Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen Eiendom KF

Drammen Eiendom KF har et positivt resultat per utgangen av 2. tertial før salg av eiendom på 41,2 millioner kroner. Dette er 6,3 millioner kroner bedre enn budsjettert. Årsprognosen tilsier et årresultat på 38,5 millioner kroner, tilsvarende årets budsjetterte eieruttak. 

Resultatet etter salg av eiendom, brann- og forsikringsoppgjør er på 66,5 millioner kroner, og er 18,2 millioner kroner bedre enn budsjettert. Dette skyldes blant annet en bokført gevinst på salg av eiendom på 7,5 millioner kroner per 2. tertial. Av samlede salgsinntekter gjelder 8,3 millioner kroner salg av leiligheter gjennom prosjektet ”Fra leie til eie”, mens 13,1 millioner kroner kommer fra salg av annen eiendom. Dette omfatter i hovedsak salg av et tomteområde på Gulskogen Vest til Block Watne AS, som har benyttet en kjøpsopsjon de har hatt fra 2005. Inntektene fra salg av eiendom er i vedtatt økonomiplan 2013-2016 forutsatt å inngå som finansiering i investeringsbudsjettet.

Regnskapsresultatet per 2. tertial er også påvirket av mottatt forsikringsoppgjør på 4,4 millioner kroner etter brannen i Schwartzgate for flere år siden. Det er nå bygget og tatt i bruk nye omsorgsboliger til demente på eiendommen, og i samsvar med tidligere forutsetninger inngår forsikringssummen i finansieringen av de nye boligene.

Innføring av kostnadsdekkende husleie

I samsvar med bystyrets vedtak ved behandlingen av økonomiplan 2013-2016 er det innført kostnadsdekkende husleie for kommunale utleieboliger fra 1. januar 2013. Nye leiepriser legges til grunn ved nye leieforhold og fornyelse av tidligere leieforhold. Per utgangen av  2. tertial er det inngått 290 leieavtaler med nye leiepriser, hvorav 160 avtaler er knyttet til fornyelse av tidligere leieforhold. Leieprisene for de nye avtalene er i gjennomsnitt økt med 26 prosent. Med tilsvarende tempo og omfang i overgangen til nye leiekontrakter anslås at om lag 450 leietakere vil betale kostnadsdekkende leie ved utgangen av 2013. Det ble i 1. tertialrapport anslått en merinntekt for inneværende år på cirka 2 millioner kroner, og kapitaltilskuddet (subsidiering) fra bykassen til Drammen Eiendom KF ble tilsvarende nedjustert. Helårsvirkningen av økte leiepriser ventes å være på 7,6 millioner kroner i 2014.

Investeringsbudsjettet

Drammen Eiendom KF har per 2. tertial i år foretatt investeringer for 297,2 millioner kroner. Dette er betydelig mer enn på samme tid i fjor, og viser at foretaket har høy investeringsaktivitet i år. Det vises til nærmere omtale av Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett i del 2.3.3.

Kjøp og salg av boliger

Gjennom prosjektet ”Fra leie til eie” er det per 2. tertial solgt 10 borettslagsleiligheter, som er overtatt av tidligere leietakere. Andelene er solgt for til sammen 8,3 millioner kroner.

Det er til og med 2. tertial kjøpt 9 boliger for om lag 20 millioner kroner, mens det er inngått avtale om kjøp av ytterligere to boliger til 4 millioner kroner. I dette tallet inngår 3 boliger ved sykehuset som er kjøpt for til sammen 9,4 millioner kroner.

Oversikt over kommunens eiendomsmasse

Ved behandlingen av økonomiplan 2013-2016 fattet bystyret følgende vedtak (fellesforslagets pkt. 32):

”Rådmannen bes til 2. tertial å legge frem sak for bystyret med oversikt over hele kommunens eiendomsmasse. Saken skal inneholde oversikt over hva de enkelte eiendommene brukes til og vurdering av eiendommer for kommersiell bruk/salg.”

Styret i Drammen Eiendom KF behandlet ”Eiendomsoversikt for Drammen kommune” i sak 46/13 i møte 2. september i år. Saken med tilhørende dokumenter og oversikter følger som vedlegg 9.

Fullstendig 2. tertialrapport 2013 fra Drammen Eiendom KF (pdf)

 
Topp