Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Selskaper

De kommunale foretakene har samlet et overskudd på 55,9 millioner kroner per 2. tertial. Med unntak Drammen Parkering KF, som påvirkes av svak inntjening fra nye Blichsgate P-hus, styrer de kommunale foretakene mot årsresultater  i samsvar med budsjett eller bedre. Eieruttakene fra de komunale foretakene foreslås opprettholdt med totalt 54,8 millioner kroner i 2013.

Generalforsamlingen for Energiselskapet Buskerud AS fastsatet i juni et utbytte til Drammen kommune på 54 millioner kroner for 2012. Dette er 14 millioner kroner mer enn budsjettert.

 

Bystyret behandlet eiermelding for Drammen kommune 18.12.12 (sak 147/2012). Eiermeldingen la grunnlaget for utviklingen av en egen webbasert eierportal som ligger på kommunens nettsider. Her finnes i digital form både kommunens eierpolitikk (eiermeldingens del 1) og en oversikt over kommunens eierposisjoner (eiermeldingens del 2).

Eiermeldingen legger vekt på åpenhet rundt kommunens eierposisjoner. I tråd med bystyrets behandling av eiermeldingen legger rådmannen opp til en årlig gjennomgang av kommunens eierposisjoner. Den årlige gjennomgangen vil i hovedsak handle om å oppdatere kommunens eierportal med nøkkelopplysninger for selskapene/foretakene, herunder styresammensetning og økonomiske nøkkeltall. Oppdatert nøkkelinformasjon per september 2013 er nå tilgjengelig i kommunens eierportal. Videre oppdatering av eierportalen vil skje tidlig høst hvert år og vil bli rapportert i tilknytning til 2. tertial. 

 
Topp