Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015

Flere får tilbud

I første tertialrapport styrkes viktige tjenester som barnehage, oppvekst og sosiale tjenester. Flere får gratis barnehage, flere barn får langvarig hjelp fra barnevernet, flere flyktninger tas i mot og flere deltar i introduksjonsprogram.

Drammen investerer nå i idrettsanlegg, som kunstgress- og kunstisbaner, flerbrukshaller og nærmiljøanlegg, og turløyper rustes opp og utbedres.  

•    Tjenesteområdene styrkes med i alt 28,6 millioner kroner

•    468 barn fra familier med lav inntekt har nå gratis barnehageplass, og alle barn har fått plass

•    Flere barn har behov for og får et langvarig hjelpetilbud fra barnevernet

•    Alle sykehjem i Drammen sertifiseres som Livsgledesykehjem

•    Nytt kunde- og møtesenter i rådhuset gir bedre service

•    Som en del av regjeringens forsøk Lærerløftet vil Drammen kommune få 20 lærerspesialister fra august 2015

•    Turløyper utbedres for å møte klimaendringer slik at flere kan bruke marka lenger vinter og sommer
 
•    Rådmannen foreslår at Drammen tar i mot 40 flere flyktninger enn tidligere i 2015 og tilsvarende i 2016

Flere får gratis barnehageplass

Fra 1. oktober har barn fra familier med lav inntekt hatt gratis barnehageplass i Drammen. Fra 1. januar ble inntektstaket for å få gratis barnehageplass hevet fra 350 000 til 405 000 kroner. Dette har gitt 138 flere barn gratis plass per april 2015 og i alt 468 barn kommer nå inn under ordningen.

Alle barn har fått barnehageplass og hele 93 prosent fikk innfridd førstevalget ved hovedopptaket.

Det er flere barn i barnehagene enn forutsatt i budsjettet, og timer til spesialpedagogiske tiltak i barnehage øker. For å dekke kostnadene til flere barn i barnehagene foreslår rådmannen at programområdet styrkes med 6,9 millioner kroner.

Mange barn har opphold utenfor hjemmet

Antall barn i barnevernet som får hjelp utenfor hjemmet har økt. En gjennomgang av situasjonen til disse barna viser at tjenestetilbudet bør opprettholdes til tilbudet bortfaller som følge av alder. Barnevernet vil derfor ha varige, høyere kostnader knyttet til disse barna.  

Rådmannen foreslår at Drammen skal ta i mot flere flyktninger enn tidligere, både for å redusere tiden i mottak og for at Drammen skal bosette sin andel av kvoteflyktninger fra Syria. Innbakt i forslaget er at antallet enslige mindreårige flyktninger som Drammen tar i mot økes til 20 i årene 2015 og 2016.

Rådmannen foreslår en rammestyrking med 16 millioner kroner.

Alle sykehjem blir Livsgledesykehjem

Alle sykehjem i Drammen skal sertifiseres som Livsgledesykehjem. Dette er et arbeid som involverer beboere, ansatte, pårørende og frivillige og skaper flere gode opplevelser og aktiviteter både inne og ute.

De fleste virksomhetene innen helse, sosial og omsorg har nå en drift i økonomisk balanse. Noen av virksomhetene har fortsatt utfordringer, men resultatene i årets første måneder går i riktig retning. Programområdet viser per 1. tertial et merforbruk på 9,2 millioner kroner. Så tidlig i året er prognosen fortsatt usikker, men hensyntatt reserven på 10 millioner kroner forventes det å styre mot balanse ved årets slutt. Det foreslås ingen endringer i budsjettrammen for programområdet i 1. tertialrapport.

Bedre kundeservice

Byggeprosjektet med å videreutvikle rådhusets publikumsmottak som felles møteplass for innbyggere og ansatte går mot slutten. Offisiell åpning er 8. juni. De årlige driftsutgifter for tiltaket er 1,5 millioner kroner.  

Det er utviklet en egen frivillighetsportal som er lett tilgjengelig fra kommunens nettside. Her finnes informasjon og flere tilbud til frivillig sektor.

Utbygging av idrettsanlegg er igangsatt

Planlegging og utbygging av idrettsanlegg er igangsatt, og omfatter kunstis-/kunstgressbaner og flerbrukshaller.

Først ut er kunstis/kunstgress på Konnerud med anleggsstart i august 2015. Kunstgresset ferdigstilles i løpet av 2015, og kunstisanlegget i 2016.

Ny flerbrukshall på Øren behandles i juni, med planlagt byggestart i august. Kunstis-/kunstgressbane på Øren vil ha anleggsstart umiddelbart etter at flerbrukshallen er ferdigstilt.

Arbeidet med prosjektering av flerbrukshaller på Brandengen og på Fjell går etter planen.

Nærmiljøanlegget på Teglverkstomta åpnes i juni. Anleggene ved Aronsløkka skole og Vestbygda skole er i rute, med ferdigstillelse i år.

Tennishallen er begjært tvangssolgt av Skatt sør. For å sikre at anlegget brukes til idrett og at kommunal garanti på 3,4 millioner kroner ikke blir krevd tilbakebetalt til staten, ber rådmannen om fullmakt til å forfølge saken om nødvendig.  

Det foreslås 1 million kroner til utbedring av løypenettet i marka, for å stimulere til økt bruk, både vinter og sommer.

Tilskuddsordningen til bruk av idrettshaller for barn og unge styrkes med 150 000 kroner.

Drammen får lærerspesialister

Som en del av Lærerløftet vil Regjeringen prøve ut en toårig ordning med om lag 200 lærerspesialister i skolen. Ved siden av å undervise skal lærerspesialistene være pådrivere for det faglige utviklingsarbeidet på skolen.

Drammen kommune har fått tildelt 20 lærerspesialister fra høsten 2015. Hver av disse skal ha en økning i årslønnen på 48 000 kroner. I prosjektperioden betaler staten halvparten av lønnsopprykket, så for høsten 2015 vil ordningen medføre en økt kostnad på cirka 255 000 kroner.

Forsterket innsats for flyktninger

Drammen kommune har fått Bosettingsprisen for 2014. Drammen kommune er anmodet om å ta inn flere flyktninger. Rådmannen foreslår at Drammen kommune tar i mot 40 flere flyktninger enn det som hittil er vedtatt.

Rådmannen anbefaler en varig styrking av rammene til Introduksjonssenteret med 4,4 millioner kroner i 2015 på bakgrunn av at flere personer deltar i introduksjonsprogram og dermed får introduksjonslønn.

Rådmannen foreslår å øke startlånerammen fra 120 millioner kroner til 172 millioner kroner på grunn av økt pågang.

Styrker driften med 28,6 millioner kroner

Per april viser regnskapet et samlet merforbruk på 17,7 millioner kroner for programområdene. Rådmannen foreslår å styrke programområdenes budsjettrammer med i alt 28,6 millioner kroner. Som de største postene foreslås tilført 6,9 millioner kroner til Barnehage, 16,0 millioner kroner til Oppvekst, og 4,4 millioner kroner til Sosiale tjenester.

Programområdene tilføres i tillegg 10,5 millioner som følge av virksomhetenes netto mindreforbruk i 2014.

Drammen kommunes skattevekstanslag for 2015 foreslås nedjustert med 1,4 prosentpoeng, fra 5,6 prosent til 4,2 prosent. Dette innebærer nedjustering med 22,5 millioner kroner. Av dette forventes 3,2 millioner kroner dekket gjennom økning i rammetilskuddet. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett 2015 foreslått at kommunene skal kompenseres for lavere skatteinntekter. For Drammen kommune gir dette en kompensasjon på 10,8 millioner kroner. Sammen med den økte inntektsutjevningen på 3,2 millioner kroner innebærer dette at 14,0 millioner kroner av den anslåtte mindreinntekten fra skatt på 22,5 millioner kroner dekkes gjennom økt rammetilskudd.

Udisponert overskudd fra 2014 på 79,0 millioner kroner foreslås i utgangspunktet avsatt til disposisjonsfond. Imidlertid foreslås at tilbakeføring av virksomhetenes mer-/mindreforbruk i 2014 med 10,5 millioner kroner samt styrking av programområdene på 24,6 millioner kroner dekket ved bruk av disposisjonsfondet. Netto avsetning til disposisjonsfond blir etter dette 43,9 millioner kroner.

 
Topp