Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 14 Vann og avløp

Programområdet viser per 2. tertial et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.
Rådmannen foreslår at årets investeringsramme nedjusteres tilsvarende forventet mindreforbruk på 41 millioner kroner.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per 2. tertial et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner. Avviket skyldes i hovedsak lønn, noe som hovedsaklig kan henføres til ubesatte stillinger.

Vurderinger

Det arbeides med å ansette medarbeidere i de ubesatte stillingene. Det er noe usikkert hvor raskt dette vil skje, men det antas at det vil bli et mindreforbruk på minst 1 million kroner på lønn. Til nå i år har det vært relativt mange og store akutte vedlikeholdsarbeider på vann- og avløpsnettet, og det regnes derfor med et tilsvarende merforbruk på andre driftsutgifter. På inntektssiden antas det foreløpig at resultatet vil bli som budsjettert.

Konklusjon

Årsprognosen tilsier at programområdet vil holde seg innenfor tildelt årsbudsjett.

Tabell med driftsregnskap.

 

Investeringsbudsjettet

Tiltakvannforsyning

Disponibelt investeringsbudsjett inkluderer imidlertid en overføring av 52 millioner kroner i ubrukte midler fra 2012. Forventet forbruk ligger derfor omtrent på nivå med avsatte investeringsmidler for 2013. Manglende fremdrift skyldes i hovedsak at det er vanskelig å få tak i kvalifiserte fagfolk, både til egen organisasjon og i markedet (utførende ledd). Enkelte prosjekter er fremdriftsmessig forsinket, og det forventes et mindreforbruk på 41 millioner kroner i henhold til budsjett. Konsekvensene av mindreforbruket er økende etterslep og større fare for lekkasjer, men dette utgjør ingen umiddelbar fare med hensyn til forsyningssikkerhet og rensegrad. Det foreslås at årets budsjett nedjusteres tilsvarende forventet mindreforbruk på 41 millioner kroner.

 
Topp