Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Leseveiledning

2. tertialrapport 2013 er bygget opp med følgende struktur:

Forslag til vedtak

  • Oversikt over rådmannens innstilling til formannskapet.

Økonomisk status

  • Statusvurdering på sentrale budsjettposter i driftsbudsjettet, som for eksempel skatteinngang, integreringstilskudd og lønnsreserve
  • Forslag til detaljert budsjettjustering på drift- og investeringsregnskapet.

Programområder

 Kommunens tjenesteproduksjon er organisert i 13 programområder. For hvert programområde omtales følgende:

  • Avvik på driftsbudsjettet
  • Avvik på investeringsprosjekt
  • Tabellarisk oversikt på avvik i driftsbudsjettet pr 2.tertial
  • Andre forhold som er viktig å informere om for det enkelte programområde. Eksempler på dette kan være oppfølging av politiske vedtak og andre spesielle forhold rådmannen ønsker å informere bystyret om.

Eierstyring

  • Drammen kommune har eierinteresser i en rekke selskap. I tertialrapporten er det en kortfattet status for kommunale foretak og enkelte aksjeselskap pr 2. tertial 2013.

Menneskelige ressurser

  • Status på årsverksutvikling, sykefravær og omstillingsprosjekt.
 
Topp