Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Rådmannens forslag til vedtak

  1. Drammen kommunes rapport pr. 2. tertial 2013 tas til etterretning.
  2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2013 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen (pdf). Rådmannen gis dessuten fullmakt til å korrigere budsjettert pensjonspremie og premieavvik når endelige tall for årets reguleringskostnad foreligger.
  3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2013 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II til innstillingen. 
  4. Drammen kommune skal dekke 70 pst. av Drammen Kirkelige Fellesråds årlige reguleringspremie, mens fellesrådet selv dekker 30 pst.av reguleringspremien. Drammen kommunes bidrag overføres påfølgende regnskapsår.
  5. Bystyret slutter seg til den foreslåtte avtalen mellom Konerud IL og Drammen komune vedr. arrangemment av FIS World Cup langrenn i 2014, jfr. vedlegg 9 (pdf).
  6. Inntil 50 millioner kroner av årets låneramme til videreutlån (Startlån) kan finansieres gjennom annen lånekilde enn Husbanken.
 
Topp