årsprognose for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.

Nøkkeltall for driftsregnskap

 

Investeringsbudsjettet

Byggeprosjekter under utførelse

Større byggeprosjekter under utførelse er først og fremst nybyggene ved Åskollen og Frydenhaug skoler. Nybygget ved Åskollen skole er i rute, og vil være ferdig i god tid før skolestart i august 2014. Mindre ombygginger ved eksisterende skolepaviljonger skal gjennomføres etter at nybygget er ferdig. Det er ikke meldt om avvik i forhold til investeringsrammen på 95 millioner kroner.

Nybygget ved Frydenhaug skole er noe forsinket i forhold til opprinnelige planer, og forventet ferdigstillelse er forskjøvet med to måneder til 1. september 2014. Det er ikke meldt om avvik i forhold til investeringsrammen på 263 millioner kroner.

Avsluttede byggeprosjekter

Følgende byggeprosjekter er avsluttet per utgangen av 2. tertial 2013:

  • Svensedammen skole – tilbygg og ombygging
  • Galterud skole – ny flerbrukshall

Prosjektene er ferdigstilt innenfor vedtatt budsjettramme.

Konnerud skole – utbedring og tilbygg

Rehabiliteringen av Konnerud skole grunnet funn av sopp og fukt fortsetter. Det ble bevilget 10 millioner kroner til dette arbeidet i 1. tertialrapport 2013. 1. etasje er midlertidig utbedret, men må bygges om i 2014. Tilstandsrapport på resterende byggemasse vil avdekke mulig eventuelle nye behov

Høsten 2014 skal et nytt bygg med 6 klasserom står klart. Arealer til ansatte samt kontorer skal bygges i løpet av 2014. Entreprisekonkurranse ble utlyst i juli 2013 og valg av leverandør forventes avklart i oktober 2013. Det er bevilget 5 millioner kroner til oppstart av dette arbeidet i 1. tetrialrapport 2013. Kostnadene vil først være kjent etter at anbud er innhentet, og vil bli innarbeidet i økonomiplan 2014-2017.

Svensedammen skole

I 2012 ble Svensedammen skole utsatt for innbrudd og har i den anledning måtte kjøpe inn mye nytt utstyr. Kostnadene ved de nye anskaffelsene er høyere enn forsikringsoppgjøret da mye av utstyret hadde en betydelig høyere gjenanskaffelseskostnad enn regnskapsmessig verdi. Totalt må det tilføres 1,7 millioner kroner. Anskaffelsene ble først ført i driftsregnskapet men ble i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet flyttet til investeringsregnskapet i henhold til gjeldende regelverk. Dette bidro til at Svensedammen fikk et stort mindreforbruk i 2012, men som ble avkortet med 0,5 millioner kroner på grunn av 2 % -regelen. Rådmannen foreslår at avkortningen på 0,5 millioner kroner føres tilbake til investeringer. De resterende 1,2 millioner kroner dekkes ved en overføring fra programområdet.

Andre forhold

Skyss

Drammen kommune har hatt en avtale med Brakar om en lik pris for alle elever bosatt i Drammen. Det er varslet ny avtale fra skoleårets start, og det er derfor usikkert hvilke kostnader kommunen vil få på skyss for skolebarn med lang eller farlig skolevei. I tillegg vil skyss av elever som skal til annen skole enn nærmiljøskolen også øke. Elever i private skoler har rett på skyss dekket av kommunen.

Mobbeombud

Bystyret vedtok i sak 122/12, Mobbeombud, at Drammen kommunes behov for tjenester fra et mobbeombud skulle dekkes ved å kjøpe tjenester tilsvarende 20 – 30 % stilling fra Buskerud fylkeskommune i prosjektperioden 1.1.13 – 31.12.14. Fylkeskommunen har varslet oss om at denne ordningen ennå ikke har kommet på plass, da fylkeskommunens mobbeombud har prioritert å bli kjent med de videregående skolene i fylket 1. halvår.

Sommerskole

Bystyret har bedt om en sak hvor mulighetene for sommerskole i samarbeid med fylke, næringslivet og Newtonrommet utredes. Saken er påbegynt, innledende møter er avholdt og saken søkes ferdigstilt medio november.

Leksehjelpstilbudet

Samarbeidspartiene har bedt om en evaluering av leksehjelptilbudet i Drammen med henblikk på å få frem hvordan tiltak utenfor skoletid kan utformes for å bedre læringsutbyttet i hele grunnskolen. Rådmannen tar sikte på å legge frem saken innen utgangen av året.

 
Topp