Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til budsjettmessige endringer

Salderingen av foreslåtte tiltak i 1. tertialrapport skjer gjennom justering av de sentrale budsjettpostene. Kort oppsummert legges det opp til følgende justeringer av driftsbudsjettet for 2015:

  • Programområdenes budsjettrammer foreslås styrket med 28,6 millioner kroner. De største postene inkluderer tilførsel av 6,9 millioner kroner til programområde 01 Barnehage, 16,0 millioner kroner til programområde 02 Oppvekst, og 4,4 millioner kroner til programområde 13 Sosiale tjenester.
  • Programområdene tilføres i tillegg 10,5 millioner som følge av virksomhetenes netto mindreforbruk i 2014. Virksomhetene i programområdene 02 Oppvekst og 05 Helse og omsorg samt Introduksjonssenteret og NAV Drammen (programområde 13) fritas for inndekning av fjorårets merforbruk.

 

  • Drammen kommunes skattevekstanslag for 2015 foreslås nedjustert med 1,4 prosentpoeng, fra 5,6 prosent til 4,2 prosent. Nedjusteringen er 0,4 prosentpoeng større enn den nasjonale nedjusteringen til 4,6 prosent vekst som regjeringen legger til grunn i revidert nasjonalbudsjett 2015. For Drammen kommune innebærer nedjustering med 22,5 millioner kroner. Av dette forventes 3,2 millioner kroner dekket gjennom gunstigere inntektsutjevning i rammetilskuddet, slik at netto mindreinntekt blir 19,3 millioner kroner.
  • Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett 2015 foreslått at kommunene skal kompenseres for lavere skatteinntekter med 908 millioner kroner gjennom økt rammetilskudd. For Drammen kommune gir dette en kompensasjon på 10,8 millioner kroner. Sammen med den økte inntektsutjevningen på 3,2 millioner kroner (jfr. omtalen ovenfor) innebærer dette at 14,0 millioner kroner av den anslåtte mindreinntekten fra skatt på 22,5 millioner kroner dekkes gjennom økt rammetilskudd.

    I tillegg økes kommunens rammetilskudd med nesten 1,2 millioner kroner som følge av korreksjoner knyttet til innføring av gratis kjernetid i barnehager for 4 og 5 åringer fra 1. august i år og innføring av nasjonalt minstekrav for foreldrebetaling i barnehager fra 1. mai i år. Rammetilskuddet foreslås etter dette oppjustert med totalt 15,2 millioner kroner.
  • Regjeringen legger i revidert nasjonalbudsjett 2015 til grunn en nedjustering av lønnsveksten i kommunal sektor fra 3,3 til 3,2 prosent, tilsvarende rammen i årets kommuneoppgjør. Dette tilsvarer en besparelse for Drammen kommune på 2,1 millioner kroner. I tillegg er beregningsgrunnlaget for den sentrale lønnsreserven fra 2014 anslått å være om lag 5,0 millioner kroner for høyt. Dette innebærer at lønnsreserven foreslås nedjustert med totalt 7,1 millioner kroner. 
  • På grunnlag av oppdatert prognose foreslås inntektene fra integreringstilskuddet oppjustert med 2,5 millioner kroner.
  • Generalforsamlingene i Lindum AS og Drammen Kino AS har fastsatt eiers utbytte for 2014 til henholdsvis 11,6 og 2,2 millioner kroner. Dette gir en merinntekt på 1,7 millioner kroner i forhold til forutsetningene årets budsjett.
  • Bykassens udisponerte overskudd fra 2014 på 79,0 millioner kroner foreslås i utgangspunktet avsatt til disposisjonsfond. Imidlertid foreslås at tilbakeføring av virksomhetenes mer-/mindreforbruk i 2014 med 10,5 millioner kroner samt ytterligere finansieringsbehov på 24,6 millioner kroner dekket ved bruk av disposisjonsfondet. Netto avsetning til disposisjonsfond blir etter dette 43,9 millioner kroner.


I tabellen nedenfor er de foreslåtte justeringer i Drammen bykasses driftsbudsjett per 1. tertial nærmere spesifisert. Forslag til revidert driftsbudsjett 2015 etter de foreslåtte endringer fremgår av vedlegg I til innstillingen.

Forslag til justeringer i bykassens driftsbudsjett per 1. tertial 2015 (tabell)

 
Topp