Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 13 Sosiale tjenester

Merforbruket til økonomisk sosialhjelp ble redusert i september.

Rådmannen foreslår å ta opp lån på inntil 50 millioner kroner slik at vanskeligstilte på boligmarkedet kan få startlån. Det er solgt 10 leiligheter til tidligere leietagere, og det er kjøpt 9 nye utleieboliger.

Antall tilrettelagte boliger ved BO7 for personer med rusproblemer er doblet fra 14 til 28. Nytt botilbud (modulhus) for rusavhengige er ferdigstilt.

Drammen kommune tar sin andel av det nasjonale ansvaret for mottak av flyktninger, og inntekter og utgifter tilpasses antall personer som flytter til Drammen.

Programområdet foreslås tilført 11,6 millioner kroner fordelt på 7,9 millioner til økte sosialhjelpsutgifter og 3,7 millioner som kompensasjon for økt mottak av flyktninger.

Økonomisk status

Fakta

Programområdets regnskap viser per august et merforbruk på 11,6 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Av dette er 9,8 millioner kroner merforbruk på økonomisk sosialhjelp, mens 2,6 millioner kroner kan henføres til økt mottak av nye flyktinger på etableringsstønad og introduksjonsstønad.

Vurdering

NAV har et merforbruk på sosialhjelpsutgifter. Per august er merforbruket på 9,8 millioner kroner, mens prognose for 2013 er 7,9 millioner kroner. Det er gjennomført en rekke tiltak for å redusere merforbruket. Tallene for september viser begynnende effekt av strakstiltakene.

I grafen nedenfor vises utviklingen av sosialhjelpsutgiftene måned for måned. Arbeidet med å innhente restansene har medført økte utbetalinger i 2.tertial. Strakstiltakene ser ut til å ha hatt effekt da utviklingen i sosialhjelpsutbetalingene går ned for september måned.

Utvikling i sosialhjelpsutgifter 2013

Antall klienter har økt med 9,8 prosent mot samme periode i 2012. Klienter med sosialhjelp som viktigste inntektskilde har hatt en økning på 10,3 prosent. I tillegg ser NAV en økt utfordring knyttet til unge sosialhjelpssøkere i aldersgruppen 18-24 år.

Antall årsverk i NAV har økt i 2.tertial og dette skyldes to forhold:

  • tidligere vakante stillinger er besatt
  • midlertidig engasjement for å redusere restanser

I 1.tertialrapport ble følgende tiltak varslet:

  1. Strakstiltak for reduksjon av utgiftene til sosialhjelp
  2. Analyse av situasjonen som inkluderer sammenligning med andre kommuner
  3. Utarbeide en handlingsplan for NAV Drammen med prioritering av langsiktige tiltak og en beskrivelse av mulige følger av en utfasing av tidligere ordninger som arbeidsavklaringspenger

Følgende tiltaksliste er utarbeidet

Langsiktige handlingsplanen ferdigstilles når analysen foreligger. Langsiktige tiltak iverksettes parallelt med strakstiltakene.

Flyktninger
Introduksjonssenteret har hittil i år mottatt 88 ordinære flyktninger og 8 enslige mindreårige flyktninger. Det er vedtak om bosetting av inntil 130 flyktninger i 2013. Godtgjøring for økningen fra 100 til 130 er ikke overført til programområdet, og forklarer avvik mot budsjett. Økt mottak av flyktninger gir en økt inntekt til kommunen. Se omtale i del 2.2 Sentrale budsjettposter.

Konklusjon

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp i september tyder på en positiv effekt av strakstiltakene. Prognose ut året er 7,9 millioner kroner høyere enn anslått i 1. tertialrapport.

Rammen til Introduksjonssenteret foreslås styrket med 3,7 millioner kroner.

Tabell med driftsregnskap. 

Investeringsbudsjettet

Modulhus for vanskeligstilte

De fire modulhusene i Kobbervikdalen sto ferdig i begynnelsen av september, cirka en måned senere enn forventet .  To bostedsløse har fått tildelt bolig og flyttet inn. Videre innflytting gjøres gradvis i løpet av høsten 2013.  Totalkostnaden for de fire boenhetene inklusive infrastruktur forventes å bli cirka 4,5 millioner kroner.

Kjøp og salg av boliger

Gjennom prosjektet ”Fra leie til eie” er det per 2. tertial solgt 10 borettslagsleiligheter, som er overtatt av tidligere leietakere. Andelene er solgt for til sammen 8,3 millioner kroner.

Det er til og med 2. tertial kjøpt 9 boliger for om lag 20 millioner kroner, mens det er inngått avtale om kjøp av ytterligere to boliger til 4 millioner kroner. I dette tallet inngår 3 boliger ved sykehuset som er kjøpt for til sammen 9,4 millioner kroner.

Drammen Eiendom KF varsler også at det er utarbeidet en mulighetsstudie for bygging av nye boliger på tomta etter de 8 boenhetene som ble totalskadet i brannen i Christian Blomsgate 2-4 i 2012. Det er oppnåedd enighet med forsikringsselskapet om en erstatningssum på cirka 9,5 millioner kroner. Investeringsbehov ut over forsikringssummen vil bli vurdert i økonomiplan 2014-2017.

Oppgradering Introduksjonssenteret (Fjellheim skole)

Fase 2 av oppgraderingen av Introduksjonssenterets lokaler er ferdigstilt i sommer. Fase 3, oppgradering av gjenstående klasserom og vindusutskifting mv. igangsettes høsten 2013. Totalt investeringsramme for oppgraderingen inkl. gjenstående tilak er 60 millioner kroner.

Andre forhold

Kirkens bymisjon

I forslag 10, som ble vedtatt ved behandling av Økonomiplan 2013-2016, ble rådmannen bedt om å vurdere hvilke tjenester Drammen kommune skal kjøpe av Kirkens bymisjon. I 2013 har NAV og SFR kjøpt tjenester og ytt tilskudd til Kirkens bymisjon på tilsammen 1,5 millioner kroner. Omtrent halvparten av dette beløpet er finansiert av statlige engangsmidler som kun er til rådighet i 2013.

Les mer om andre forhold

 
Topp